Croeso i wefan Capel y Nant

Dyma'n cyfle blynyddol i ddangos ein cefnogaeth i fudiad gwir ardderchog - sef Pythefnos Masnach Deg o 22 Chwefror i 7 Mawrth, 2021.

GWEDDI CHWEFROR 2021

Yn y cyfnod anodd hwn, Iesu, teimlwn angen mawr amdanat ti, i’n cysgodi ac i’n cynnal. 

Teimlwn angen mawr am ein gilydd, hefyd.Ymhell oddi wrthyt ti a’n gilydd, rydym yn anghyflawn. 

Gad i rwymyn cariad ein clymu. Amen.OEDFAON ZOOM, BOREAU SUL, IONAWR / CHWEFROR 2021


Sul, Ionawr 31ain: Byddwn yn croesawu'r Parch Gethin Rhys,sef Swyddog Polisi y mudiad rhyng-enwadol Cytun, i arwain ein hoedfa ar Zoom am 10 o'r gloch.

Sul, Chwefror 7 (10yb o’r gloch ar Zoom): Croesawn y Parch Jeff Williams, Aberhonddu, i’n harwain mewn Oedfa Gymun.

Nos Fawrth, Chwefror 9 (6.30yh o’r gloch ar Zoom): Cynhaliwn sesiwn Cannwyll y Nant - darlleniadau, cerddoriaeth, seibiau tawel, gweddiau.

Sul, Chwefror 14 (10yb ar Zoom): Croeso arbennig i Elin Maher (Thomas gynt), Casnewydd, wrth iddi ymuno a ni yn rhithiol i arwain ein hoedfa.

Nos Fawrth, Chwefror 16 (6.30yh ar Zoom): Sesiwn Cannwyll y Nant.

Sul, Chwefror 21 (10yb ar Zoom): Cynhaliwn oedfa arbennig i nodi Sul Masnach Deg sy'n rhoi cychwyn ar Bythefnos Masnach Deg (22 Chwefror i 7 Mawrth). Croesawn y Parch Robin Samuel, Pen-y-bont ar Ogwr, i’n harwain.

Nos Fawrth, Chwefror 23 (6.30yh ar Zoom): Sesiwn Cannwyll y Nant.

Sul, Chwefror 28 (10yb ar Zoom): Gydag Arweinydd yr eglwys, Robat Powell, wrth y llyw, bydd Capel y Nant yn cynnal oedfa arbennig i ddathlu Gŵyl Ddewi.


Croeso i chi adael i Annette, Fiona neu Robat wybod os hoffech fod yn rhan o'n hoedfaon Zoom. Neu, danfonwch eich cyfeiriadau ebost at Weinyddydd y Wefan hon (dhyweldavies@gmailcom)gyda'ch enwau, os gwelwch yn dda. Yna, fe drefnwn i'r linc Zoom gael ei ddanfon atoch cyn yr oedfa benodol. Ond, gadewch i ni wybod mor fuan ag y bo modd, plis. 

GWASANAETHAU CYFNOD COVID-19

DYDD SUL ...
Does dim cyfarfodydd wedi cael eu cynnal yn y capel na'r neuadd ers mis Mawrth 2020 oherwydd perygl Covid-19, ond ...
Ar Zoom, am 10 o'r gloch y bore ar Sul cynta'r mis, cynhelir Oedfa Gymun Capel y Nant ...
A chynhelir oedfaon boreol eraill ar Zoom am 10 o'r gloch ar y Suliau dilynnol.
Yn ogystal,  bob dydd Sul, danfonir Oedfa Bum-Munud Capel y Nant allan trwy ebost at aelodau gan gael ei dosbarthu i rai cartrefi.

Ac i'n plant, mae sesiynau Hwyl a Joio yn cael eu cynnal ar Zoom. Yn ystod Chwefror 2021, bydd sesiynau'n cael eu cynnal ar nos Sul, Chwefror 14 a nos Sul, 28 Chwefror 18, gan ddilyn yr un patrwm pythefnosol. Croesi i chi holi am fwy o fanylion.

NOS FAWRTH - 'CANNWYLL Y NANT' 
Bob nos Fawrth am 6.30, cynhelir sesiynau 'Cannwyll y Nant'ar Zoom - sef addoliad o fyfyrdodau, cerddoriaeth, darlleniadau a gweddiau. Braf iawn cael croesawu nifer cynyddol o ffrindiau o'r tu hwnt i aelodeth Capel y Nant i'r sesiynau hyn. Os hoffech ymuno, holwch Annette, Fiona neu Robat am y drefn.

