CROESO I WEFAN EGLWYS WERDD CAPEL Y NANT

OEDFA ZOOM: SUL, MEDI 27

NEGES FRYS GAN ROBAT POWELL, ARWEINYDD CAPEL Y NANT

Byddwn yn cynnal Oedfa Hanner Awr ar Zoom i aelodau Capel y Nant fore Sul, sef yfory, Medi 27, am 10.00.


Bydd Annette yn anfon gwahoddiadau at aelodau ar ebost er mwyn i chi gael ymuno a'r oedfa.


Y ddau emyn yn yr oedfa fydd rhifau 222 ac 831 yn 'Caneuon Ffydd' os hoffech godi eich llais gyda ni yn eich cartref.


Cofiwch yr amser - 10.00, am fod Oedfa Ddigidol ar wefan yr Annibynwyr am 10.30.


Gobeithio caf eich gweld fore Sul!

Pob bendith,

Robat

NEWYDD: BYGYTHIAD COVID-19 YN ATAL OEDFA AIL-AGOR CAPEL Y NANT

Gyda siom, cyhoeddwn na fyddwn yn cynnal Oedfa Ail-agor Capel y Nant wedi'r cyfan fore Sul yma, Medi 13. Mewn Pwyllgor Gwaith brys ar Zoom, penderfynwyd na fyddai'n ddoeth i'r eglwys ddod a chymaint o'n haelodau ynghyd i'r Neuadd yn wyneb rhybuddion Prif Weinidog Mark Drakeford am fygythiad cynyddol haint Covid-19. Ein teimlad yw y dylai Capel y Nant ddilyn y gwaharddiadau newydd fydd yn effeithio ar ein cymunedau fel rhan o ymdrech Llywodraeth Cymru i ffrwyno Covid.

HYSBYS AM DDIGWYDDIADAU

Ewch at Adran ‘BWRLWM YR EGLWYS’ yn y rhestr ar chwith y tudalen hwn, gan ddewis is-dudalen 'Digwyddiadau' i weld manylion am nifer o digwyddiadau newydd Capel y Nant, sef ... Cannwyll y Nant, Hwyl a Joio i’r plant, ac Oedfaon mis Medi.

EGLURO'R DREFN NEWYDD WRTH AIL-DDECHRAU ADDOLI

Dyma fwy o fanylion wrth i ni yng Nghapel y Nant baratoi i gynnal ein gwasanaeth cyntaf ers mis Mawrth - hyn yn y Neuadd (am resymau eglurwyd eisoes yn ein post diwethaf) ar fore Sul, Medi 13, am 10.30, a phob bore Sul ar ôl hynny. Sylwer ...

Bydd yr oedfa rywfaint yn wahanol. Fydd dim hawl i ni ganu na chydadrodd gweddi.
Bydd yn rhaid cadw pellter o ddau fetr rhwng pobol, heblaw aelodau o’r un teulu.
Bydd yn rhaid i bawb ddod i mewn i’r Neuadd ac ymadael un ar y tro. Yn anffodus, fydd hi ddim yn bosib aros o gwmpas i gael sgwrs fel arfer wedyn!
Bydd y gwasanaeth yn fyrrach nag arfer, ond fe fydd cerddoriaeth, darllen, gweddi a phregeth, ac rydym yn
siŵr o brofi bendith trwy addoli fel cynulleidfa eto.

Mae’n bwysig i ni gael gwybod faint ohonoch chi sy’n
awyddus i ddod nôl i addoli rywbryd yn ystod y misoedd
nesaf. Bydd hyn yn help i ni baratoi’r Neuadd.

Gan hynny, os ydych yn gobeithio dod nôl i’r oedfaon, a
wnewch chi roi gwybod trwy gysylltu â Gareth Rees (ar
ebost garhuwrees@gmail.com neu wrth ffonio 844929)
neu Annette Hughes (ar ebost dewiannette@gmail.com
neu ar ffon rhif 843440).

