CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Datblygiadau soniarus yng Nghapel y Nant - mae ein Cor Nadolig (uchod) i gael dyrchafiad, dan arweiniad Pamela Jennings. Nid unwaith y flwyddyn yn unig, ar adeg Gwyl y Geni, y cawn y pleser o'u clywed o hyn ymlaen. Byddant hefyd yn cyfoethogi oedfaon arbennig eraill, er enghraifft, oedfaon y Pasg a Diolchgarwch. Felly, llongyfarchiadau Cor Capel y Nant!

CAPEL Y NANT - AR FACEBOOK HEFYD NAWR

Os ydych ar Facebook, cofiwch alw draw i dudalen newydd 'Capel y Nant Clydach Abertawe' - a'n 'Hoffi' ni, os hoffech chi!

GWEDDI CHWEFROR 2018

Cyffeswn mai llestri pridd ydym,

ein Tad,

rhai brau a thlawd a di-ddal,

ond rwyt ti yn gadael i ni gario’r trysor drud.

Diolch.

CAPEL Y NANT - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund sy'n annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon. Y nod yw cwtogi ar yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu'n fawr at gynhesu byd-eang peryglus.

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' gan droi'n llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni adnewyddol ers rhai blynyddoedd. O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

O ganlyniad, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, byddwn yn codi arian i hybu Dinas Noddfa, fel ein helusen leol, a Standing Voice, fel ein helusen rynwladol. 

Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn

Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica.

Mae ein Chwaeroliaeth hefyd yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Nyrsus Marie Curie fydd yn cael eu cynorthwyo o ganlyniad i weithgareddau 2018.

OEDFAON CHWEFROR 2018

 Sul, Chwefror 4        

Oedfa Gymun yn y bore


Oedfa’r Bore, 10.30:   Bydd Oedfa Gymun bore heddiw

dan ofal Arweinydd yr eglwys, Robat Powell.

*** Wedi’r oedfa cawn gyfle i gymdeithasu a mwynhau

dishgled o de yn y neuadd. Cofiwch brynu wrth y

stondin Masnach Deg hefyd!  


Oedfa’r Hwyr, 5.30:  Byddwn yn estyn croeso i’n cyfaill

John Harry o Bontarddulais yn Oedfa’r Hwyr..


Sul, Chwefror 11              

Cyfarfodydd amrywiol


Cwrdd Cyfoes, 9.30:   Gareth Richards sy’n arwain y

Cwrdd Cyfoes heddiw. Bydd yn rhoi sgwrs am hanes

argraffu llyfrau crefyddol yng Nghymru.  Mae cais hefyd

i chi ddod ag un o ’ch hoff lyfrau gyda chi i’r cwrdd a

bod yn barod i ddweud gair byr amdano.


Oedfa’r Bore, 10.30:  Robat fydd yn arwain y

gwasanaeth fore heddiw. Gan fod Wythnos Masnach Deg

ar y gorwel, dyna fydd thema’r oedfa.


Oedfa’r Hwyr, 5.30:   Einir Jones o Rydaman fydd ein

pregethwr gwadd yn y cwrdd heno.


Sul, Chwefror 18              

Eurig a’r ifanc yn ein harwain


Oedfa’r Bore, 10.30:   Cadeirydd ein swyddogion, Eurig

Davies, fydd yn cymryd yr oedfa bore heddiw, a hynny

gyda help rhai o blant a phobol ifainc yr eglwys.


Oedfa’r Hwyr, 5.30:   Bydd Oedfa’r Hwyr yn nwylo’r

Parchg Gerald Jones, Llangennech.


Sul, Chwefror 25              

Addoli ar ffurf Taizé

Cwrdd Cyfoes, 9.30 : Cyfle anffurfiol i fwynhau paned

cyn cael trafodaeth ar bwnc ysbrydol o ddiddordeb.


Oedfa’r Bore, 10.30:   Bydd Annette a Dewi’n arwain yr

addoliad yn Oedfa’r Bore. Bydd y gwasanaeth yn

seiliedig ar y dull Taiz é o Ffrainc, sef ffordd mynachod

Taiz é o addoli trwy gerddoriaeth, gwedd ï o a myfyrio.


Oedfa’r Hwyr, 5.30:   Rydyn ni’n ddiolchgar i’r

Parchedig Euros Jones Evans, Cwmllynfell, sy’n arwain

ein haddoliad heno.


AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.


Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page