PENDERFYNNU PEIDIO A CHYNNAL OEDFA YN Y NEUADD AR HYN O BRYD

Ar ol trafod gyda'r aelodaeth, mae Pwyllgor Gwaith Capel y Nant wedi penderfynnu - yn wyneb rhybuddion am ymlediad newydd Covid-19 yng Nghymru - na ddylid cynnal oedfa yn ein Neuadd ym mis Rhagfyr. Bydd cyfarfod arall o'r Pwyllgor Gwaith yn ail-ystyried y sefyllfa ynghanol Ionawr 2021. Ewch at dudalen 'Ymateb i Covid-19' am fwy o fanylion.

DYSGU FFYRDD NEWYDD - A NODI HANES COVID-19

Gyda ffyrdd newydd o addoli a gweithio yn datblygu wrth i ni ymateb i gyfyngiadau Covid-19 - gan gynnwys dysgu sut i ddefnyddio Zoom (gweler y llun ychod) - rydym wedi creu tudalen newydd ar y Wefan hon i nodi hanes ein hymdrechion, sef 'Ymateb i Covid-19'.

Cadwn y tudalen blaen hwn i newyddion am ein gweithgarwch cyfredol ynghyd a Datganiadau'r eglwys yn ymateb i broblemau'r byd.

DATGANIAD YN GALW AM BEIDIO A GOSTWNG EIN CYMORTH RHYNGWLADOL

AT: Y Gwir Anrhydeddus Rishi Sunak AS, Canghellor y Trysorlys, Ty'r Cyffredin, San Steffan, Llundain SW1A 0AA        Rhagfyr 4, 2020

Annwyl Ganghellor Sunak,

MEDDYLIWCH ETO AM DORIADAU CYMORTH OS GWELWCH YN DDA

Yr ydym ni, aelodau o Bwyllgor Gwaith eglwys Gymraeg Annibynnol Capel y Nant  yng Nghlydach, Abertawe SA6 5HB yn dymuno mynegi ein siom ddirfawr gyda’ch cyhoeddiad bod Llywodraeth San Steffan yn bwriadu torri’r ganran o GDP y Deyrnas Gyfunol a roddir at gymorth rhyngwladol o 0.7% i 0.5%.

Pwyswn arnoch i feddwl eto fel Canghellor ynglŷn â’r bwriad hwn.

*** Am y Datganiad llawn, ewch at 'Ffydd ac Ymgyrchu'

DATGANIAD CAPEL Y NANT YN CONDEMNIO LLADD GEORGE FLOYD

Rydyn ni, aelodau eglwys Annibynnol Capel y Nant, Clydach, yn gwaredu at lofruddiaeth George Floyd gan swyddogion heddlu Minneapolis ynyr Unol Daleithiau ar Fai 25, 2020. 

Credwn fod y drosedd hon yn ychwanegiad at y cam y mae pobl dduon y byd wedi’i ddioddef ers canrifoedd, yn bennaf trwy weithredoedd pobl wynion.

I weld y Datganiad cyfan, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu'

*** LLUN UCHOD: Protestiwr ifanc mewn rali Mae Bywydau Pobl Dduon yn Cyfrif yn Columbus, Ohio, ar Fai 28.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Rydym wedi colli llawer o gyfleoedd oherwydd cyfyngiadau Covid-19 i godi arian at ddwy elusen 2020-2021, sef Ambiwlans Awyr Cymru a Chapel y Nant ei hun. Yn wyneb hynny, rydym wedi creu Apel arbennig er mwyn i aelodau gyfrannu arian at yr achosion hyn.

*** Am fwy o wybodaeth am ein cefnogaeth i elusennau rhyngwladol a lleol, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu.'

AMRYWIAETH O OEDFAON

PATRWM AMRYWIOL OEDFAON CAPEL Y NANT FEL Y BU - GAN EDRYCH YMLAEN AT YR ADFYWIAD A'R ADDASIAD A DDAW WRTH I COVID-19 GAEL EI FFRWYNO ...


Y CWRDD CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen wedi'r Cwrdd Cyfoes ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFA'R BORE
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ydy'r oedfaon boreol, ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFA'R HWYR
Sul, 5.30yh

 

Dyma oedfaon yn benodol ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Annette Hughes | Reply 03.01.2020 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

See all comments

| Reply

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
You liked this page