Dywedwch faint o’ch teulu sy’n debyg o ddod rywbryd
hefyd. Ond cofiwch nad oes dim hawl rhannu car gyda
neb tu allan i’ch teulu ar hyn o bryd!

Diolch yn fawr i chi am eich cydweithrediad.

AIL-DDECHRAU CYNNAL OEDFAON CAPEL Y NANT

DOWN YNGHYD ETO I ADDOLI - GYDA GOFAL!

Rhowch y gair ar led - Bydd Capel y Nant yn cynnal ein hoedfa gyntaf ers dechrau cyfyngiadau haint Covid-19 am 10.30 ar fore Sul, Medi 13. Cynhelir yr oedfa yn ein Neuadd fodern a chlyd ac nid yn y capel, gan na fyddai caniatad i ni ddefnyddio’r system chwythu-awyr-cynnes sydd yn y capel. Bydd swyddogion yr eglwys yn cysylltu’n fuan gydag aelodau i esbonio’r holl baratoadau gofalus a wneir gan ein Pwyllgor Gwaith i gydymffurfio’n drylwyr â rheoliadau Llywodraeth Cymru er ffrwyno Covid-19.  Felly – bore Sul, Medi 13 amdani!


GWEDDI MEDI, 2020

Ein Cynhaliwr,
cysgodaist ni
yn hafan yr ardd,
lle roedd llysiau a lliwiau
yn goleuo'r nos.
Bellach, camwn i'th fyd,
i ryfeddod yr ardd fawr
sy'n rhoi bywyd i ni
ac i bawb.
Yn enw Iesu, Amen.

 


DATGANIAD CAPEL Y NANT YN CONDEMNIO LLADD GEORGE FLOYD

Rydyn ni, aelodau eglwys Annibynnol Capel y Nant, Clydach, yn gwaredu at lofruddiaeth George Floyd gan swyddogion heddlu Minneapolis ynyr Unol Daleithiau ar Fai 25, 2020. 

Credwn fod y drosedd hon yn ychwanegiad at y cam y mae pobl dduon y byd wedi’i ddioddef ers canrifoedd, yn bennaf trwy weithredoedd pobl wynion.

Mae arnom gywilydd o gyfraniad pobl Cymru a’r Deyrnas Gyfunol i’r anghyfiawnder hwn, yn enwedig trwy ein rhan yn y fasnach gaethweision a pholisïau trefedigaethol yr Ymerodraeth Brydeinig.

Credwn fod gwahaniaethu yn erbyn pobl neu eu camdrin ar sail eu hil, eu ffydd grefyddol neu eu hiaith yn drosedd. Fel Cristnogion, ystyriwn fod holl aelodau’r ddynolryw yn gyfwerth â’i gilydd a bod ganddynt hawl i gael eu trin yn gyfartal gerbron cyfraith gwlad neu’r gyfraith ryngwladol.

Fel eglwys, rydym wedi ymrwymo i arfer a lledaenu cariad Duw yng Nghymru ac ar draws y byd. Mae hyn yn cynnwys ymdrechion i sicrhau trugaredd a chyfiawnder cymdeithasol i’r rhai anghenus ym mhob gwlad, heb ystyriaeth o’u hil na’u cefndir cymdeithasol. Gwnawn hyn yn ôl dysgeidiaeth ac yn enw Iesu o Nasareth.

