Croeso i wefan Capel y Nant

*** RYDYM WEDI AIL-DDECHRAU CYNNAL OEDFAON YNG NGHAPEL Y NANT: GWELER TREFNIADAU MIS MEHEFIN ISOD.

Codi arian i hybu gwaith Cymorth Cristnogol

Yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol Mai 2021, codwyd swm sylweddol iawn gan aelodau Capel y Nant trwy Cwis ac Ocsiwn ar Zoom, a thrwy ymdrech 'Emynathon' arbennig Fiona.

Diolch i bawb am eu cyfraniadau a'u cefnogaeth - a diolch i Gymorth Cristnogol am eu gwaith rhyfeddol wrth leddfu ar ddioddefaint pobl ledled y byd.

GWEDDI MIS MEHEFIN, 2021

Tyred, Iesu, i blith y rhai gaiff eu clwyfo mewn rhyfel,

Tyred, Iesu, i blith y tlawd i gynnig gobaith,

Tyred, Iesu, i blith y grymus a dwyn trugaredd,

Tyred, Iesu, i’n calonnau ni i feddiannu ein dymuniad.

Amen

    


OEDFAON - A 'CHANNWYLL' - MIS MEHEFIN, 2021


Wedi toriad hir oherwydd Covid-19, rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu ail-ddechrau cynnal oedfaon yng Nghapel y Nant.

Rydym bellach yn cynnal oedfaon bob bore Sul yn y capel am 10 o'r gloch - ac mae'r oedfaon hyn ar gael ar Zoom yn ogystal . Wrth gwrs, rydym yn croesawu aelodau a chyfeillion, hefyd, i oedfaon y capel ac ar Zoom.
                                            
Cofiwch fod yr oedfaon yn y capel yn dilyn rheoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys gorfod dweud wrth Robat am eich bwriad i fod yn bresennol, erbyn y nos Iau cyn y dydd Sul ar yr hwyraf. Diolch yn fawr i'r Tim sy'n sicrhau gweithredu rheoliadau Covid yn drylwyr.
Dyma'r trefniadau ar gyfer Suliau mis Mehefin ...


Sul, 6 Mehefin, 10 y bore: Cynhelir y gwasanaeth yn y capel gan y Parchedig Dewi Myrddin Hughes. Sylwer na weinyddir y Cymun yn yr oedfa hon . Ar gael ar Zoom, hefyd.

Nos Fawrth, 8 Mehefin, 6.30: 'Cannwyll y Nant', ar Zoom.

Sul, 13 Mehefin, 10 y bore: Ein Harweinydd, Robat Powell fydd â gofal y gwasanaeth yn y capel. Ar gael ar Zoom, hefyd.


Nos Fawrth, 15 Mehefin, 6.30: 'Cannwyll y Nant', ar Zoom.

Sul, 20 Mehefin, 10 y bore: Y Chwiorydd fydd yn cynnal yr oedfa yn y capel, ar thema ‘Adeiladu ar Sylfaen Gadarn’. Ar gael ar Zoom, hefyd.


Nos Fawrth, 22 Mehefin, 6.30: 'Cannwyll y Nant', ar Zoom.

Sul, 27 Mehefin, 10 y bore: Oedfa yn y capel o dan ofal y Parchedig Ddr Geraint Tudur, Cyn-ysgrifennydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Ar gael ar Zoom, hefyd.


Nos Fawrth, 29 Mehefin, 6.30: 'Cannwyll y Nant', ar Zoom.


GWASANAETHAU CYFNOD COVID-19

DYDD SUL ...
Doedd dim cyfarfodydd wedi cael eu cynnal yn y capel na'r neuadd ers mis Mawrth 2020 oherwydd perygl Covid-19, ond ail-ddechreuwyd cynnal oedfaon yn y capel ar Sul, Mai 16, 2021.

Bellach cynhelir oedfaon nol yn y capel pob bore Sul am 10 o'r gloch ac mae'r oedfaon hyn hefyd ar gael ar Zoom.

Ac i'n plant, mae sesiynau Hwyl a Joio hefyd yn cael eu cynnal ar Zoom. Croeso i chi holi am fwy o fanylion.

