CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

I Sir Benfro y teithiodd aelodau Capel y Nant ar ein Pererindod eleni ar ddydd Sul heulog, braf, 14 Gorffennaf. Yn benodol, cawsant ymweld a sawl lleoliad oedd a chysylltiad a'r bardd Waldo Williams. Yn y llun uchod, gwelir ein pererinion yn ymgynnull ger Cofeb Waldo ar fynyddoedd y Preselau. Cynhaliwyd oedfa yno i gofio a diolch am waith y bardd. *** Trowch at Oriel y Wefan hon am fwy o luniau o'r achlysur.

GWEDDI MEDI

 

Blwyddyn newydd mewn

ysgol, coleg a chapel; dalen

lân yn ddisglair wyn.

Rhwystra ni rhag ei throchi yn

frwnt; gad i ni ei lliwio yn

hardd.

Amen


TRYSORI'R UNDEB EWROPEAIDD

DATGANIAD GAN BWYLLGOR GWAITH CAPEL Y NANT YN CEFNOGI AELODAETH Y DEYRNAS GYFUNOL O’R UNDEB EWROPEAIDD - 7 CHWEFROR 2019

'Llawenhawn yn ein perthynas â gwledydd cyfandirol Ewrop trwy ein haelodaeth yn yr Undeb Ewropeaidd.

'Tristawn at yr ymdrechion cyfredol i rwygo’r berthynas werthfawr honno sy’n seiliedig ar y freuddwyd am gymod a heddwch wedi rhyfeloedd yr 20fed ganrif.

'Yn wyneb methiant Aelodau Seneddol San Steffan i gytuno ar ffordd ymlaen, a’r wybodaeth ychwanegol ddaeth yn glir ers Refferendwm Mehefin 23, 2016 am y niwed eang a achosir wrth adael yr Undeb, teimlwn gyfrifoldeb fel Pwyllgor Gwaith Capel y Nant, Clydach, Abertawe i alw am bleidlais newydd i’w chynnal gan etholwyr fydd yn cynnwys yr opsiwn i’r Deyrnas Gyfunol aros yn aelod llawn o’r Undeb Ewropeaidd.'

Cefnogwyd y Datganiad gan bleidlais o aelodau'r eglwys o fwyafrif clir wedi oedfa'r bore ar ddydd Sul, Ebrill 7.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Rydym yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi amrywiaeth o achosion da, yn lleol ac yn rhyngwladol.

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Codwyd £1,800 i'r ddwy elusen.


Cronfa Madagascar oedd yr Apel am 2018 - 2019. Codwyd £4,600 trwy weithagreddau amrywiol a chyflwynwyd y swm hwnnw i Apel Arbennig Undeb yr Annibynwyr tuag at Madagascar.

Mae ein Chwaeroliaeth, hefyd, yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Ac yn ystod 2018, codwyd £700 i gefnogi gwaith Nyrsus Marie Curie.   

Rydym fel eglwys o hyd yn brysur iawn, hefyd, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Yn 2018, casglwyd cyfanswm o £690 i hybu gwaith y mudiad a £1,630 yn 2019.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom gofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

OEDFAON MIS MEDI 2019

SUL, 1 MEDI

Oedfa'r Bore, 10.30: Fore heddiw, byddwn yn croesawu’r Parchedig Robin Samuel, Swyddog Cyswllt ac Adnoddau Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ne Cymru. Edrychwn ymlaen at wasanaeth Cymun o dan ei arweiniad.

Oedfa'r Hwyr, 5.30: Bydd yn braf gwrando ar y Parch Brenig Davies yn ein hoedfa hwyrol heno.

SUL, 8 MEDI

Cwrdd Cyfoes, 9.30: Wedi te neu goffi yn y Neuadd, bydd ein Cwrdd Cyfoes cyntaf wedi'r haf yn cyfuno Sul Cyfiawnder Hiliol a choffau dechrau'r Ail Ryfel Byd 80 mlynedd. Croeso i bawb.

Oedfa'r Bore, 10.30: Croesawn y Parch Derwyn Morris Jones yn ôl i bulpud Capel y Nant ar gyfer oedfa’r bore.

Oedfa'r Hwyr, 5.30: Edrychwn ymlaen i glywed neges Mrs Einir Jones, Rhydaman, yn ein hoedfa heno.

SUL, 15 MEDI

Oedfa'r Bore, 10.30: Ein cyfaill y Parch Gareth Morgan Jones, Capel yr Allt-wen, Soar Maes- yr-haf a Bethania, Tymbl, fydd yn arwain oedfa'r bore heddiw.

Oedfa'r Hwyr, 5.30:  Mae newid i'r trefniadau heno gyda'r oedfa bellach yn nwylo Arweinydd Capel y Nant, y Prifardd Robat Powel l.

SUL, 22 MEDI

Oedfa'r Bore, 10.30: Gŵyl y Gair a’r Gân yng Nghapel yr Allt-wen.

Byddwn yn ymgynnull yn Nghapel yr Allt-wen ar gyfer Oedfa’r Cyfundeb dan y thema ‘Mae gen i Freuddwyd’. Bydd yn dathlu bywyd a gwaith Martin Luther King. Trefnir y gwasanaeth gan weinidog ac aelodau yr Allt-wen a Soar, Maes-yr-haf.

5.30: Ni chynhelir oedfa yng Nghapel y Nant heno.

SUL, 29 MEDI

Cwrdd Cyfoes, 9.30:  Wedi te neu goffi, cyfle am addoliad anffurfiol a sesiynau trafod amrywiol yn y Neuadd.  Croeso i bawb i sesiynau'r Cwrdd Cyfoes, heb ddisgwyl i neb aros am oedfaon y bore.

Oedfa'r Bore, 10.30: Ein Harweinydd Robat Powell a fydd yn gyfrifol am ein tywys yn yr oedfa foreol heddiw.

Oedfa'r Hwyr, 5.30: Edrychwn ymlaen i groesawu’r brawd Eifion Walters yn ôl i bulpud Capel y Nant heno.