CROESO I WEFAN - A BWRLWM - CAPEL Y NANT

Mae Capel y Nant wedi cymryd cam cyffrous iawn mewn Cwrdd Eglwys i gyrraedd statws Eglwys Werdd trwy benderfynnu newid at ynni adnewyddol, glan. Llun: Nag ydyn, dyw blodau gwyllt y capel ddim wedi blodeuo eto, ond roedd angen llun perthnasol i ddathlu! Stori: isod.

GWEDDI SULGWYN 2017


Ysbryd y tafodau tân a’r gwynt nerthol

a wnaeth y disgyblion ofnus yn ddewr,

tro ein cofio yn obaith,

tro ein diolch yn wasanaeth,

tro ein disgwyl yn weithgarwch. Amen

CWRDD EGLWYS - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys a gynhaliwyd ar fore Sul, Ebrill 30, 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant yn unfrydol i droi at drydan 100% glan ac adnewyddol, a nwy 100% carbon niwtral, i oleuo a gwresogi ein capel a neuadd. Edrychwn ymlaen at symud o losgwyr carbon gyda'u hallyriadau sy'n achosi Cynhesu Byd-eang at gwmni ynni gwyrdd Good Energy.

OEDFAON MIS MAI A MIS MEHEFIN 2017

OEDFAON MIS MAI

*** WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL - MAI 14 - 20

LLYWYDDION Y MIS: ANNETTE A DEWI HUGHES

SUL, MAI 7

Sul gyda Noel - a Chymun gyda'r hwyr

10.30  Oedfa’r Bore : Byddwn yn rhannu cwmni’r Parchedig Ddoctor Noel Davies, Sgeti, ar hyd y dydd heddiw.  Estynnwn groeso cynnes i Noel i Oedfa’r Bore.  

 5.30  Oedfa Gymun yr Hwyr:   Yn Oedfa’r Hwyr bydd y Parchedig Ddoctor Noel Davies yn ôl i’n harwain ac i weinyddu’r Cymun yn y gwasanaeth.  

 SUL, MAI 14

Sesiwn Amnest ac Oedfa'r Grwp Addysg

9.30  Cwrdd Cyfoes:  Bydd Hywel a Charlotte yn arwain Gr ŵ p Amnest yn y Cwrdd Cyfoes heddiw. Dyma gyfle i ymateb i'r driniaeth drist gaiff plant sy'n ffoaduriaid yn ein plith. 

10.30  Oedfa’r Bore: Yn ôl ein patrwm blynyddol ym mis Mai, aelodau o’r Gr ŵ p Addysg fydd yn trefnu‘r oedfa bore heddiw, ac Annette yn arwain gyda chymorth plant yr eglwys.

 5.30  Oedfa’r Hwyr:  Cawn estyn croeso i’r Parch Ddoctor Watcyn James i roi arweiniad i ni yn Oedfa’r Hwyr.

 

SUL, MAI 21

Croesawu’r Parch Gareth Morgan Jones

10.30 Oedfa’r Bore: Bydd y ddwy oedfa heddiw yng ngofal ein pregethwr gwadd, y Parchedig Gareth Morgan Jones, Rhyd-y-fro. Mae e’n dal i fugeilio ei ofalaeth yn Soar Maes-yr-Haf, Capel yr Alltwen, a Bethania, Y Tymbl.

  5.30  Oedfa’r Hwyr: Y Parchedig Gareth Morgan Jones fydd yn arwain ein Hoedfa Hwyrol hefyd.

SUL, MAI 28

Dysgu am Salesbury - ac Oedfa’r Bartneriaeth

9.30   Cwrdd Cyfoes:  Wedi i ni fwynhau dishgled, mae cyfle heddiw i ni wrando ar y Parch Dewi Myrddin Hughes yn cyflwyno hanes a chyfraniad William Salesbury, sef y gŵr a luniodd y cyfieithiad cyntaf o’r Testament Newydd i’r Gymraeg.