NOS FAWRTH - 'CANNWYLL Y NANT' 
Bob nos Fawrth am 6.30, cynhelir sesiynau 'Cannwyll y Nant'ar Zoom - sef addoliad o fyfyrdodau, cerddoriaeth, darlleniadau a gweddiau dechreuwyd yn ystod cyfyngiadau Covid-19. Braf iawn cael croesawu nifer cynyddol o ffrindiau o'r tu hwnt i aelodeth Capel y Nant i'r sesiynau hyn. Os hoffech ymuno, holwch Annette, Fiona neu Robat am y drefn.

DYSGU FFYRDD NEWYDD - A NODI HANES COVID-19

Gyda ffyrdd newydd o addoli a gweithio yn datblygu wrth i ni ymateb i gyfyngiadau Covid-19, gan gynnwys dysgu sut i ddefnyddio Zoom, rydym wedi creu tudalen newydd ar y Wefan hon i nodi hanes ein hymdrechion, sef 'Ymateb i Covid-19'. Gweler ein rhestr dudalennau.

Cadwn y tudalen blaen hwn i newyddion am ein gweithgarwch cyfredol ynghyd a Datganiadau'r eglwys yn ymateb i broblemau'r byd.

DATGANIAD YN GALW AM BEIDIO A GOSTWNG EIN CYMORTH RHYNGWLADOL

AT: Y Gwir Anrhydeddus Rishi Sunak AS, Canghellor y Trysorlys, Ty'r Cyffredin, San Steffan, Llundain SW1A 0AA        Rhagfyr 4, 2020

Annwyl Ganghellor Sunak,

MEDDYLIWCH ETO AM DORIADAU CYMORTH OS GWELWCH YN DDA

Yr ydym ni, aelodau o Bwyllgor Gwaith eglwys Gymraeg Annibynnol Capel y Nant  yng Nghlydach, Abertawe SA6 5HB yn dymuno mynegi ein siom ddirfawr gyda’ch cyhoeddiad bod Llywodraeth San Steffan yn bwriadu torri’r ganran o GDP y Deyrnas Gyfunol a roddir at gymorth rhyngwladol o 0.7% i 0.5%.

Pwyswn arnoch i feddwl eto fel Canghellor ynglŷn â’r bwriad hwn.

*** Am y Datganiad llawn, ewch at 'Ffydd ac Ymgyrchu'

DATGANIAD CAPEL Y NANT YN CONDEMNIO LLADD GEORGE FLOYD

Rydyn ni, aelodau eglwys Annibynnol Capel y Nant, Clydach, yn gwaredu at lofruddiaeth George Floyd gan swyddogion heddlu Minneapolis ynyr Unol Daleithiau ar Fai 25, 2020. 

Credwn fod y drosedd hon yn ychwanegiad at y cam y mae pobl dduon y byd wedi’i ddioddef ers canrifoedd, yn bennaf trwy weithredoedd pobl wynion.

I weld y Datganiad cyfan, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu'

*** LLUN UCHOD: Protestiwr ifanc mewn rali Mae Bywydau Pobl Dduon yn Cyfrif yn Columbus, Ohio, ar Fai 28.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Rydym wedi colli llawer o gyfleoedd oherwydd cyfyngiadau Covid-19 i godi arian at ddwy elusen 2020-2021, sef Ambiwlans Awyr Cymru a Chapel y Nant ei hun. Yn wyneb hynny, rydym wedi creu Apel arbennig er mwyn i aelodau gyfrannu arian at yr achosion hyn.

*** Am fwy o wybodaeth am ein cefnogaeth i elusennau rhyngwladol a lleol, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu.'

AMRYWIAETH O OEDFAON

PATRWM AMRYWIOL OEDFAON CAPEL Y NANT FEL Y BU - GAN EDRYCH YMLAEN AT YR ADFYWIAD A'R ADDASIAD A DDAW WRTH I COVID-19 GAEL EI FFRWYNO ...


Y CWRDD CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen wedi'r Cwrdd Cyfoes ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFA'R BORE
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ydy'r oedfaon boreol, ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFA'R HWYR
Sul, 5.30yh

 

Dyma oedfaon yn benodol ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Annette Hughes | Reply 03.01.2020 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

See all comments

| Reply

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
You liked this page