CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Wel, dyna noson ardderchog oedd hi - sef noson cyflwyno 'Cerrig Milltir'. Roedd Capel y Nant dan ei sang a hynny ar noson stormus, nos Iau, Medi 20. Dyma lun o'n cor wrthi gyda'r plant ynghanol sgets y tu ol i'r cantorion. Noson fyrlymus enillodd ganmoliaeth uchel. Diolch i Dewi ac Annette am y creu a'r trefnu - ac i'r 50 o'n haelodau gymerodd ran. Gwych!

CAPEL Y NANT - AR FACEBOOK HEFYD NAWR

Os ydych ar Facebook, cofiwch alw draw i dudalen 'Capel y Nant Clydach Abertawe' - a'n 'Hoffi' ni, os hoffech chi!

GWEDDI

Iesu annwyl, buom ar goll, fel
pe yn crwydro i chwilio am
ddŵr.
Yfwn bellach o ffynnon na
fydd byth yn sychu. Amen.

CAPEL Y NANT - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund sy'n annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon. Y nod yw cwtogi ar yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu'n fawr at gynhesu byd-eang peryglus.

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' gan droi'n llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni adnewyddol ers rhai blynyddoedd. O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

O ganlyniad, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, byddwn yn codi arian i hybu Dinas Noddfa, fel ein helusen leol, a Standing Voice, fel ein helusen rynwladol. 

Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn

Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica.

Mae ein Chwaeroliaeth hefyd yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Nyrsus Marie Curie fydd yn cael eu cynorthwyo o ganlyniad i weithgareddau 2018.

Buom yn brysur iawn yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 2018. Casglwyd cyfanswm o £690 trwy nifer o weithgareddau a chyfraniadau.

OEDFAON MEDI A HYDREF 2018

SUL, MEDI 2
Cymun a Chwrdd Eglwys

10.30, Oedfa Gymun: Byddwn yn dathlu’r Cymun gydag Arweinydd yr Eglwys, Robat Powell. Ar ddiwedd yr oedfa byddwn yn cynnal Cwrdd Eglwys a gwahoddiad i bob aelod gymryd rhan a dweud ei farn. Yn dilyn ein Cwrdd Eglwys rai misoedd yn ôl, trafod dyfodol
seddau’r capel fyddwn ni.
5.30, Oedfa’r Hwyr: Bydd Oedfa’r Hwyr yn nwylo bugail y Tabernacl, Pontardawe, a Nebo, Felindre, y Parch Owen Pugh.

SUL, MEDI 9
Croesawu’r Parch Eirian Rees

9.30, Cwrdd Cyfoes: Bydd tymor y Cwrdd Cyfoes yn dechrau gyda chyfarfod dan arweiniad Robat. Bydd y coffi cyn y cwrdd mor ffres ag erioed!
10.30, Oedfa’r Bore: Rhown groeso cynnes heddiw i’r Parchedig Eirian Rees ar ei ymweliad cyntaf â ni. Dechreuodd ei weinidogaeth yn eglwysi Casllwchwr, ond mae e bellach yn gyn-weinidog Y Tabernacl, Efail Isaf, ger Caerdydd.
5.30, Oedfa’r Hwyr: Bydd Oedfa’r Hwyr hefyd yn nwylo’r Parch Eirian Rees.

SUL, MEDI 16
Cyfeillion hen a newydd
10.30, Oedfa’r Bore: Estynnwn groeso am y tro cyntaf i Gapel y Nant i’r Parchedig Aled Edwards, Caerdydd. Brodor o Drawsfynydd yw Aled a chafodd ei ordeinio yn yr Eglwys yng Nghymru yn 1979. Wedi gwasanaethu fel ficer Eglwys Dewi Sant, Caerdydd, fe’i penodwyd
yn Swyddog Cyswllt Cytûn yn y Cynulliad Cenedlaethol yn 1999, ac mae e bellach yn Brif Weithredwr Cytûn.
5.30, Oedfa’r Hwyr: Hen gyfaill i ni yw’r brawd Glynog Davies o Frynaman, a bydd oedfaheno yn ei ddwylo galluog e.

