CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Roeddem yn falch iawn i groesawu pump aelod newydd i rengoedd Capel y Nant ar fore Sul, Ebrill 8. Dyma'r pump yn yr oedfa groeso, o'r chwith i'r dde: Dr Fiona Gannon a'i gwr Bill, Nell Richards, Betsan James a Iestyn Llyr. Mae Nell, Betsan a Iestyn yn gynnyrch adran ieuenctid yr eglwys. Daw Fiona a Bill atom yn dilyn cau trist Capel Pant-teg, Ystalyfera, oherwydd bygythiad tir lithriad. Pob dymuniad da i'n haelodau newydd.

CAPEL Y NANT - AR FACEBOOK HEFYD NAWR

Os ydych ar Facebook, cofiwch alw draw i dudalen newydd 'Capel y Nant Clydach Abertawe' - a'n 'Hoffi' ni, os hoffech chi!

GWEDDI PENTECOST 2018

  Dduw mawr, daeth y tafodau tan yn rhodd. Difa ofn. Rhoi gwres a chariad yn y galon.

Boed i ffrwyth yr Ysbryd dyfu ynom ni: cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanddisgyblaeth.

Amen

CAPEL Y NANT - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund sy'n annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon. Y nod yw cwtogi ar yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu'n fawr at gynhesu byd-eang peryglus.

Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' gan droi'n llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni adnewyddol ers rhai blynyddoedd. O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

O ganlyniad, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, byddwn yn codi arian i hybu Dinas Noddfa, fel ein helusen leol, a Standing Voice, fel ein helusen rynwladol. 

Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn

Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica.

Mae ein Chwaeroliaeth hefyd yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Nyrsus Marie Curie fydd yn cael eu cynorthwyo o ganlyniad i weithgareddau 2018.

OEDFAON MIS MAI 2018

   SUL, MAI 6
Oedfa Dathlu'r 10 Mlynedd
Oedfa'r Bore, 10.30:
Wrth i ni ddathlu 10 Mlynedd Capel y Nant, tradd odir y bregeth yn yr oedfa arbennig hon gan y Parch Ddr Geraint Tudur, Ysgrifenydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr. Bydd aelodau a Chor y Capel yn cymryd rhan, a gweinir y Cymun yn ystod y gwasanaeth.

***Cofiwch ddod draw i'r Neuadd am de neu goffi a sgwrs wedi'r oedfa.


Oedfa'r Hwyr, 5.30:
Y Parch Ddr Geraint Tudur fydd ein pregethwr gwadd heno hefyd.

SUL, MAI 13
Cwrdd Eglwys wedi'r oedfa
Cwrdd Cyfoes, 9.30: Wedi te neu goffi ymlaciol, bydd Robat yn arwain trafodaeth anffurfiol ar bwnc o ddiddordeb ysbrydol.

Oedfa'r Bore, 10.30: 
Robat fydd yn arwain yr oedfa hon yn ogystal. *** Cynhelir Cwrdd Eglwys i bleidleisio dros ethol Ysgrifennydd Newydd i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg ac hefyd Is Lywydd.

Oedfa'r Hwyr, 5.30:
Byddwn yn estyn croeso i Mr Eifion Walters, Rhyd-y-fro, i arwain Cwrdd yr hwyr.

SUL, MAI 20
Dathlu'r Pentecost
Oedfa'r Bore, 10.30: Bydd yr oedfa hon dan ofal Rhys Locke o'r Creunant. Mae Rhys yn dilyn cwrs Coleg yr Annibynwyr ar gyfer y Weinidogaeth, ond eisoes yn gyfarwydd iawn a phregethu yn eglwysi'r ardal.

3.00 Picnic yn y Parc: Ymunwn ag eglwysi eraill Clydach a'r Cylch yn ein picnic traddodiadol ym Mharc Coed Gwilym. Arweinir gwasanaeth awyr agored gan Eglwys Calvary cyn i ni droi at y brechdanau a chyfle i gymdeithas.

***Ni fydd oedfa gyda'r hwyr.


SUL, MAI 27
Croesawu Llew adre' ...
Cwrdd Cyfoes, 9.30: Dishgled o de neu goffi gyda thrafodaeth anffurfiol yn dilyn.

Oedfa'r Bore, 10.30: Croesawn y Parch Llewelyn Picton Jones yn ol i Glydach. Wedi'i godi yn Hebron, mae Llew, ers tro, yn weinidog Hope-Seilo, Pontarddulais, a Bethesda, Llangennech.

Oedfa'r Hwyr, 5.30: Ein cyfaill fydd yn gofalu am Oedfa'r Hwyr hefyd.


AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.


Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page