CROESO I WEFAN - A BWRLWM - CAPEL Y NANT

PERERINDOD I NODI 300 MLWYDDIANT WILLIAMS PANTYCELYN Dyma griw hapus Capel y Nant ar ein Pererindod blynyddol ar ddydd Sul, Gorffennaf 16, yn ymweld a ffermdy Pantycelyn, cartref yr emynydd William Williams, ger Llanymddyfri. Wrth ddathlu'r 300 mlwyddiant o eni'r Per Ganiedydd, cawsom groeso cynnes i Bantycelyn gan Cecil Williams - disgynnydd i'r emynydd - a'i wraig, Cynthia. Trwy sgwrs ddifyr gan Cecil fe ddysgon ni am y cysylltiadau rhwng yr hen dy a'i ragflaenydd enwog. Roedd ein Pererindod wedi dechrau trwy i ni gael croeso twymgalon i oedfa'r bore yn Eglwys Llanfair-ar-y-bryn, lle codwyd a chladdwyd Williams. Dydd i'w gofio yn wir. Diolch yn fawr i'n Harweinydd, Robat Powell, am drefnu'r cyfan. *** MWY O LUNIAU AR DUDALEN YR ORIEL

GWEDDI MEDI 2017

Mae ein ffiol yn llawn. 

Diolch am roi cymaint.

Gad i ni ymddiried ein hunain a phopeth sydd gennym i ti. 

Yn enw Iesu, 

AmenCWRDD EGLWYS - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys a gynhaliwyd yn gynt eleni, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Gwnaethom hyn fel ymateb i ymgyrch 'Y Newid Mawr' a lansiwyd gan Gymorth Cristnogol a Tearfund. Mae'r ymgyrch yn annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon er mwyn cwtogi ar allyriadau niweidiol carbon deuocsid. Erbyn hyn, rydym ar fin newid yn llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni gwyrdd ers rhai blynyddoedd.

OEDFAON MEDI

SUL, MEDI 3

Oedfa Gymun wedi cyfnod y gwyliau

10.30  Oedfa Gymun y Bore : Wrth i'r tymor gwyliau swyddogol ddod i ben, bydd Arweinydd yr eglwys, Robat Powell, yn ein harwain at fwrdd y Cymun.

5.30  Oedfa’r Hwyr :  Ein pregethwr gwadd yn Oedfa’r Hwyr fydd y Brawd Morlais Owen o eglwys Bethania, Tymbl, ond o Riwfawr yn wreiddiol. 


SUL, MEDI 10

Croesawu’r Parch John Talfryn

9.30  Cwrdd Cyfoes:  Bydd Robat yn arwain sesiwn gyntaf y Cwrdd Cyfoes ar ôl seibiant yr haf.   

10.30  Oedfa’r Bore: Cawn estyn croeso yn ôl i’w Glydach enedigol i’r Parchedig John Talfryn Jones a fu ers blynyddoedd yn gwasanaethu gyda’r Bedyddwyr yn ardal Rhydaman. Bydd John gyda ni ar hyd y dydd.

5.30  Oedfa’r Hwyr:  Y Parch John Talfryn Jones fydd yn ein tywys eto yn Oedfa’r Hwyr.

 

SUL, MEDI 17

Croesawu Alun Lenny ac Einir Jones

10.30 Oedfa’r Bore: Croeso am y tro cyntaf i Gapel y Nant i'r Brawd Alun Lenny, Caerfyrddin. Bu Alun yn gweithio fel newyddiadurwr gyda'r wasg, radio a theledu am dros 30 o flynyddoedd. Mae bellach yn Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Wasg gydag Undeb yr Annibynwyr, yn Arweinydd ar Eglwys Annibynnol Bwlch-y-corn, ac yn  aelod o Gynghorau Sir a Thref Caerfyrddin.

5.30  Oedfa’r Hwyr: Bydd Oedfa’r Hwyr yn cael ei harwain gan Mrs Einir Jones, Rhydaman.

 

SUL, MEDI 24

‘Gŵyl y Gân a’r Gair’ – yn Y Tabernacl, Pontardawe

10.30:   Heddiw bydd eglwysi’r Cyfundeb yn dod at ei gilydd i gydaddoli mewn ‘Gŵyl y G â n a’r Gair’ yn y Tabernacl, Pontardawe. 

Gwasanaeth yn y bore yn unig fydd hwn. Y bwriad yw cynnal yr Ŵ yl hon bob yn ail flwyddyn pan na fydd Sul y Cyfundeb yn cael ei drefnu.

Gan hynny, ni fydd Cwrdd Cyfoes bore heddiw, ac ni fydd Oedfa Hwyr yng Nghapel y Nant.


AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page