CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Bu llawer o ganmol ar yr oedfa fywiog a heriol gyflwynwyd gan Chwaeroliaeth Capel y Nant yn eu gwisgoedd lliwgar y ar fore Sul, 17 Mehefin. Oedfa oedd hon a luniwyd gan wragedd Cristnogol Swrinam yn Ne America i nodi Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd. Thema'r oedfa oedd yr angen i ni warchod ein Daear hyfryd rhag difrod gan ddynoliaeth. Taflwyd sbwriel o gylch y Set Fawr i wneud y pwynt! Diolch i Chwaeroliaeth Capel y Nant a chyfeillion Swrinam am neges mor amserol. Cofiwn fod gan Gapel y Nant berthynas agos gyda Chyfeillion y Ddaear Cymru.

PASIANT 'CERRIG MILLTIR'

Ewch at adran 'Bwrlwm yr Eglwys' a thudalen 'Digwyddiadau' y wefan hon am fanylion pasiant 'Cerrig Milltir'. Perfformir ein pasiant bywiog o hanes Cristnogaeth Cymru gan 50 o aelodau hen ac ifanc am 7 o'r gloch ar nos Iau, Medi 20, yng Nghapel y Nant. Noson fywiog, drwy ddrama, offeryn a chân.

CAPEL Y NANT - AR FACEBOOK HEFYD NAWR

Os ydych ar Facebook, cofiwch alw draw i dudalen 'Capel y Nant Clydach Abertawe' - a'n 'Hoffi' ni, os hoffech chi!

GWEDDI GORFFENNAF / AWST 2018

Dduw cariad, cyflwynwn i ti
  y rhai sy’n chwilio am berthynas, heb ei chael;
   y rhai sy’n chwilio am ofal, heb ei gael;
   y rhai sy’n chwilio am gariad, heb ei gael;
   y rhai sy’n chwilio am ystyr, heb ei gael.
A chyflwynwn ein hunain yn ein hangen.
Yn enw Iesu, Amen.

CAPEL Y NANT - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund sy'n annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon. Y nod yw cwtogi ar yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu'n fawr at gynhesu byd-eang peryglus.

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' gan droi'n llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni adnewyddol ers rhai blynyddoedd. O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

O ganlyniad, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, byddwn yn codi arian i hybu Dinas Noddfa, fel ein helusen leol, a Standing Voice, fel ein helusen rynwladol. 

Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn

Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica.

Mae ein Chwaeroliaeth hefyd yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Nyrsus Marie Curie fydd yn cael eu cynorthwyo o ganlyniad i weithgareddau 2018.

Buom yn brysur iawn yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 2018. Casglwyd cyfanswm o £690 trwy nifer o weithgareddau a chyfraniadau.

OEDFAON GORFFENNAF AC AWST 2018

 SUL, GORFFENNAF 1
Oedfa Gymun gyda Robat
Oedfa'r Bore, 10.30: Cawn ddathlu’r Cymun bore heddiw mewn oedfa dan ofal Arweinydd yr Eglwys, Robat Powell.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Ein cyfaill o Frynaman, y brawd Glynog Davies, fydd yn arwain ein gwasanaeth heno.

SUL, GORFFENNAF 8
Pobl ifanc yn ein harwain - a phrotest
10.30, Oedfa'r Bore: Grŵp Addysg yr eglwys, yn cynnwys plant a phobol ifanc, fydd yn cyflwyno gwasanaeth y bore i ni.
*** Bydd cyfle y bore 'ma i aelodau arwyddo deiseb o brotest yn erbyn polisi creulon yr Arlywydd Donald Trump o wahanu plant o'u rhieni yn ddiweddar (gweler Digwyddiadau am fanylion pellach).

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Byddwn yn croesawu Mrs Einir Jones, Rhydaman, fel ein pregethwr gwadd
yng ngwasanaeth yr hwyr.

SUL, GORFFENNAF 15
Diwrnod gyda’r Parch Kenneth Lintern
Oedfa’r Bore, 10.30: Cawn arweiniad sicr yn Oedfa’r Bore ac ar hyd y dydd heddiw wrth estyn croeso i’r Parch Kenneth Lintern.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Bydd Oedfa’r Hwyr hefyd yn nwylo profiadol ein cyfaill y Parch Kenneth Lintern.

SUL, GORFFENNAF 22
Y Bererindod
Ymunwch â ni ar Bererindod flynyddol yr eglwys ...
Bydd y bws yn gadael Coed Gwilym am 8.45 i’n cludo tua’r gorllewin.
Wedi ymweliad â man o ddiddordeb yn y bore, byddwn yn aros am bicnic cyn ymuno mewn oedfa am 1.00 yn eglwys y Neuadd Lwyd ger Aberaeron. Dyma’r eglwys lle codwyd y cenhadon cyntaf i Fadagascar.
Yn y prynhawn cawn dreulio amser ym Mhlas Llanerchaeron cyn mwynhau cinio nos blasus ar y ffordd yn ôl i Gwm Tawe.

SYLWER: I'r rhai na fydd ar y Bererindod, bydd 0edfa am 3 o'r gloch ym Mharc Waverley, Clydach, dan ofal Eglwys St Benedict.

SUL, GORFFENNAF 29
Croesawu Owen Pugh i’r Nant
Oedfa’r Bore, 10.30: Bydd y Parch Owen Pugh o’r Tabernacl, Pontardawe, a Nebo, Felindre, yn arwain ein gwasanaeth y bore yma.
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parch Owen Pugh sy’n gofalu am y cwrdd nos hefyd.

OEDFAON MIS AWST 2018
*** Cofiwch na fydd oedfaon hwyrol yn ystod mis Awst

SUL, AWST 5
Oedfa Gymun gyda Robat
Oedfa’r Bore, 10.30: Bydd Arweinydd yr eglwys, Robat, yn gweinyddu’r Cymun.

SUL, AWST 12
Brenig yn ein harwain
Oedfa’r Bore, 10.30: Byddwn yn rhoi croeso i’r Parch Brenig Davies, Bethlehem Cadle, i'n harwain.

SUL, AWST 19
Oedfa yng ngofal Meirion
Oedfa’r Bore, 10.30: Y pregethwr gwadd yn ein pulpud heddiw fydd y Prifardd a’r Cyn-Archdderwydd, y Parch Meirion Evans. Brodor o Felindre yw Meirion, sydd bellach yn byw ym Mhorth Tywyn ac wedi ymddeol o eglwys Jerwsalem yno. Bydd yn bleser ei groesawu
yn ôl i’w ardal enedigol.

SUL, AWST 26
Gerald yn ein harwain
Oedfa’r Bore, 10.30: Y Parch Gerald Jones, Llangennech, fydd yn arwain ein haddoliad bore heddiw.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

Wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Cristnogion Cymru a Madagasgar, rydyn ni yng Nghapel y Nant yn dal i gofio'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.


Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page