SUL, MEDI 23
Sul y Cyfundeb
Eleni byddwn yn cynnal Sul y Cyfundeb gyda eglwysi eraill Annibynnol y Cyfundeb yn Ysgol Bryntawe, Abertawe. Trefnir bws i lawr y Cwm i gludo addolwyr. Wedi coffi am 10.00, bydd sesiwn y bore dan arweiniad Robat Powell yn hybu Apêl Madagascar yr Undeb, a
hynny fel rhan o ddathlu 200 mlwyddiant glaniad y cenhadon cyntaf o Gymru ym Madagascar.
Wedi cinio gyda’n gilydd, yn y prynhawn bydd aelodau Capel y Nant yn amlwg eto wrth gyflwyno rhannau o’r perfformiad ‘Cerrig Milltir,’ a daw’r diwrnod i ben gydag oedfa dan arweiniad y Parch Ddr Noel Davies. Dylem orffen tua 3.00.

SUL, MEDI 30
Diwrnod yng nghwmni Ken Williams

9.30, Cwrdd Cyfoes: Pumed Sul y mis yw hwn, ond oherwydd i ni golli’r pedwerydd yng Nghapel y Nant, down ynghyd ar gyfer ein Cwrdd Cyfoes heddiw.
10.30, Oedfa’r Bore: Heddiw cawn rannu cwmni’r Parch Ken Williams, Caerfyrddin, ar hyd y dydd, yn cychwyn yn Oedfa’r Bore.
5.30, Oedfa’r Hwyr: Y Parch Ken Williams yw ein pregethwr gwadd heno eto.

OEDFAON MIS HYDREF

HYDREF 7
Dewi'n arwain trwy'r dydd
10.30, Oedfa'r Bore: Wedi llwyddiant cofiadwy cyflwyniad 'Cerrig Milltir' ar Fedi'r 20fed, edrychwn ymlaen yn fawr at sylwadau'r Parch Dewi Myrddin Hughes wrth iddo arwain ein hoedfa foreol heddiw.
5.30, Oedfa'r Hwyr: ... A Dewi fydd yn gofalu am ein hoedfa hwyrol yn ogystal.

HYDREF 14
Oedfa, a Chinio,Diolchgarwch
9.30, Cwrdd Cyfoes:  Wedi te neu goffi ymlaciol, sesiwn anffurfiol ac amrywiol o addoli. Croeso i bawb, gan gynnwys pobl nad ydynt yn dod i'n hoedfaon eraill.

10.30, Oedfa'r Bore: Bydd ein hoedfa i ddathlu Diolchgarwch dan ofal Arweinydd Capel y Nant, Robat Powell.

*** Tua 12.15, y New Inn: Wedi'r oedfa, awn yn dyrfa lawen draw i'r New Inn i fwynhau ein Cinio Diolchgarwch. Gwnewch yn siwr eich bod wedi sicrhau lle trwy'r trefnydd John Evans.

*** A CHOFIWCH: Fydd yna ddim oedfa hwyrol

HYDREF 21
Pennaeth newydd yr Undeb
9.30, Cwrdd Cyfoes: Sesiwn anffurfiol o addoli / gweithredu, wedi te neu goffi.

10.30, Oedfa'r Bore: Am y tro cyntaf ers iddo gymryd at ei swydd newydd fel Ysgrifennydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, byddwn yn falch i groesawu'r Parch Dyfrig i arwain yr oedfa hon.

5.30, Oedfa'r Hwyr: ... A Dyfrig fydd yn arwain yr oedfa hwyrol hefyd.

HYDREF 28
Dathlu Sul y Beibl
10.30, Oedfa Sul y Beibl: Arweinir yr oedfa gan y Parch Pam Cram. Lleoliad eto i'w gyhoeddi.

Oedfa'r Hwyr, 5.30:  Bydd ein hoedfa hwyrol yng ngofal y Brawd Mel Morgans

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

Wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Cristnogion Cymru a Madagasgar, rydyn ni yng Nghapel y Nant yn dal i gofio'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.


Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page