CROESO I WEFAN EGLWYS WERDD CAPEL Y NANT

GWEDDI MEHEFIN 2020

Iesu, cawsom ein cau i mewn, gartre, yn saff. Ond mae darnau ohonom yn rhydd, i grwydro, i gofio ac i freuddwydio, i bryderu ac i garu. Diolch i ti am ddod drwy’r drws atom. Amen


MENTRAU NEWYDD YN YSTOD CYFNOD COVID-19

Bob wythnos, danfonir Oedfa Sul Bum-munud gan Robat Powell, Arweinydd Capel y Nant, at yr aelodau sydd ag e-bost.  Rydyn wedi gallu cysylltu gyda llawer mwy o aelodau yn ddiweddar dros y we - ond diolch i dim o wirfoddolwyr am
ddosbarthu’r Oedfa Bum-munud i bobl sydd heb e-bost, a'r Tyst yn ogystal.

Dyma, isod, nifer o weithgareddau newydd a drefnwyd gan Gapel y Nant wrth i ni addasu i'r Cyfnod Cyfyngu sy'n rhan o'r ymgyrch fawr hanfodol i drechu Covid-19:

NOS FAWRTH, MEHEFIN 2, AM 6.30, MYFYRDOD AR ZOOM:
Cwrdd Myfyrdod byr ar Zoom dan ofal Fiona.

NOS IAU, MEHEFIN 4, AR ZOOM:
Hwyl a Joio am 5 ar Zoom.

NOS WENER, MEHEFIN 5, AR ZOOM:
Cwis am 7.30 ar Zoom.

SUL, MEHEFIN 7, AR Y WE:
'Oedfa Ddigidol' Undeb yr Annibynwyr am 10.30 ar y We yng ngofal Robat Powell, Arweinydd Capel y Nant (ar safle we / Facebook Undeb yr Annibynwyr)

SUL, MEHEFIN 7, AM 11, AR S4C:
Bydd Elin Maher (Thomas gynt) yn arwain Oedfa'r Bore ar S4C.

SUL, MEHEFIN 14, AM 10, AR ZOOM:
Oedfa Gymun Capel y Nant drwy Zoom.

Os am ymuno ar Zoom, rhaid lawrlwytho Zoom i'ch dyfais - iPad / cyfrifiadur. Rydych yn aros am e-bost gan drefnydd y digwyddiad ac yna'n cysylltu trwy'r ddolen / linc briodol fydd gyda'r neges.

YMATEB I FYGYTHIAD Y CORONAFIRWS

CEFNDIR EIN HYMATEB I COVID-19:

NEGES GAN ARWEINYDD YR EGLWYS, ROBAT POWELL

MAWRTH 14, 2020

Gyfeillion,

Yn wyneb perygl y coronafirws sydd yn lledaenu mor gyflym trwy Gymru a'r byd bellach, mae Pwyllgor Capel y Nant wedi cytuno i ganslo pob oedfa yn y capel nes i'r sefyllfa newid.

Mae'n flin calon gennyn ni orfod canslo, ond rhaid i ni ystyried diogelwch yr aelodau, a llawer ohonon ni'n bur oedrannus.  

Byddaf yn cysylltu â chi eto pan fyddwn yn ailystyried ein penderfyniad. Yn y cyfamser, rwy'n siwr y byddwch chi'n cadw golwg dros eich cymdogion a'ch cyd-aelodau.

Diolch yn fawr,

Robat

YMATEB I FYGYTHIAD Y FIRWS: ADDOLI TRWY EIN GWEFAN


Oedfa Bum-Munud gan

Robat Powell (gweler oedfaon eraill trwy fynd at 'Blog Robat Powell')

Rydyn ni i gyd yn wynebu talcen caled ar hyd o bryd. Mae’r coronafirws yn rhemp yn Ewrop, yn lladd cannoedd bob dydd. Rhaid i bawb aros gartre. Mae busnesau o bob math yn mynd i’r wal. Rydyn ni’n methu ymweld â ’n teuluoedd a’n ffrindiau. Gall hyn bara am amser maith.

Mae stori Nehemeia yn yr Hen Destament hefyd yn hanes am ddyn yn wynebu talcen caled iawn. Iddew oedd yn gweini ar Artaxerxes, brenin Persia, oedd Nehemeia. Tua’r flwyddyn 445 CC cafodd e ganiat â d gan Artaxerxes i fynd i Jerwsalem i wireddu ei freuddwyd – ailgodi muriau Jerwsalem a’r Deml. Cafodd y rhain eu dinistrio gan fyddin Babilon pan aethon nhw â ’r Iddewon i ffwrdd i’r alltudiaeth ym Mabilon rhwng 587-580 CC.