*** LLUN UCHOD: Protestiwr ifanc mewn rali Mae Bywydau Pobl Dduon yn Cyfrif yn Columbus, Ohio, ar Fai 28.

MENTRAU NEWYDD YN YSTOD CYFNOD COVID-19

Bob wythnos ers dechrau Cyfyngiad Covid-19, rydym wedi bod yn danfon ysgrif Oedfa Sul Bum-munud at yr aelodau sydd ag e-bost. 
Rydyn wedi gallu cysylltu gyda llawer mwy o aelodau yn ddiweddar dros y we - ond diolch i nifer o wirfoddolwyr brwd am ddosbarthu’r Oedfa Bum-munud ar bapur i bobl sydd heb e-bost, ac wythnosolyn Y Tyst yn ogystal.
Rydym, hefyd, yn wedi bod yn cynnal nifer o weithgareddau ar Zoom - gan gynnwys Oedfaon Cymun byr ar y Sul (cyn Oedfa Ddigidol Undeb yr Annibynwyr sydd ar You Tube a Facebook), cyrddau bach Gweddi a Darlleniadau yn ystod yr wythnos, dan y teitl 'Cannwyll y Nant', sesiynau Hwyl a Joio i'r plant, cyfarfod o'n Pwyllgor Gwaith a nifer o Gwisiau.

COFIWCH: Os am ymuno ar Zoom, rhaid i chi lawrlwytho Zoom i'ch dyfais - iPad / cyfrifiadur. Rydych yn aros am e-bost gan drefnydd y digwyddiad ac yna'n cysylltu trwy'r ddolen / linc briodol fydd gyda'r neges.

YMATEB I FYGYTHIAD Y CORONAFIRWS

CEFNDIR EIN HYMATEB I COVID-19:

NEGES GAN ARWEINYDD YR EGLWYS, ROBAT POWELL

MAWRTH 14, 2020

Gyfeillion,

Yn wyneb perygl y coronafirws sydd yn lledaenu mor gyflym trwy Gymru a'r byd bellach, mae Pwyllgor Capel y Nant wedi cytuno i ganslo pob oedfa yn y capel nes i'r sefyllfa newid.

Mae'n flin calon gennyn ni orfod canslo, ond rhaid i ni ystyried diogelwch yr aelodau, a llawer ohonon ni'n bur oedrannus.  

Byddaf yn cysylltu â chi eto pan fyddwn yn ailystyried ein penderfyniad. Yn y cyfamser, rwy'n siwr y byddwch chi'n cadw golwg dros eich cymdogion a'ch cyd-aelodau.

Diolch yn fawr,

Robat

YMATEB I FYGYTHIAD Y FIRWS: ADDOLI TRWY EIN GWEFAN


Oedfa Bum-Munud gan

Robat Powell (gweler oedfaon eraill trwy fynd at 'Blog Robat Powell')

Rydyn ni i gyd yn wynebu talcen caled ar hyd o bryd. Mae’r coronafirws yn rhemp yn Ewrop, yn lladd cannoedd bob dydd. Rhaid i bawb aros gartre. Mae busnesau o bob math yn mynd i’r wal. Rydyn ni’n methu ymweld â ’n teuluoedd a’n ffrindiau. Gall hyn bara am amser maith.

Mae stori Nehemeia yn yr Hen Destament hefyd yn hanes am ddyn yn wynebu talcen caled iawn. Iddew oedd yn gweini ar Artaxerxes, brenin Persia, oedd Nehemeia. Tua’r flwyddyn 445 CC cafodd e ganiat â d gan Artaxerxes i fynd i Jerwsalem i wireddu ei freuddwyd – ailgodi muriau Jerwsalem a’r Deml. Cafodd y rhain eu dinistrio gan fyddin Babilon pan aethon nhw â ’r Iddewon i ffwrdd i’r alltudiaeth ym Mabilon rhwng 587-580 CC.

Nehemeia ei hun sy’n adrodd yr hanes. Dyma fe’n annerch yr Iddewon oedd wedi dychwelyd i ardal Jwdea o Fabilon o’i flaen:

Nehemeia 2:17-18 - Yna dwedais wrthyn nhw, “Dych chi'n gwybod mor anodd yw pethau yma: mae Jerwsalem yn adfeilion a'i gatiau wedi'u llosgi. Dewch! Gadewch i ni ailadeiladu wal Jerwsalem, a dod â'r sefyllfa warthus yma i ben.” Dwedais yr hanes wrthyn nhw, fel roedd Duw wedi bod gyda mi, a beth roedd y brenin wedi'i ddweud wrtho i. A dyma nhw'n ymateb, “Gadewch i ni ddechrau adeiladu ar unwaith!” A dyma nhw'n annog ei gilydd i fynd ati i wneud y gwaith pwysig yma ...