 10.30  Oedfa’r Bore: Arweinydd yr eglwys, Robat Powell, sy’n gyfrifol am Oedfa’r Bore heddiw.

 4.30   Oedfa’r Bartneriaeth: Bob blwyddyn byddwn yn cynnal gwasanaeth dwyieithog gyda’n cyfeillion yn yr Eglwys Wesle i nodi a dathlu’r cyfamod rhwng ein dwy eglwys. Eleni bydd yr oedfa yng ngofal y Parchedig Jenny Hurd, sydd yn Gadeirydd Synod Cymru o’r Eglwys Fethodistaidd a hefyd yn Arolygydd Cylchdaith Cymru. Sylwch fod yr oedfa’n dechrau am 4.30 y prynhawn.

OEDFAON MIS MEHEFIN

SUL, MEHEFIN 4

Cymun a phicnic ar y Sulgwyn

10.30  Oedfa’r Bore - Cymun : Y Parchedig Dewi Myrddin Hughes fydd yn arwain y Cymun yn oedfa bore heddiw. Bydd te, coffi a stondin Masnach Deg yn dilyn yr oedfa. 

3.00:  Picnic yn y Parc:   Dewch i ymuno â chyfeillion o eglwysi eraill Clydach ym Mharc Coed Gwilym i ddathlu’r Pentecost. Cawn wasanaeth byr awyr agored, ac yna mwynhau ein brechdanau neu’n teisennod wrth gymdeithasu gyda’n gilydd. Os bydd y tywydd yn anffafriol byddwn yn cyfarfod yn Neuadd y Nant. Sylwch ar yr amser – 3.00!

 

SUL, MEHEFIN 11

Hwylio gyda Dewi

  9.30  Cwrdd Cyfoes:  Dewi Lewis fydd wrth y llyw yn y Cwrdd Cyfoes heddiw. Teitl gogleisiol ei sgwrs yw ‘Ar fôr tymhestlog ..’ Byddwn yn siŵr o hwylio i rywle diddorol gyda Dewi. 

10.30  Oedfa’r Bore: Arweinydd yr eglwys Robat Powell fydd yn arwain oedfa’r bore.

5.30  Oedfa’r Hwyr:    Robat Powell, sy’n gofalu am Oedfa’r Hwyr heno.

 

SUL, MEHEFIN 18

Diwrnod gyda’r Parchg Llew Picton Jones

10.30 Oedfa’r Bore: Bydd y ddwy oedfa heddiw yng ngofal ein pregethwr gwadd, y Parchedig Llewelyn Picton Jones, Eglwys Hope-Seilo, Pontarddulais. Codwyd Llew yn yr hen Hebron, wrth gwrs, a bydd yn braf cael estyn croeso cynnes iddo yn ôl i’r pentref.

5.30  Oedfa’r Hwyr: Y Parchedig Llewelyn Picton Jones fydd yn arwain yr Oedfa Hwyrol hefyd.

 

SUL, MEHEFIN 25

Troi at ‘Y Ffordd’ yn gynnar heddiw  ac Arweiniad gan y Chwaeroliaeth 

9.30   Cwrdd Cyfoes:  Arweinydd yr eglwys, Robat Powell, sy’n arwain y Cwrdd Cyfoes heddiw. Wedi dishgled dwym, cawn gyfle i wylio rhagor o DVD y cwrs ‘Y Ffordd’ ac wedyn cyfrannu i drafodaeth ar y cynnwys..

10.30  Oedfa’r Bore: Fel maen nhw’n arfer ei wneud bob mis Mehefin, aelodau’r Chwaeroliaeth sy’n trefnu ac yn cynnal yr oedfa fore heddiw. Diolch iddyn nhw am eu gwaith sydd bob amser yn bwrpasol iawn.

5.30  Oedfa’r Hwyr: Rydym yn croesawu’r brawd Mel Morgans o Frynaman i ofalu am ein defosiwn yng Ngwasanaeth yr Hwyr.


AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page