CROESO I WEFAN - A BWRLWM - CAPEL Y NANT

PERERINDOD I NODI 300 MLWYDDIANT WILLIAMS PANTYCELYN Dyma griw hapus Capel y Nant ar ein Pererindod blynyddol ar ddydd Sul, Gorffennaf 16, yn ymweld a ffermdy Pantycelyn, cartref yr emynydd William Williams, ger Llanymddyfri. Wrth ddathlu'r 300 mlwyddiant o eni'r Per Ganiedydd, cawsom groeso cynnes i Bantycelyn gan Cecil Williams - disgynnydd i'r emynydd - a'i wraig, Cynthia. Trwy sgwrs ddifyr gan Cecil fe ddysgon ni am y cysylltiadau rhwng yr hen dy a'i ragflaenydd enwog. Roedd ein Pererindod wedi dechrau trwy i ni gael croeso twymgalon i oedfa'r bore yn Eglwys Llanfair-ar-y-bryn, lle codwyd a chladdwyd Williams. Dydd i'w gofio yn wir. Diolch yn fawr i'n Harweinydd, Robat Powell, am drefnu'r cyfan. *** MWY O LUNIAU AR DUDALEN YR ORIEL

GWEDDI TACHWEDD 2017

Mathew 6:33 "Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef...."

Dduw da, rhwystra ni rhag rhoi ein bryd mor llwyr ar gyfoeth a phleser.  

Nertha ni i geisio yn gyntaf ostyngeiddrwydd, cyfle i wasanaethu ac i fod yn ofalus o eraill, fel y gwnaeth Iesu. Amen

CAPEL Y NANT - WEDI TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn gynt eleni, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd.

Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund. Mae'r ymgyrch yn annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon er mwyn cwtogi ar allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu at gynhesu byd-eang.

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' ni gan droi yn llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni gwyrdd ers rhai blynyddoedd.

O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

Gyda hynny, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Cyflwynwyd £1,500 i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal o ganlyniad i weithgarwch 2016  – 2017 Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant.

Dinas Noddfa yw’r elusen leol a Standing Voice yw’r elusen ryngwladol a gefnogwn yn ystod 2017/2018.

Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn

Abertawe a Standing Voice yn cynorthwyo pobl sy’n dioddef o gyflwr Albino yn nwyrain Affrica.

OEDFAON TACHWEDD

Sul, Tachwedd 5                 

Eglwys Werdd - a’r Cymun gyda’r hwyr

Oedfa’r Bore, 10.30 :   Bydd Oedfa’r Bore heddiw dan ofal Hywel a Charlotte Davies. Dan y thema ' Eglwys Werdd', bydd ein haddoliad yn trafod yr hyn a waethom, a’r hyn a wnawn eto fel cymuned Gristnogol dros warchod y Ddaear.

Cofiwch, wedi’r oedfa dewch draw i'r Neuadd i gymdeithasu a mwynhau dishgled o de yn y neuadd.   

Oedfa’r Hwyr, 5.30:  Byddwn yn dathlu’r Cymundeb yn yr hwyr heno, a’r ddefod yn cael ei weinyddu gan Arweinydd yr Eglwys, Robat Powell.

Sul, Tachwedd 12               

Cyfarfodydd amrywiol

Cwrdd Cyfoes, 9.30:   Dewi Lewis sy’n arwain y Cwrdd Cyfoes heddiw, a bydd ei sgwrs, dan y testun ‘Dau gerflun, un neges,’ yn siŵr o fod yn ddiddorol iawn. Hynny wedi dishgled o de neu goffi, wrth gwrs!

Oedfa’r Bore, 10.30:  Ein Harweinydd Robat fydd yn arwain y gwasanaeth fore heddiw, a bydd ei neges yn seiliedig ar Sul y Cofio.

Oedfa’r Hwyr, 5.30:   Ein pregethwr gwadd heno fydd Rhys Locke o’r Creunant. Mae Rhys yn dilyn cwrs hyfforddi ar gyfer mynd i’r Weinidogaeth, ac edrychwn ymlaen at ei groesawu yma.

Sul, Tachwedd 19               

Dewi Lewis a Kenneth Lintern

Oedfa’r Bore, 10.30:   Bydd Dewi Lewis yn ein harwain eto yr wythnos hon, y tro hwn yn Oedfa’r Bore am y tro cyntaf.

Oedfa’r Hwyr, 5.30:   Un o gyfeillion da Capel y Nant, y Parchg Kenneth Lintern, fydd yn pregethu yn Oedfa’r Hwyr.

Sul, Tachwedd 26               

Hywel Wyn o Ben-y-bont

Cwrdd Cyfoes, 9.30 : Cyfle anffurfiol i fwynhau paned cyn cael trafodaeth dan arweiniad ein cyfaill Alan Cram o’r Eglwys Fethodistaidd.

Oedfa’r Bore, 10.30:   Byddwn yn rhannu cwmni’r Parchg Hywel Wyn Richards, Pen-y-bont ar Ogwr, bore heddiw. Wedi ymddeol o’i swydd fel bugail y Tabernacl, Pen-y-bont, mae Hywel newydd gymryd gofal rhan-amser yn y Tabernacl, Porthcawl. 

Oedfa’r Hwyr, 5.30:   Rydyn ni’n ddiolchgar i’r Parchedig Dewi Myrddin Hughes sy’n gofalu am ein haddoliad heno.


AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page