CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Roeddem yn falch iawn i groesawu pump aelod newydd i rengoedd Capel y Nant ar fore Sul, Ebrill 8. Dyma'r pump yn yr oedfa groeso, o'r chwith i'r dde: Dr Fiona Gannon a'i gwr Bill, Nell Richards, Betsan James a Iestyn Llyr. Mae Nell, Betsan a Iestyn yn gynnyrch adran ieuenctid yr eglwys. Daw Fiona a Bill atom yn dilyn cau trist Capel Pant-teg, Ystalyfera, oherwydd bygythiad tir lithriad. Pob dymuniad da i'n haelodau newydd.

DEDDF DATGELU DATA

ANGEN EICH CANIATAD I BARHAU I DDANFON 'BWRLWM' ATOCH

O hyn ymlaen rhaid i ni yng Nghapel y Nant dderbyn eich caniatad i dderbyn Bwrlwm. Daw hyn yn dilyn rheoliadau newydd yr Undeb Ewropeaidd i warchod data personol rhag cael eu defnyddio heb ganiatad

Felly, os gwelwch yn dda, rydym yn gofyn i bawb sy'n derbyn Bwrlwm lenwi'r daflen ddaw atoch gan Ysgrifennydd ac Arweinydd Capel y Nant, Robat Powell, a'i dychwelyd i Robat mor fuan ag y bo modd.

CAPEL Y NANT - AR FACEBOOK HEFYD NAWR

Os ydych ar Facebook, cofiwch alw draw i dudalen 'Capel y Nant Clydach Abertawe' - a'n 'Hoffi' ni, os hoffech chi!

GWEDDI MEHEFIN 2018

Diolch am air Iesu, “Myfi a’ch gelwais
yn gyfeillion.”
Gad i ni gerdded yn agos ato,
er mwyn i ni gael sgwrsio a rhannu,
gwrando a dweud,
wylo a chwerthin.
Y mwyaf sydd, yn ffrind i mi!
Diolch. Amen.

CAPEL Y NANT - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund sy'n annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon. Y nod yw cwtogi ar yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu'n fawr at gynhesu byd-eang peryglus.

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' gan droi'n llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni adnewyddol ers rhai blynyddoedd. O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

O ganlyniad, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, byddwn yn codi arian i hybu Dinas Noddfa, fel ein helusen leol, a Standing Voice, fel ein helusen rynwladol. 

Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn

Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica.

Mae ein Chwaeroliaeth hefyd yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Nyrsus Marie Curie fydd yn cael eu cynorthwyo o ganlyniad i weithgareddau 2018.

Buom yn brysur iawn yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 2018. Casglwyd cyfanswm o £690 trwy nifer o weithgareddau a chyfraniadau.

OEDFAON MIS MEHEFIN 2018

 SUL, MEHEFIN 3
Diwrnod dan arweiniad Dewi
Oedfa Gymun, 10.30: Byddwn yn dathlu’r Cymun o dan arweiniad y Parch Dewi Myrddin Hughes bore heddiw.

Oedfa'r Bartneriaeth, 4.00: Yn ôl ein harfer blynyddol, ymunwn â’n cyfeillion o'r Eglwys Wesle am 4 o’r gloch i ddathlu’r Bartneriaeth rhwng ein dwy eglwys mewn gwasanaeth dwyieithog. Dewi fydd yn gofalu am yr oedfa hon hefyd. *** Sylwch ar yr amser – 4.00.

SUL, MEHEFIN 10
Addoli gyda Robat a Brenig
Cwrdd Cyfoes, 9.30: Ar ôl i ni fwynhau paned, bydd Hywel a Charlotte yn arwain sesiwn o’r Grŵp Amnest. Clywn am achos o anghyfiawnder yn rhywle yn y byd ac ysgrifennwn lythyron byr i gefnogi’r rhai sy’n dioddef.

Oedfa’r Bore, 10.30: Mae Oedfa’r Bore heddiw yng ngofal Arweinydd yr eglwys, Robat Powell.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parch Brenig Davies, Bethlehem, Cadle, fydd ein pregethwr gwadd yn y cwrdd heno.

SUL, MEHEFIN 17
Y Chwaeroliaeth yn arwain
Oedfa’r Bore, 10.30: Diolch i Chwaeroliaeth yr eglwys am baratoi a chyflwyno Oedfa’r Bore. Thema’r gwasanaeth yw ‘Mae Cread Duw yn dda iawn i gyd!’ Paratowyd y deunydd gan Chwiorydd Cristnogol Swrinam, De Amerig.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Bydd newid heno yn y rhaglen sydd wedi’i chyhoeddi - ein Harweinydd Robat fydd yn cynnal y gwasanaeth.

SUL, MEHEFIN 24
Croesawu Guto ap Gwynfor
Cwrdd Cyfoes, 9.30: Bydd yn bleser cael un o’n haelodau, Alun Davies, i arwain y Cwrdd Cyfoes heddiw. Dewch i wrando ar Alun yn sôn am ei waith fel heddwas
ac am y prosiect mae’n gweithio arno bellach yn y carchardai.

Oedfa’r Bore, 10.30: Ein pregethwr gwadd ar hyd y dydd fydd ein cyfaill y Parch Guto Prys ap Gwynfor. Cofiwn Guto yn fugail ar eglwys Hebron yn y 90au. Mae ers tro yn weinidog ar ofalaeth o nifer o eglwysi yn ardal Llandysul.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parch Guto Prys ap Gwynfor eto fydd yn arwain Oedfa’r Hwyr.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

Wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Cristnogion Cymru a Madagasgar, rydyn ni yng Nghapel y Nant yn dal i gofio'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.


Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page