CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Byddaf ffydlon i Gymru, i gyd-ddyn ac i Grist

Cofiwch oedfaon Gorffennaf & Awst

Mae rheolau a mesurau diogelu Covid wedi‘u llacio. Byddwn yn dal i barchu teimladau pobl a’u dymuniad i gadw’n ddiogel.

Oedfaon yn y capel a thros Zoom

GORFFENNAF

3:  Oedfa gymun. Derbyn aelodau newydd a chyfle i ddiolch i Helen a Robat.

10:  Cwrdd Cyfoes am 9.30 yng ngofal Dewi Lewis

Oedfa 10.30 yng ngofal Fiona

17:  Oedfa 10.30 yng ngofal y Parchg Ryan Thomas

Oedfa’r Bartneriaeth am 4pm – ffarwelio â’r Parchg Leslie Noon

24:  Oedfa 10.30 yng ngofal Y Parchg Dewi Myrddin Hughes

31:  Oedfa 10.30 yng ngofal Y Tîm Addoli

AWST

(Yn Neuadd y Nant y cynhelir oedfaon mis Awst, a bydd yr holl oedfaon yn y bore am 10.30)

7:  Oedfa Gymun yng ngofal John Evans a Fiona

14:  Oedfa yng ngofal Robat Powell  21:  Oedfa yng ngofal Eurig ac Eleri

Davies

28:  Oedfa yng ngofal y Tîm Addoli

Sylwer:  Bydd y cwrdd cyfoes am 9.30 ar fore Sul a Channwyll y Nant ar nos Fawrth yn dod i ben dros dro yn ystod mis Awst, ac yn ailgychwyn ym mis Medi.

GWEDDI GORFFENNAF 2022

Gweddi’r Mis

Dduw Dad a Mam,
Dyma ein cyfandir eto yn faes brwydro. Daeth eraill eto i dywallt gwaed diniwed a gollwng uffern yn rhydd.
Gwelwn y dagrau eto yn dy lygaid.

Amen


OEDFAON MEHEFIN 2022

SULIAU  MEHEFIN

Oedfaon yn y Capel a thros Zoom:

5 Mehefin :      

Oedfa Gymun am 10.30 yng ngofal Robat , yna oedfa gydenwadol y  Sulgwyn y m Mharc Waverley  am 3 .00 o dan arweiniad  y Parchedig Leslie Noon.

 

12 Mehefin :    

Cwrdd Cyfoes am 9.30 yna  oedfa 'r bore am  10.30 yng ngofal y  Chwaeroliaeth ar thema ' Myfi sy n gwybod fy mwriadau a drefnaf ar eich cyfer ' (Jeremeia 29:10- 14)

 

19 Mehefin   

Pererindod  –  manylion i ddilyn

 

26 Mehefin :   

C wrdd Cyfoes am 10.30  gydag  oedfa r hwyr am 5 .00 o dan arweiniad Mr  Eifion Walters

 

Cofiwch hefyd am gwrdd gweddi a myfyrdod y Gannwyll pob nos Fawrth am 6.30 dros Zoom

SIOE FFASIWN O LAW I LAW

Sioe Ffasiwn O Law i law

Wedi  dwy  flynedd o orfod cyfyngu ar weithgareddau cymdeithasol oherwydd COVID-19, roedd yn braf iawn gallu mentro cynnal digwyddiad cymdeithasol i godi arian yn ystod wythnos Cymorth Cristnogol eleni. Efallai ein bod ni n fwy ymwybodol nag erioed yn 2022 o r angen mawr sydd am waith Cymorth Cristnogol mewn cynifer o rannau o r byd, ac mae cyfiawnder hinsawdd a gwrthweithio r difrod mae arferion gwastraffus gwledydd cyfoethog fel Prydain yn ei achosi yn elfen allweddol o u gwaith ymgyrchu. Y syniad gafwyd, felly, oedd rhoi cynnig ar rywbeth newydd a chynnal sioe  ffasiwn gwyrdd ’  yn Neuadd y Nant. Mae siop elusen T ŷ  Croeso yn y pentref, O Law i Law, yn mynd o nerth i nerth, felly dewiswyd detholiad o ddillad o r fan honno, a bodlonodd rhyw ddwsin o wirfoddolwyr i fodelu. Roedd yr amrywiaeth lliwgar o ddillad yn edrych yn ddeniadol dros ben, a bu Bill yn gweithredu fel  DJ , gan drefnu bod cerddoriaeth hwyliog yn gyfeiliant i bawb gamu i r canol a dangos eu gwisgoedd. Diolch o galon i bawb fu n helpu ar y noson  – roedd yn wych cael cyfle i ddod at ein gilydd yn gymdeithasol eto, ac fe godwyd swm teilwng iawn o ryw £500 i Gymorth Cristnogol.  Diolch i Fiona am y trefniadau ac, wrth gwrs, i'r modelau gosgeiddig!

BLWYDDYN NEWYDD 2022 - A FIONA'N ARWEINYDD NEWYDD

Llongyfarchiadau i'r Dr Fiona Gannon ar ddod yn Arweinydd newydd Capel y Nant ar droad y flwyddyn.

Dymunwn yn dda i Fiona - a'r Tim o aelodau fydd yn cyd-weithio a hi.

