CROESO I WEFAN EGLWYS WERDD CAPEL Y NANT

Rhai o aelodau Grwp Amnest Capel y Nant yn paratoi llythyrau apel ar ran Mr Bakhiar Rahimi, gwr uchel ei barch o Wlad y Cwrdiaid, ar fore Sul, Ionawr 26. Wedi sesiwn yn esbonio'i driniaith anghyfiawn a chreulon, danfonwyd 15 o lythyrau at Lywodraeth Iran ar ran Mr Rahimi sydd wedi'i garcharu heb gyhuddiad, heb amddiffyniad cyfreithiol a heb ymweliadau gan ei deulu. Ar gais Amnest Rhyngwladol, roedd ein llythyrau yn galw iddo gael ei ryddhau ar unwaith gan awdurdodau cyfreithiol Iran.

GWEDDI GWYL DDEWI 2020


Diolch am holl amrywiaeth ein byd,

am genhedloedd,

ieithoedd,

diwylliannau.


Wrth i ni fwynhau bod yn Gymry,


gofynnwn am dy gysgod


dros y lleiafrifoedd


ym mhob man.


Amen.OEDFAON MAWRTH 2020

MAE POBL CAPEL Y NANT YN CROESAWU PAWB YN GYNNES I'N HOEDFAON AR Y SUL -  EIN HOEDFAON BOREOL AM 10.30, EIN HOEDFAON HWYROL AM 5.30, A'N CYRDDAU CYFOES DDWYWAITH Y MIS - AR YR 2ail A 4ydd Sul - AM 9.30 ...  DEWISWCH YR OEDFA SY'N GYFLEUS I CHI, NEU, WRTH GWRS, DEWCH I'R CYFAN!

SUL, MAWRTH 1

Dathlwn Ddydd Gŵyl Dewi

Oedfa’r Bore, 10:30: Byddwn yn dathlu dydd ein nawddsant o dan arweiniad ein harweinydd, Robat Powell.

*** Bydd cyfle i barhau gyda’r dathliadau dros ginio yn y New Inn ar ôl yr oedfa. Mwy o fanylion gan Robat.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Dim oedfa

SUL MAWRTH 8

Cwrdd Cyfoes, 9.30: Ar ôl mwynhau dishgled o de, cawn drafod pwnc o ddiddordeb ysbrydol gyda’n gilydd yn anffurfiol.

Oedfa’r Bore, 10.30: Bydd yr oedfa o dan ofal y Parchedig Hywel Wyn Richards.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 Bydd oedfa’r hwyr o dan ofal Mr Clynog Davies, Brynaman.

SUL, MAWRTH 15 

Oedfa’r Bore, 10.30:   Arweinir yr oedfa gan y Parchedig

Gareth Morgan Jones.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 Bydd oedfa’r hwyr hefyd o dan ofal y Parch Gareth Morgan Jones.

SUL, MAWRTH 22 

Cwrdd Cyfoes, 9.30:   Dewch i fwynhau cwrdd anffurfiol gyda choffi a thrafodaeth ar bwnc o ddiddordeb o dan ofal y Parchedig Dewi Myrddin Hughes.

Oedfa’r Bore, 10.30: Arweinir oedfa’r bore gan y Parchedig Owain Llŷr Evans o Gapel Minny Street, Caerdydd. Owain yw Golygydd cylchgrawn ‘Cristion’ y mae nifer o’n haelodau yn falch i danysgrifio iddo.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parch Owain Llŷr Evans fydd yng ngofal yr oedfa heno hefyd.

SUL, MAWRTH 29

Oedfa’r Bore, 10.30: Arweinir yr oedfa gan ein ffrind y Parchedig Jeff Williams, cyn-Bennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru.

*** NODER: Cynhelir ein Cwrdd Eglwys Blynyddol ar ôl yr oedfa

Oedfa’r Hwyr, 5.30:   Bydd oedfa’r hwyr hefyd o dan ofal y Parh Jeff Williams.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Ein helusennau yn ystod y flwyddyn gyfredol, 2019-20, fydd Tŷ Olwen a Phrosiect Tanzania.

Yn 2018 - 2019, gan nodi 200 mlwyddiant perthynas Cristnogion Cymru gyda phobl Madagascar, roeddem wedi uno'n hymdrechion i hybu'r wlad honno'n arbennig. Codwyd £4,800 gennym trwy amrywiaeth o weithgareddau, a chyflwynwyd y cyfan o'r swm hwnnw i Apel Arbennig Undeb yr Annibynwyr tuag at Madagascar.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu mudiadau Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing Voice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Cyflwynwyd £1,800 yr un i'r ddwy elusen.

Yn dilyn gweithgarwch 2016 / 2017, cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal.


Mae ein Chwaeroliaeth, hefyd, yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2018, codwyd £700 i gefnogi gwaith Nyrsus Marie Curie. Yn 2017, cyflwynwyd £500 i hybu gwaith Shelter Cymru.  

Rydym fel eglwys o hyd yn brysur iawn, yn ogystal, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Yn 2019 casglwyd cyfanswm o £1,630 at waith y mudiad, a £690 yn 2018.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.