CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Roeddem yn falch iawn i groesawu pump aelod newydd i rengoedd Capel y Nant ar fore Sul, Ebrill 8. Dyma'r pump yn yr oedfa groeso, o'r chwith i'r dde: Dr Fiona Gannon a'i gwr Bill, Nell Richards, Betsan James a Iestyn Llyr. Mae Nell, Betsan a Iestyn yn gynnyrch adran ieuenctid yr eglwys. Daw Fiona a Bill atom yn dilyn cau trist Capel Pant-teg, Ystalyfera, oherwydd bygythiad tir lithriad. Pob dymuniad da i'n haelodau newydd.

CAPEL Y NANT - AR FACEBOOK HEFYD NAWR

Os ydych ar Facebook, cofiwch alw draw i dudalen newydd 'Capel y Nant Clydach Abertawe' - a'n 'Hoffi' ni, os hoffech chi!

GWEDDI'R PASG 2018

Diolch, ein Tad, am y cofio mawr.
Cofio Iesu yn cwympo dan yr ergydion,
yn gwyro ei ben,
yn marw.
Cofio ei osod mewn bedd,
a chloi hwnnw.
Ond cerddodd mas,
yn fyw.
Diolch am Iesu.
Amen.

CAPEL Y NANT - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund sy'n annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon. Y nod yw cwtogi ar yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu'n fawr at gynhesu byd-eang peryglus.

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' gan droi'n llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni adnewyddol ers rhai blynyddoedd. O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

O ganlyniad, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, byddwn yn codi arian i hybu Dinas Noddfa, fel ein helusen leol, a Standing Voice, fel ein helusen rynwladol. 

Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn

Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica.

Mae ein Chwaeroliaeth hefyd yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Nyrsus Marie Curie fydd yn cael eu cynorthwyo o ganlyniad i weithgareddau 2018.

OEDFAON MIS EBRILL 2018

GWENER Y GROGLITH, MAWRTH 30

Oedfa Undebol y Groglith

10.30: Dan adain CYTÛN, cynhelir Oedfa Gwener y Groglith eleni yn Eglwys Calfaria, Clydach. Bydd y gwasanaeth yng ngofal Arweinydd Capel y Nant, Robat Powell.

SUL Y PASG, EBRILL 1

Oedfa Gymun y Pasg

Oedfa’r Bore, 10.30: Dathlwn y Pasg eleni mewn Oedfa Gymun dan arweiniad y

Parch Dewi Myrddin Hughes.

Wedi’r oedfa cawn gyfle i gymdeithasu a mwynhau dishgled o de yn y Neuadd. Cofiwch am y stondin Masnach Deg hefyd!

***Ni fydd oedfa Hwyr heno.

SUL, EBRILL 8

Derbyn aelodau a Chwrdd Eglwys

Cwrdd Cyfoes, 9.30: Ar ôl dishgled o goffi, cawn gyfle i wylio rhan arall o gwrs Undeb yr Annibynwyr, ‘Y Ffordd’, a thrafod rhai o’r cwestiynau a godir yn y fideo.

Oedfa’r Bore, 10.30: Cwrdd arbennig dan ofal Robat fydd Oedfa’r Bore heddiw pryd

y byddwn yn derbyn rhai aelodau newydd i’r eglwys. Bydd yr oedfa’n fyrrach nag arfer i ganiatáu i ni gynnal gynnal Cwrdd Eglwys wedyn.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Morlais Owen o Riwfawr, ac Ysgrifennydd Eglwys Bethesda’r Tymbl,fydd ein pregethwr gwadd yn y cwrdd heno.

SUL, EBRILL 15

Te Parti i ddechrau dathlu’r Deg!

Oedfa’r Bore, 10.30: Y pregethwr gwadd bore heddiw fydd y Parch Tom Defis,

Caerfyrddin, sydd bellach yn aelod o staff Cymorth Cristnogol yng Nghymru.

Te Parti, 4.00: Dewch yn llu i’r Neuadd lle byddwn yn dechrau dathliadau Dengmlwyddiant Capel y Nant. Cawn fwynhau te arbennig gyda’n gilydd a chael blas ar gyfeillach yr eglwys.

*** Ni fydd oedfa Hwyr heno.

SUL, EBRILL 22

‘Ystyried yr adar’, a chroeso i Ken Williams

Cwrdd Cyfoes, 9.30 : Dewi Lewis fydd yn arwain y Cwrdd Cyfoes heddiw. Testun

difyr sydd i’w sgwrs, sef ‘Ystyriwch adar yr awyr ...’ Dewch i wrando a dysgu!

Oedfa’r Bore, 10.30: Ar hyd y dydd heddiw gallwn rannu cwmni’r Parch Ken Williams, Gors-las, gan ddechrau yn Oedfa’r Bore.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parch Ken Williams sy’n gofalu am ein gwasanaeth heno hefyd.

SUL, EBRILL 29

Croeso nôl i Glydach i John Talfryn

Oedfa’r Bore, 10.30 : Rydym yn croesawu brodor o Glydach, y Parch John Talfryn Jones, i’n harwain y bore ’ma.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Bydd y Parch John Talfryn Jones yn ein harwain yn ein hoedfa hwyrol, hefyd.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.


Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page