CROESO I WEFAN - A BWRLWM - CAPEL Y NANT

Aelodau Capel y Nant yn un o'n hoedfaon i ddathlu'r Nadolig yn 2016. Ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at ein dathliadau eleni eto gyda'n pobl ifanc a'n plant yn paratoi'r Ddrama a'n cantorion yn ymarfer gyda chor y capel. Ymunwch a ni!

GWEDDI RHAGFYR 2017: DIOLCH AM Y BABAN


Dduw byw, hir fu’r aros, disgwyl maith.

Ac yna,yn sydyn, yn nos ein byd, goleuni, angel a chân – a Baban, a gwybod y bydd popeth yn iawn.

Daeth Iesu; llawenydd pur; diolch.

Amen

CAPEL Y NANT - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund sy'n annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon. Y nod yw cwtogi ar yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu'n fawr at gynhesu byd-eang peryglus.

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' gan droi'n llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni adnewyddol ers rhai blynyddoedd. O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

O ganlyniad, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, byddwn yn codi arian i hybu Dinas Noddfa, fel ein helusen leol, a

Standing Voice, fel ein helusen rynwladol. 

Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn

Abertawe, a Standing Voice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica.

OEDFAON RHAGFYR 2017 IONAWR 2018

Sul, Rhagfyr 3: Sul 1af Adfent

Diwrnod gyda’r Parchedig Jeff Williams

Oedfa’r Bore, 10.30:   Sul Cyntaf yr Adfent, a bydd Oedfa Gymun bore heddiw dan arweiniad y Parch Jeff Williams, Aberhonddu. Dyma gymundeb olaf y flwyddyn.

Oedfa’r Hwyr, 5.30:   Bydd Oedfa’r Hwyr eto yng ngofal y Parchedig Jeff Williams.

 

Sul, Rhagfyr 10: 2ail Sul Adfent

Brecwast Nadolig a Gwasanaeth Carolau

Brecwast Nadolig, 9.30: Yn lle’r Cwrdd Cyfoes, dewch yn llu i fwynhau Brecwast Nadolig yr eglwys a gwrando ar rai darlleniadau tymhorol. Dewch â’ch danteithion hefyd i’w blasu cyn addoli.

Oedfa’r Bore, 10.30:  Bydd Arweinydd yr eglwys, Robat Powell, yn arwain addoliad bore heddiw ar ail Sul yr Adfent.

Gwasanaeth Carolau, 4.00:   Byddwn yn dathlu’r Gwasanaeth Carolau Dwyieithog ar y cyd gyda’n cyfeillion yn yr Eglwys Wesle. Y Parchedig Leslie Noon fydd yn arwain y gwasanaeth.

 

Sul, Tachwedd 17: 3ydd Sul Adfent

Y Parch Robin Samuel - ac Oedfa Nadolig yr Aelodau

Oedfa’r Bore, 10.30:   Ar drydydd Sul yr Adfent, y Parch Robin Samuel o Ben-y-bont fydd yn arwain ein haddoliad. Ar hyn o bryd Robin yw Swyddog Datblygu ac Adnoddau’r Undeb yn y De.

Nadolig yr Aelodau, 5.00 (sylwch - nid 5.30):   Cawn baratoi at yr Ŵyl trwy Oedfa’r Aelodau, gwasanaeth sydd bob amser yn creu naws y Nadolig. Yn ystod yr oedfa cawn anerchiad byr gan Mrs Margaret Jones o Bort Talbot.

 

Sul, Rhagfyr 24: 4ydd Sul Adfent              

Drama a dathliad Nadoligyr Ifanc

10.30   Drama’r Nadolig:   Dewch i Oedfa’r Bore i addoli ac i fwynhau Drama Nadolig pobl ifanc yr eglwys! Byddan nhw wedi bod yn ymarfer yn galed ers pedair wythnos ac maen nhw’n haeddu cynulleidfa fawr i’w clywed.

Ni fydd Oedfa Hwyr heno.

 

Bore Dydd Llun, Rhagfyr 25                        

Plygain Dydd Nadolig – Carolau a darlleniadau

Y Plygain, 7.00: Cyfle i ni ddathlu geni’r Arglwydd Iesu yng

ngwasanaeth unigryw y Plygain dan ofal Arweinydd yr eglwys,

Robat. Cofiwch ddod â’ch cannwyll gyda chi!

 

Sul, Rhagfyr 31                     

Y Parchedig Brenig Davies

Oedfa’r Bore, 10.30: Ar gyfer oedfa olaf y flwyddyn, estynnwn groeso fore heddiw, a sŵn y Nadolig yn parhau, i’r Parch Brenig Davies o Eglwys Bethlehem, Cadle.

Ni fydd Oedfa Hwyr heno.

 

Ionawr 7, 2017

Cymun Dydd Calan gyda Dewi

Oedfa Gymun, 10.30: Byddwn yn croesawu’r Flwyddyn Newydd gydag Oedfa Gymun dan ofal Y Parch Dewi Myrddin Hughes.

Ni fydd Oedfa Hwyr heno.

 

 Sul, Ionawr 14

Robat ac Owen yn arwain

Cwrdd Cyfoes, 9.30 : Cwrdd Cyfoes cyntaf 2018 a chyfle i fwynhau paned a thrafod mater ysbrydol gyda’n gilydd dan arweiniad Robat.

Oedfa’r Bore, 10.30 : Arweinydd y capel, Robat fydd ein pregethwr yn Oedfa’r Bore hefyd.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Bydd Oedfa’r Hwyr dan ofal y Parch Owen Pugh,

gweinidog y Tabernacl, Pontardawe a Nebo, Felindre.

 

  Sul, Ionawr 21

Rhannu diwrnod gyda Jeff Williams

Oedfa’r Bore, 10.30 : Wedi iddo ymweld â ni yn Rhagfyr, mae’n bleser cael croesawu’r Parchedig Jeff Williams, Aberhonddu, yn ôl i Gapel y Nant.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Cawn gwmni’r Parchedig Jeff Williams i’n harwain yn yr hwyr hefyd. 

 

  Sul, Ionawr 28                       

Cwrdd cynnar ac oedfaon gyda’r Parch Ken Lintern

Cwrdd Cyfoes, 9.30 : Cyfle i rannu dishgled o de neu goffi cyn rhannu profiadau ein gilydd a mwynhau trafodaeth.

Oedfa’r Bore, 10.30 : Bydd y ddau wasanaeth yn y capel heddiw yng ngofal ein cyfaill da, y Parch Kenneth Lintern.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Y Parch Kenneth Lintern yw ein pregethwr gwadd heno eto.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.


Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page