CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Datblygiadau soniarus yng Nghapel y Nant - mae ein Cor Nadolig (uchod) i gael dyrchafiad, dan arweiniad Pamela Jennings. Nid unwaith y flwyddyn yn unig, ar adeg Gwyl y Geni, y cawn y pleser o'u clywed o hyn ymlaen. Byddant hefyd yn cyfoethogi oedfaon arbennig eraill, er enghraifft, oedfaon y Pasg a Diolchgarwch. Felly, llongyfarchiadau Cor Capel y Nant!

CAPEL Y NANT - AR FACEBOOK HEFYD NAWR

Os ydych ar Facebook, cofiwch alw draw i dudalen newydd 'Capel y Nant Clydach Abertawe' - a'n 'Hoffi' ni, os hoffech chi!

GWEDDI MAWRTH 2018

Dduw Dewi Sant,

Pwysa arnom i fyw yn syml, heb ofyn

gormod na gwastraffu. Gad i ni fwydo

ar eiriau Iesu, a’u rhannu â’n gilydd.

Na foed dim yn ormod o niwsans i ni.

Yn enw Iesu, Amen.

CAPEL Y NANT - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund sy'n annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon. Y nod yw cwtogi ar yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu'n fawr at gynhesu byd-eang peryglus.

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' gan droi'n llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni adnewyddol ers rhai blynyddoedd. O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

O ganlyniad, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, byddwn yn codi arian i hybu Dinas Noddfa, fel ein helusen leol, a Standing Voice, fel ein helusen rynwladol. 

Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn

Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica.

Mae ein Chwaeroliaeth hefyd yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Nyrsus Marie Curie fydd yn cael eu cynorthwyo o ganlyniad i weithgareddau 2018.

OEDFAON MIS MAWRTH 2018

SUL, MAWRTH 4

Dathlu Gŵyl Ddewi

10.30 Oedfa’r Bore: Byddwn yn dathlu Gŵyl Ddewi gydag Arweinydd yr eglwys, Robat Powell a rhai emynau a darlleniadau perthnasol. Erbyn 12.30 awn ymlaen i fwynhau ein Cinio Gŵyl Ddewi yng Ngwesty’r New Inn.

*** Ni fydd Oedfa Hwyrol heno.

SUL, MAWRTH 11

Stepheni o Simbabwe, a’r Cymun gyda Noel

Cwrdd Cyfoes, 9.30: Daw siaradwr gwadd i annerch y Cwrdd Cyfoes bore heddiw, sef Stepheni Kays o Simbabwe. Daeth Stepheni i Gymru fel ffoadur, ond mae hi bellach yn gweithio dros brosiect Dinas Noddfa Abertawe sy’n cefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn Abertawe. Dewch yn gynnar i glywed stori Stepheni!

Oedfa’r Bore, 10.30: Y Parch Ddr Nöel Davies o Sgeti, cyn-weinidog Gofalaeth Clydach ac Abertawe, fydd yn arwain y gwasanaeth am 10.30 ac yn gweinyddu’r Cymun.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parch Ddr Nöel Davies fydd ein pregethwr gwadd yn y cwrdd heno hefyd.

SUL, MAWRTH 18

Croesawu Gari ac Eifion

Oedfa’r Bore, 10.30: Am y tro cyntaf, cawn estyn croeso i Gari Nicholas, Llanelli, i arwain Oedfa’r Bore. Yn adroddwr ac yn feirniad enwog, mae Gari bellach yn swyddog uchel hefyd gyda’r Eisteddfod Genedlaethol ac yn siaradwr grymus.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Bydd Oedfa’r Hwyr yn nwylo profiadol ein cyfaill Eifion Walters, Rhyd-y-fro.

SUL, MAWRTH 25

Eglwysi Clydach yn dathlu Sul o Fawl ar y cyd

*** Ni fydd Cwrdd Cyfoes heddiw oherwydd ymarfer ar gyfer y Sul o Fawl.

Oedfa’r Bore - Sul o Fawl, 10.30: Bydd eglwysi Cymraeg eraill yr ardal yn ymuno â Chapel y Nant i gynnal ein Sul o Fawl cyn y Pasg. Bydd Côr Capel y Nant yn canu yn ystod y gwasanaeth, a’r Parch Christopher Owen yn dod atom am y tro cyntaf i roi anerchiad byr yn ystod y moliant.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parch Christopher Owen fydd yn gofalu am Oedfa’r Hwyr.

GWENER Y GROGLITH, MAWRTH 30

Oedfa Undebol yng Nghalfaria

Oedfa Undebol, 10.30 : Cynhelir Oedfa Undebol Gwener y Groglith dan adain CYTÛN Clydach yng Nghalfaria, Clydach. Y pregethwr fydd ein harweinydd, Robat.

SUL, EBRILL 1: SUL Y PASG

Cymun y Pasg gyda Dewi

10.30, Oedfa’r Bore: Byddwn yn dathlu’r Pasg yng Nghapel y Nant mewn Oedfa Gymun dan ofal y Parch Dewi Myrddin Hughes. Rydym yn siŵr o brofi bendith dan arweiniad Dewi a thrwy gyfraniad y Côr Capel y Nant ac aelodau eraill.

*** Ni fydd oedfa Hwyr ar Sul y Pasg.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.


Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page