Croeso i wefan Capel y Nant

GWEDDI'R PASG 2021

"Bydded goleuni" oedd dy air cynta, Dduw da.

Does angen dim arall. Mae goleuni yn ddigon.

Fu'r goleuni erioed yn fwy llachar nag ar fore'r trydydd dydd. AMENOEDFAON A MWY EBRILL 2021

BORE SUL, EBRILL 11
10 o'r gloch ar Zoom: Edrychwn ymlaen at gael arweiniad y Parch Jeff Williams, Aberhonddu, cyn-Bennaeth Cymorth Cristnogol Cymru. Croeso i aelodau a ffindiau.
HWYL A JOIO
Nos Sul, Ebrill 11,
am 5 o'r gloch ar
gyfer plant a phobl ifanc.

NOS FAWRTH, EBRILL 13
6.30 ar Zoom: Sesiwn 'Cannwyl y Nant' - cerddoriaeth, seibiau tawel, darlleniadau a gweddiau. Croeso i bawb.

BORE SUL, EBRILL 18
10 o'r gloch ar Zoom: Croesawn y Parch Gwyn Elfyn i arwain ein hoedfa.

NOS FAWRTH, EBRILL 20
6.30 ar Zoom: 'Cannwyll y Nant'

BORE SUL, EBRILL 25
10 o'r gloch ar Zoom: Arweinydd Capel y Nant, Robat Powell, fydd yn ein tywys yn ystod ein hoedfa bore heddiw.

HWYL A JOIO
Nos Sul,Ebrill 25,
am 5 o'r gloch ar
gyfer plant a phobl ifanc.

NOS FAWRTH, EBRILL 27
6.30: 'Cannwyll y Nant'

PWYLLGOR GWAITH
Nos Fawrth, Ebrill 27 am 7.30

GWASANAETHAU CYFNOD COVID-19

DYDD SUL ...
Does dim cyfarfodydd wedi cael eu cynnal yn y capel na'r neuadd ers mis Mawrth 2020 oherwydd perygl Covid-19, ond ...
Ar Zoom, am 10 o'r gloch y bore ar Sul cynta'r mis, cynhelir Oedfa Gymun Capel y Nant ...
A chynhelir oedfaon boreol eraill ar Zoom am 10 o'r gloch ar y Suliau dilynnol.
Yn ogystal,  bob dydd Sul, danfonir Oedfa Bum-Munud Capel y Nant allan trwy ebost at aelodau gan gael ei dosbarthu i rai cartrefi.

Ac i'n plant, mae sesiynau Hwyl a Joio yn cael eu cynnal ar Zoom. Yn ystod Chwefror 2021, bydd sesiynau'n cael eu cynnal ar nos Sul, Chwefror 14 a nos Sul, 28 Chwefror 18, gan ddilyn yr un patrwm pythefnosol. Croesi i chi holi am fwy o fanylion.

NOS FAWRTH - 'CANNWYLL Y NANT' 
Bob nos Fawrth am 6.30, cynhelir sesiynau 'Cannwyll y Nant'ar Zoom - sef addoliad o fyfyrdodau, cerddoriaeth, darlleniadau a gweddiau. Braf iawn cael croesawu nifer cynyddol o ffrindiau o'r tu hwnt i aelodeth Capel y Nant i'r sesiynau hyn. Os hoffech ymuno, holwch Annette, Fiona neu Robat am y drefn.

PENDERFYNNU PEIDIO A CHYNNAL OEDFA YN Y NEUADD AR HYN O BRYD

Ar ol trafodaethau gyda'r aelodaeth ym misoedd Rhagfyr 2020 a Ionawr 2021, penderfynnodd Pwyllgor Gwaith Capel y Nant na ddylid cynnal oedfaon yn wyneb rhybuddion am ymlediad newydd Covid-19 yng Nghymru. 'Pwyll pia hi!" fu'r cyngor sy'n arwain y Pwyllgor. Ewch at dudalen 'Ymateb i Covid-19' am fwy o fanylion.

DYSGU FFYRDD NEWYDD - A NODI HANES COVID-19

Gyda ffyrdd newydd o addoli a gweithio yn datblygu wrth i ni ymateb i gyfyngiadau Covid-19 - gan gynnwys dysgu sut i ddefnyddio Zoom (gweler y llun ychod) - rydym wedi creu tudalen newydd ar y Wefan hon i nodi hanes ein hymdrechion, sef 'Ymateb i Covid-19'.

Cadwn y tudalen blaen hwn i newyddion am ein gweithgarwch cyfredol ynghyd a Datganiadau'r eglwys yn ymateb i broblemau'r byd.

DATGANIAD YN GALW AM BEIDIO A GOSTWNG EIN CYMORTH RHYNGWLADOL

AT: Y Gwir Anrhydeddus Rishi Sunak AS, Canghellor y Trysorlys, Ty'r Cyffredin, San Steffan, Llundain SW1A 0AA        Rhagfyr 4, 2020

Annwyl Ganghellor Sunak,

MEDDYLIWCH ETO AM DORIADAU CYMORTH OS GWELWCH YN DDA

Yr ydym ni, aelodau o Bwyllgor Gwaith eglwys Gymraeg Annibynnol Capel y Nant  yng Nghlydach, Abertawe SA6 5HB yn dymuno mynegi ein siom ddirfawr gyda’ch cyhoeddiad bod Llywodraeth San Steffan yn bwriadu torri’r ganran o GDP y Deyrnas Gyfunol a roddir at gymorth rhyngwladol o 0.7% i 0.5%.

Pwyswn arnoch i feddwl eto fel Canghellor ynglŷn â’r bwriad hwn.

*** Am y Datganiad llawn, ewch at 'Ffydd ac Ymgyrchu'

DATGANIAD CAPEL Y NANT YN CONDEMNIO LLADD GEORGE FLOYD

Rydyn ni, aelodau eglwys Annibynnol Capel y Nant, Clydach, yn gwaredu at lofruddiaeth George Floyd gan swyddogion heddlu Minneapolis ynyr Unol Daleithiau ar Fai 25, 2020. 

Credwn fod y drosedd hon yn ychwanegiad at y cam y mae pobl dduon y byd wedi’i ddioddef ers canrifoedd, yn bennaf trwy weithredoedd pobl wynion.

I weld y Datganiad cyfan, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu'

*** LLUN UCHOD: Protestiwr ifanc mewn rali Mae Bywydau Pobl Dduon yn Cyfrif yn Columbus, Ohio, ar Fai 28.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Rydym wedi colli llawer o gyfleoedd oherwydd cyfyngiadau Covid-19 i godi arian at ddwy elusen 2020-2021, sef Ambiwlans Awyr Cymru a Chapel y Nant ei hun. Yn wyneb hynny, rydym wedi creu Apel arbennig er mwyn i aelodau gyfrannu arian at yr achosion hyn.

*** Am fwy o wybodaeth am ein cefnogaeth i elusennau rhyngwladol a lleol, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu.'

AMRYWIAETH O OEDFAON

PATRWM AMRYWIOL OEDFAON CAPEL Y NANT FEL Y BU - GAN EDRYCH YMLAEN AT YR ADFYWIAD A'R ADDASIAD A DDAW WRTH I COVID-19 GAEL EI FFRWYNO ...


Y CWRDD CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen wedi'r Cwrdd Cyfoes ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFA'R BORE
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ydy'r oedfaon boreol, ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFA'R HWYR
Sul, 5.30yh

 

Dyma oedfaon yn benodol ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Annette Hughes | Reply 03.01.2020 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

See all comments

| Reply

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
You liked this page