CROESO I WEFAN - A BWRLWM - CAPEL Y NANT

PERERINDOD I NODI 300 MLWYDDIANT WILLIAMS PANTYCELYN Dyma griw hapus Capel y Nant ar ein Pererindod blynyddol ar ddydd Sul, Gorffennaf 16, yn ymweld a ffermdy Pantycelyn, cartref yr emynydd William Williams, ger Llanymddyfri. Wrth ddathlu'r 300 mlwyddiant o eni'r Per Ganiedydd, cawsom groeso cynnes i Bantycelyn gan Cecil Williams - disgynnydd i'r emynydd - a'i wraig, Cynthia. Trwy sgwrs ddifyr gan Cecil fe ddysgon ni am y cysylltiadau rhwng yr hen dy a'i ragflaenydd enwog. Roedd ein Pererindod wedi dechrau trwy i ni gael croeso twymgalon i oedfa'r bore yn Eglwys Llanfair-ar-y-bryn, lle codwyd a chladdwyd Williams. Dydd i'w gofio yn wir. Diolch yn fawr i'n Harweinydd, Robat Powell, am drefnu'r cyfan. *** MWY O LUNIAU AR DUDALEN YR ORIEL

Gweddi Gorffennaf / Awst 2017

Dduw da, mae angen mawr ac awydd dwfn ynom am wirionedd, am fywyd, am gariad.

Gwelwn eu bod ar gael yn llawn yn Iesu.

Iesu, mae popeth gennyt ar ein cyfer.

Amen


EDRYCH YMLAEN AT WEITHGAREDDAU GYDA'N PLANT

Cynhaliwyd sesiwn arbennig o Hwyl a Diolch / Joio gyda’r plant ifanc yn Neuadd y Nant ar nos Fercher, Gorffennaf 12. Cafwyd stori o’r Beibl ynghyd a nifer o gemau a pharti i ddiweddu’r tymor. Bydd rhieni’r plant yn cwrdd i drefnu Ysgol Sul a gweithgareddau amrywiol ar gyfer tymor yr Hydref.

CWRDD EGLWYS - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys a gynhaliwyd ar fore Sul, Ebrill 30, 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant yn unfrydol i droi at drydan 100% glan ac adnewyddol, a nwy 100% carbon niwtral, i oleuo a gwresogi ein capel a neuadd. Edrychwn ymlaen at symud o losgwyr carbon gyda'u hallyriadau sy'n achosi Cynhesu Byd-eang at gwmni ynni gwyrdd Good Energy.

OEDFAON GORFFENNAF AC AWST 2017

  OEDFAON MIS GORFFENNAF

SUL, GORFFENNAF 2

Diwrnod yng nghwmni Kenneth Lintern

10.30  Oedfa’r Bore - Cymun : Y Parchedig Kenneth Lintern, Clydach, fydd yn arwain y Cymun yn oedfa bore heddiw. Bydd te, coffi a stondin Masnach Deg yn dilyn yr oedfa.  

5.30  Oedfa’r Hwyr:  Bydd Oedfa’r Hwyr hefyd yn nwylo galluog y Parchg Kenneth Lintern.  


SUL, GORFFENNAF 9

Fiona yn y Cwrdd Cyfoes

9.30  Cwrdd Cyfoes:  Cawn arweiniad gan Fiona yn y Cwrdd Cyfoes heddiw. Bydd hi’n siarad am ei phrofiad diweddar yng Nghynhadledd CWM yn Kingston, Jamaica, sef cynhadledd yn trafod trefn ariannol y byd a’i heffaith ar y gwledydd tlawd. Hwn fydd y Cwrdd Cyfoes olaf cyn y gwyliau haf, ond byddan nhw’n ailgychwyn ar ail Sul mis Medi.

10.30  Oedfa’r Bore: Arweinydd yr eglwys, Robat Powell, fydd yn llywio oedfa bore heddiw.

5.30  Oedfa’r Hwyr:  Byddwn yn estyn croeso i’r Brawd John Harry o Bontarddulais i arwain ein gwasanaeth heno.

 

SUL, GORFFENNAF 16

Y Bererindod

Ni fydd oedfaon yn yr eglwys heddiw am mai dyma ddyddiad ein Pererindod Flynyddol. Symudwyd y dyddiad o ddiwedd Awst am fod nifer o aelodau’n methu ymuno â ni y pryd hwnnw am ei fod bob amser yn cyd-daro â G ŵ yl y Banc.

Gobeithio, felly, y bydd y bws yn llawn i fynd â ni ar ôl hanes Williams Pantycelyn, y Pêr Ganiedydd, i ardal Llanymddyfri a Llanwrtyd. Cawn pryd o fwyd ar y ffordd yn ôl, a byddwn yn gwbl ddiogel ar y daith gan fod Sharon wrth y llyw unwaith eto!

Dim ond 35 sedd sydd ar y bws, felly archebwch eich lle yn gynnar!


SUL, GORFFENNAF 23

Croesawu’r Parchg Jill-Hailey Harris

10.30  Oedfa’r Bore: Robat Powell sy’n gyfrifol am Oedfa’r Bore wrth i ni ailgynnull ar ôl ein Pererindod y Sul diwethaf.

5.30   Oedfa’r Hwyr: Am y tro cyntaf rydym yn croesawu’r Parchedig Jill-Hailey Harris, Abertawe, i arwain Oedfa’r Hwyr. Jill yw gweinidog gofalaeth Bethel, Sgeti, Trinity, Abertawe, a dau o gapeli Treforys, sef Y Tabernacl ac eglwys y Presbyteriaid, Bethania.

 

SUL, GORFFENNAF 30

Croeso nôl i hen gyfeillion

10.30  Oedfa’r Bore:   Heddiw cawn arweiniad yn ein hoedfaon gan ddau gyfaill na fu’n ymweld â Chapel y Nant ers rhai blynyddoedd. Ein pregethwr fore heddiw yw’r Parchg Euros Jones Ifans, Cwmllynfell, a fu tan yn ddiweddar yn eglwys Providence, Llangadog.

5.30  Oedfa’r Hwyr:   Edrychwn ymlaen at estyn croeso i’r Parchg Gerald Jones, Llangennech, i arwain ein cwrdd heno.

OEDFAON AWST - DIM OND OEDFAON Y BORE

SUL, AWST 6

Cymun Awst gyda Byron Davies

10.30  Oedfa Gymun:  Yn ôl ein harfer, dim ond oedfaon yn y bore a gynhelir yn Nghapel y Nant drwy gydol mis Awst, a chymaint o’n haelodau i ffwrdd ar eu gwyliau. Heddiw gallwn groesawu’r Parchg Byron Davies, Maesteg, ond yn wreiddiol o Gwm Tawe, i weinyddu’r Cymun.

 

SUL, AWST 13

Arweiniad gan Ifor Rees

10.30  Oedfa’r Bore:   Braf fydd croesawu’r Parchg Ifor Rees, Sgeti, am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn i bregethu yn Oedfa’r Bore heddiw.

 

SUL, AWST 20

Bore gyda Margaret Jones

10.30  Oedfa’r Bore:   Edrychwn ymlaen at ymweliad Mrs Margaret Jones o Bort Talbot sydd â gofal ein hoedfa heddiw.

 

SUL, AWST 27

Robat wrth y llyw

10.30  Oedfa’r Bore:   Bydd oedfa olaf mis Awst yng ngofal arweinydd yr eglwys, Robat Powell.       

                                 

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page