Nehemeia ei hun sy’n adrodd yr hanes. Dyma fe’n annerch yr Iddewon oedd wedi dychwelyd i ardal Jwdea o Fabilon o’i flaen:

Nehemeia 2:17-18 - Yna dwedais wrthyn nhw, “Dych chi'n gwybod mor anodd yw pethau yma: mae Jerwsalem yn adfeilion a'i gatiau wedi'u llosgi. Dewch! Gadewch i ni ailadeiladu wal Jerwsalem, a dod â'r sefyllfa warthus yma i ben.” Dwedais yr hanes wrthyn nhw, fel roedd Duw wedi bod gyda mi, a beth roedd y brenin wedi'i ddweud wrtho i. A dyma nhw'n ymateb, “Gadewch i ni ddechrau adeiladu ar unwaith!” A dyma nhw'n annog ei gilydd i fynd ati i wneud y gwaith pwysig yma ...

Ond mae problem gan Nehemeia. Sut mae cael yr Iddewon hyn i weithio a helpu ei gilydd? Codi waliau mawr y ddinas? Mae’r dasg i’w gweld yn amhosib.

Serch hynny, mae e’n taro ar chwip o syniad. Mae e’n gofyn i bob teulu godi’r rhan o’r mur sydd ar bwys eu t ŷ nhw. Wedyn bydd pob un yn gwneud gwaith da. Fydd neb am fethu o flaen ei gymdogion. Ac o fewn 52 diwrnod, trwy rannu’r gwaith, maen nhw’n gorffen codi waliau Jerwsalem eto.

A dyna’r dasg i ni. Mae muriau Capel y Nant ar lawr, fel petai. Rydyn ni’n methu cyfarfod. Fydd neb yn addoli yno am wythnosau lawer.

Ond gallwn ailgodi’r waliau a’u cynnal yn eu lle. Trwy addoli gyda’n gilydd gartre, trwy ebost, ar y we. Gallwn ffonio ein gilydd, cwrdd â ’n gilydd trwy fideo ar Skype neu Zoom. Gall pob un a phob teulu wneud eu rhan, fel pobol Nehemeia. A bydd Capel y Nant a chymdeithas y capel yn byw trwy’r hunllef yma i gyd.

Gwedd ï wn 

Arglwydd ein Duw, helpa ni i aros gyda’n gilydd trwy’r cyfnod anodd hwn. Helpa ni i ganfod ein gilydd yn y tywyllwch, i weld ein gilydd yn y dieithrwch a chadw ein gilydd yn ddiogel. Helpa ni i gyfarfod â ’n gilydd trwyddot ti, ac ynot ti. A gyda’n gilydd gallwn dorri’r talcen caled i lawr.

Er mwyn iesu, Amen.   

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Ein helusennau yn ystod y flwyddyn gyfredol, 2019-20, fydd Tŷ Olwen a Phrosiect Tanzania.

Yn 2018 - 2019, gan nodi 200 mlwyddiant perthynas Cristnogion Cymru gyda phobl Madagascar, roeddem wedi uno'n hymdrechion i hybu'r wlad honno'n arbennig. Codwyd £4,800 gennym trwy amrywiaeth o weithgareddau, a chyflwynwyd y cyfan o'r swm hwnnw i Apel Arbennig Undeb yr Annibynwyr tuag at Madagascar.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu mudiadau Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing Voice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Cyflwynwyd £1,800 yr un i'r ddwy elusen.

Yn dilyn gweithgarwch 2016 / 2017, cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal.


Mae ein Chwaeroliaeth, hefyd, yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2018, codwyd £700 i gefnogi gwaith Nyrsus Marie Curie. Yn 2017, cyflwynwyd £500 i hybu gwaith Shelter Cymru.  

Rydym fel eglwys o hyd yn brysur iawn, yn ogystal, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Yn 2019 casglwyd cyfanswm o £1,630 at waith y mudiad, a £690 yn 2018.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

AMRYWIAETH O OEDFAON

PATRWM AMRYWIOL OEDFAON CAPEL Y NANT FEL Y BU - GAN EDRYCH YMLAEN AT YR ADFYWIAD A'R ADDASIAD A DDAW ...


Y CWRDD CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen wedi'r Cwrdd Cyfoes ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFA'R BORE
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ydy'r oedfaon boreol, ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFA'R HWYR
Sul, 5.30yh

 

Dyma oedfaon yn benodol ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

🙂 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

Wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Cristnogion Cymru a Madagasgar, rydyn ni yng Nghapel y Nant yn dal i gofio'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

😎  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

🤔 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

😉 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Annette Hughes | Reply 03.01.2020 23.14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

See all comments

| Reply

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
You liked this page