CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Ein criw o actorion dawnus gyflwynodd Drama Nadolig Ieuenctid Capel y Nant ar Sul, Noswyl Nadolig, 2017. Mwynhawyd a gwerthfawrogwyd y ddrama'n fawr gan ein cynulleidfa luosog. Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd y ddrama gyffrous ac annisgwyl o gyfoes gan Robat Powell, Arweinydd Capel y Nant. Mwy o luniau o'r oedfa yn Adran yr Oriel (2017-)

CAPEL Y NANT - AR FACEBOOK HEFYD NAWR

Os ydych ar Facebook, cofiwch alw draw i dudalen newydd 'Capel y Nant Clydach Abertawe' - a'n 'Hoffi' ni, os hoffech chi!

GWEDDI NADOLIG 2017: DIOLCH AM Y BABAN


Dduw byw, hir fu’r aros, disgwyl maith.

Ac yna,yn sydyn, yn nos ein byd, goleuni, angel a chân – a Baban, a gwybod y bydd popeth yn iawn.

Daeth Iesu; llawenydd pur; diolch.

Amen

CAPEL Y NANT - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund sy'n annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon. Y nod yw cwtogi ar yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu'n fawr at gynhesu byd-eang peryglus.

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' gan droi'n llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni adnewyddol ers rhai blynyddoedd. O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

O ganlyniad, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, byddwn yn codi arian i hybu Dinas Noddfa, fel ein helusen leol, a Standing Voice, fel ein helusen rynwladol. 

Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn

Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica.

OEDFAON IONAWR 2018

 Ionawr 7, 2017

Cymun Dydd Calan gyda Dewi

Oedfa Gymun, 10.30: Byddwn yn croesawu’r Flwyddyn Newydd gydag Oedfa Gymun dan ofal Y Parch Dewi Myrddin Hughes.

Ni fydd Oedfa Hwyr heno.

 

 Sul, Ionawr 14

Robat ac Owen yn arwain

Cwrdd Cyfoes, 9.30 : Cwrdd Cyfoes cyntaf 2018 a chyfle i fwynhau paned a thrafod mater ysbrydol gyda’n gilydd dan arweiniad Robat.

Oedfa’r Bore, 10.30 : Arweinydd y capel, Robat fydd ein pregethwr yn Oedfa’r Bore hefyd.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Bydd Oedfa’r Hwyr dan ofal y Parch Owen Pugh,

gweinidog y Tabernacl, Pontardawe a Nebo, Felindre.

 

  Sul, Ionawr 21

Rhannu diwrnod gyda Jeff Williams

Oedfa’r Bore, 10.30 : Wedi iddo ymweld â ni yn Rhagfyr, mae’n bleser cael croesawu’r Parchedig Jeff Williams, Aberhonddu, yn ôl i Gapel y Nant.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Cawn gwmni’r Parchedig Jeff Williams i’n harwain yn yr hwyr hefyd. 

 

  Sul, Ionawr 28                      

Cwrdd cynnar ac oedfaon gyda’r Parch Ken Lintern

Cwrdd Cyfoes, 9.30: Cyfle i rannu dishgled o de neu goffi cyn rhannu profiadau ein gilydd a mwynhau trafodaeth.

Oedfa’r Bore, 10.30: Bydd y ddau wasanaeth yn y capel heddiw yng ngofal ein cyfaill da, y Parch Kenneth Lintern.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parch Kenneth Lintern yw ein pregethwr gwadd heno eto.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.


Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page