Diolchwn yn wresog i'r Prifardd Robat Powell am ei wasanaeth yn y swydd am yr 8 mlynedd blaenorol. Bydd Robat yn parhau fel Ysgrifennydd yr eglwys.

Fiona yw 3ydd Arweinydd Capel y Nant, gyda'r Parch Dewi M Hughes wedi arwain wrth i'r eglwys gael ei sefydlu yn 2008. LLUNIAU: Fiona a Chapel y Nant.
 

CAPEL Y NANT YN GOFYN AM GYTUNDEB CRYF I FFRWYNO CYNHESU BYD-EANG

Dosbarthwyd y Datganiad isod ar ran aelodau Capel y Nant gan ein Pwyllgor Gwaith. Mae'n galw ar wleidyddion i sicrhau llwyddiant Cynhadledd tyngedfennol o bwysig Newid Hinsawdd COP26 sydd i'w chynnal yn fuan yn Glasgow. Danfonwyd at y Prif Weinidog Boris Johnson a Llywydd y Gynhadledd, Alok Sharma AS yn benodol ac at a nifer o aelodau Senedd San Steffan a Senedd Cymru:

'Gan nodi rhybudd gwyddonwyr y Cenhedloedd Unedig (6ed Adroddiad yr IPCC, 9 Awst, 2021) bod Newid Hinsawdd yn peryglu dyfodol dynoliaeth, mae Pwyllgor Gwaith eglwys Capel y Nant, Clydach, Abertawe SA6 5HB yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i geisio ymhob ffordd i sicrhau cytundeb cryf  yng Nghynhadledd Hinsawdd COP26 yn Glasgow. 

'Gyda’r nôd o ffrwyno Cynhesu Byd-eang trwy dorri allyriadau carbon, credwn ei bod yn hanfodol bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol - fel Llywydd y Gynhadledd -  yn arwain cyn dechrau’r trafodaethau gan wrthod y ceisiadau cyfredol i agor maes olew newydd ym Môr y Gogledd a phwll glo newydd yng ngogledd Lloegr.'

DYSGU FFYRDD NEWYDD - A NODI HANES COVID-19

Gyda ffyrdd newydd o addoli a gweithio yn datblygu wrth i ni ymateb i gyfyngiadau Covid-19, gan gynnwys dysgu sut i ddefnyddio Zoom, rydym wedi creu tudalen newydd ar y Wefan hon i nodi hanes ein hymdrechion, sef 'Ymateb i Covid-19'. Gweler ein rhestr dudalennau.

Cadwn y tudalen blaen hwn i newyddion am ein gweithgarwch cyfredol ynghyd a Datganiadau'r eglwys yn ymateb i broblemau'r byd.

DATGANIAD YN GALW AM BEIDIO A GOSTWNG EIN CYMORTH RHYNGWLADOL

AT: Y Gwir Anrhydeddus Rishi Sunak AS, Canghellor y Trysorlys, Ty'r Cyffredin, San Steffan, Llundain SW1A 0AA        Rhagfyr 4, 2020

Annwyl Ganghellor Sunak,

MEDDYLIWCH ETO AM DORIADAU CYMORTH OS GWELWCH YN DDA

Yr ydym ni, aelodau o Bwyllgor Gwaith eglwys Gymraeg Annibynnol Capel y Nant  yng Nghlydach, Abertawe SA6 5HB yn dymuno mynegi ein siom ddirfawr gyda’ch cyhoeddiad bod Llywodraeth San Steffan yn bwriadu torri’r ganran o GDP y Deyrnas Gyfunol a roddir at gymorth rhyngwladol o 0.7% i 0.5%.

Pwyswn arnoch i feddwl eto fel Canghellor ynglŷn â’r bwriad hwn.

*** Am y Datganiad llawn, ewch at 'Ffydd ac Ymgyrchu'

DATGANIAD CAPEL Y NANT YN CONDEMNIO LLADD GEORGE FLOYD

Rydyn ni, aelodau eglwys Annibynnol Capel y Nant, Clydach, yn gwaredu at lofruddiaeth George Floyd gan swyddogion heddlu Minneapolis ynyr Unol Daleithiau ar Fai 25, 2020. 

Credwn fod y drosedd hon yn ychwanegiad at y cam y mae pobl dduon y byd wedi’i ddioddef ers canrifoedd, yn bennaf trwy weithredoedd pobl wynion.

I weld y Datganiad cyfan, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu'

*** LLUN UCHOD: Protestiwr ifanc mewn rali Mae Bywydau Pobl Dduon yn Cyfrif yn Columbus, Ohio, ar Fai 28.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Rydym wedi colli llawer o gyfleoedd oherwydd cyfyngiadau Covid-19 i godi arian at ddwy elusen 2020-2021, sef Ambiwlans Awyr Cymru a Chapel y Nant ei hun. Yn wyneb hynny, rydym wedi creu Apel arbennig er mwyn i aelodau gyfrannu arian at yr achosion hyn.

*** Am fwy o wybodaeth am ein cefnogaeth i elusennau rhyngwladol a lleol, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu.'

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Dafydd Williams | Reply 19.09.2021 10:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

Annette Hughes | Reply 03.01.2020 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

See all comments

| Reply

Latest comments

19.09 | 10:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

...
13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
You liked this page