Croeso i wefan Capel y Nant

Diolch i'n technegwyr Zoom, mae Capel y Nant wedi mentro'n llwyddiannus ers tro i'r byd newydd, rhithiol. Roedden nhw wedi arloesi gryn amser yn ol wrth ddatblygu sesiynau byr, amrywiol 'Cannwyll y Nant' bob nos Fawrth. A, bellach, maent wedi sicrhau ein bod hefyd yn darlledu ar Zoom yr oedfaon a gawn bob bore Sul yn y capel ei hun. Dyma'r Tim: o'r chwith i'r dde - Fiona Gannon, Dafydd Thomas, Annette Hughes a Rhodri Rees. Diolch eto iddyn nhw am eu gwaith.

CYNNAL CWRDD EGLWYS YM MIS HYDREF

Penderfynnodd Pwyllgor Gwaith Capel y Nant alw aelodau i Gwrdd Eglwys ar fore Sul, Hydref 3, am 10 o'r gloch. (Bydd Cymundeb Sul cynta'r mis yn symud i Hydref 10 er mwyn sicrhau amser i'r drafodaeth.)

Bydd nifer o bynciau o flaen y cyfarfod, gan gynnwys pa drefn newydd fydd gennym fel eglwys wrth i'n cyfaill Robat Powell orffen ei dymor fel Arweinydd Capel y Nant.

Diolchwn i Robat am ei holl waith. Cofiwn ei fod eisoes wedi bod cystal ag estyn ei dymor o bum mlynedd am flwyddyn yn wyneb pwysau'r pandemig.

Bwriedir danfon neges uniongyrchol at aelodau i esbonio'r pynciau a osodir o flaen y Cwrdd Eglwys.

GWEDDI'R HAF 2021

Ar fy mhen fy hun alla' i ddim bod yn fi fy hun.

Mae angen cynhesrwydd fy nheulu a'm ffrindiau arna' i.

Mae angen cymdogion arna' i, o'm cwmpas  ac ym mhen draw'r byd.

Ac mae angen cymdeithas â thi, y Tragwyddol, arna’ i.

Diolch annwyl Iesu, am fy ngharu i.

Amen

    


*** SYLWER NAD YDYM YN CYNNAL OEDFAON YN Y CAPEL YN YSTOD MIS AWST

AWST: SYLWER - OEDFAON AR ZOOM YN UNIG

1 Awst: Diolch i Elin (Maher) am arwain oedfa’r bore drwy gyfrwng Zoom

8 Awst: Bydd y gwasanaeth Zoom o dan ofal y Parchedig Jeff Williams, Aberhonddu,cyn-Bennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru

15 Awst: Ein Harweinydd Robat fydd yn cynnal y gwasanaeth Zoom fore heddiw.

22 Awst: Diolch i Fiona am arwain ein hoedfa heddiw ar Zoom.

29 Awst: Croesawn eto y Parchedig Dewi Myrddin Hughes i’n harwain ar Zoom

 

SYLWER HEFYD - na fyddwn yn cynnal cyrddau Zoom 'Cannwyll y Nant' ar nos Fawrth - yn ystod mis Awst 9. Edrychwn ymlaen at ail-ddechrau ym Medi. Diolch am y cyrddau gwerthfawr hyn.


TREFNIADAU OEDFAON Y CAPEL A ZOOM


Wedi toriad hir oherwydd Covid-19, roeddem yn falch iawn ein bod wedi gallu ail-ddechrau cynnal oedfaon yng Nghapel y Nant.

Rydym bellach yn cynnal oedfaon bob bore Sul yn y capel am 10 o'r gloch (er, nid yn ystod mis Awst) - ac mae'r oedfaon hyn ar gael ar Zoom yn ogystal.  Croeso i aelodau a chyfeillion i oedfaon y capel neu'r oedfaon ar Zoom.
                                            
Cofiwch fod yr oedfaon yn y capel yn dilyn rheoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys gorfod dweud wrth Robat am eich bwriad i fod yn bresennol, erbyn y nos Iau cyn y dydd Sul ar yr hwyraf. Diolch yn fawr i'r Tim sy'n sicrhau gweithredu rheoliadau Covid yn drylwyr.

DYSGU FFYRDD NEWYDD - A NODI HANES COVID-19

Gyda ffyrdd newydd o addoli a gweithio yn datblygu wrth i ni ymateb i gyfyngiadau Covid-19, gan gynnwys dysgu sut i ddefnyddio Zoom, rydym wedi creu tudalen newydd ar y Wefan hon i nodi hanes ein hymdrechion, sef 'Ymateb i Covid-19'. Gweler ein rhestr dudalennau.

Cadwn y tudalen blaen hwn i newyddion am ein gweithgarwch cyfredol ynghyd a Datganiadau'r eglwys yn ymateb i broblemau'r byd.

DATGANIAD YN GALW AM BEIDIO A GOSTWNG EIN CYMORTH RHYNGWLADOL

AT: Y Gwir Anrhydeddus Rishi Sunak AS, Canghellor y Trysorlys, Ty'r Cyffredin, San Steffan, Llundain SW1A 0AA        Rhagfyr 4, 2020

Annwyl Ganghellor Sunak,

MEDDYLIWCH ETO AM DORIADAU CYMORTH OS GWELWCH YN DDA

Yr ydym ni, aelodau o Bwyllgor Gwaith eglwys Gymraeg Annibynnol Capel y Nant  yng Nghlydach, Abertawe SA6 5HB yn dymuno mynegi ein siom ddirfawr gyda’ch cyhoeddiad bod Llywodraeth San Steffan yn bwriadu torri’r ganran o GDP y Deyrnas Gyfunol a roddir at gymorth rhyngwladol o 0.7% i 0.5%.

Pwyswn arnoch i feddwl eto fel Canghellor ynglŷn â’r bwriad hwn.

*** Am y Datganiad llawn, ewch at 'Ffydd ac Ymgyrchu'

DATGANIAD CAPEL Y NANT YN CONDEMNIO LLADD GEORGE FLOYD

Rydyn ni, aelodau eglwys Annibynnol Capel y Nant, Clydach, yn gwaredu at lofruddiaeth George Floyd gan swyddogion heddlu Minneapolis ynyr Unol Daleithiau ar Fai 25, 2020. 

Credwn fod y drosedd hon yn ychwanegiad at y cam y mae pobl dduon y byd wedi’i ddioddef ers canrifoedd, yn bennaf trwy weithredoedd pobl wynion.

I weld y Datganiad cyfan, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu'

*** LLUN UCHOD: Protestiwr ifanc mewn rali Mae Bywydau Pobl Dduon yn Cyfrif yn Columbus, Ohio, ar Fai 28.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Rydym wedi colli llawer o gyfleoedd oherwydd cyfyngiadau Covid-19 i godi arian at ddwy elusen 2020-2021, sef Ambiwlans Awyr Cymru a Chapel y Nant ei hun. Yn wyneb hynny, rydym wedi creu Apel arbennig er mwyn i aelodau gyfrannu arian at yr achosion hyn.

*** Am fwy o wybodaeth am ein cefnogaeth i elusennau rhyngwladol a lleol, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu.'

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Annette Hughes | Reply 03.01.2020 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

See all comments

| Reply

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
You liked this page