Ond mae problem gan Nehemeia. Sut mae cael yr Iddewon hyn i weithio a helpu ei gilydd? Codi waliau mawr y ddinas? Mae’r dasg i’w gweld yn amhosib.

Serch hynny, mae e’n taro ar chwip o syniad. Mae e’n gofyn i bob teulu godi’r rhan o’r mur sydd ar bwys eu t ŷ nhw. Wedyn bydd pob un yn gwneud gwaith da. Fydd neb am fethu o flaen ei gymdogion. Ac o fewn 52 diwrnod, trwy rannu’r gwaith, maen nhw’n gorffen codi waliau Jerwsalem eto.

A dyna’r dasg i ni. Mae muriau Capel y Nant ar lawr, fel petai. Rydyn ni’n methu cyfarfod. Fydd neb yn addoli yno am wythnosau lawer.

Ond gallwn ailgodi’r waliau a’u cynnal yn eu lle. Trwy addoli gyda’n gilydd gartre, trwy ebost, ar y we. Gallwn ffonio ein gilydd, cwrdd â ’n gilydd trwy fideo ar Skype neu Zoom. Gall pob un a phob teulu wneud eu rhan, fel pobol Nehemeia. A bydd Capel y Nant a chymdeithas y capel yn byw trwy’r hunllef yma i gyd.

Gwedd ï wn 

Arglwydd ein Duw, helpa ni i aros gyda’n gilydd trwy’r cyfnod anodd hwn. Helpa ni i ganfod ein gilydd yn y tywyllwch, i weld ein gilydd yn y dieithrwch a chadw ein gilydd yn ddiogel. Helpa ni i gyfarfod â ’n gilydd trwyddot ti, ac ynot ti. A gyda’n gilydd gallwn dorri’r talcen caled i lawr.

Er mwyn iesu, Amen.   

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Ein helusennau yn ystod y flwyddyn gyfredol, 2019-20, fydd Tŷ Olwen a Phrosiect Tanzania.

Yn 2018 - 2019, gan nodi 200 mlwyddiant perthynas Cristnogion Cymru gyda phobl Madagascar, roeddem wedi uno'n hymdrechion i hybu'r wlad honno'n arbennig. Codwyd £4,800 gennym trwy amrywiaeth o weithgareddau, a chyflwynwyd y cyfan o'r swm hwnnw i Apel Arbennig Undeb yr Annibynwyr tuag at Madagascar.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu mudiadau Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing Voice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Cyflwynwyd £1,800 yr un i'r ddwy elusen.

Yn dilyn gweithgarwch 2016 / 2017, cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal.


Mae ein Chwaeroliaeth, hefyd, yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2018, codwyd £700 i gefnogi gwaith Nyrsus Marie Curie. Yn 2017, cyflwynwyd £500 i hybu gwaith Shelter Cymru.  

Rydym fel eglwys o hyd yn brysur iawn, yn ogystal, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Yn 2019 casglwyd cyfanswm o £1,630 at waith y mudiad, a £690 yn 2018.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

AMRYWIAETH O OEDFAON

PATRWM AMRYWIOL OEDFAON CAPEL Y NANT FEL Y BU - GAN EDRYCH YMLAEN AT YR ADFYWIAD A'R ADDASIAD A DDAW ...


Y CWRDD CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen wedi'r Cwrdd Cyfoes ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFA'R BORE
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ydy'r oedfaon boreol, ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFA'R HWYR
Sul, 5.30yh

 

Dyma oedfaon yn benodol ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Annette Hughes | Reply 03.01.2020 23.14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

See all comments

| Reply

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
You liked this page