CROESO I WEFAN - A BWRLWM - CAPEL Y NANT

Rhan o'n cynulleidfa yng Nghapel y Nant ar gyfer Oedfa Nadolig yr Ifanc, ar 18 Rhagfyr, 2016.

TYMOR GRAWYS - PARATOWN AT Y PASG


YMUNWCH YNG NGHYRDDAU'R GRAWYS

Cynhaliwyd y cyntaf o gyrddau Grawys Cytun Clydach yn  Neuadd y Nant dan arweiniad y Parch Dewi Myrddin Hughes. Roedd aelodaeth sawl eglwys yn bresennol. Cafwyd trafodaeth ddiddorol dan thema Taith i'r Anialwch, sef y cyntaf o 5 o gyfarfodydd. Dyma nhw:

Nos Fercher, Mawrth 8: Taith i'r Anialwch, Neuadd y Nant
Nos Fercher, Mawrth 15: Cofio enw Duw, Neuadd Eglwys y Santes Fair
Nos Fercher, Mawrth 22: Ymprydio, Neuadd y Nant
Nos Fercher, Mawrth 29: Trachwant a Thrugaredd
Nos Fercher, Ebrill 5: Yr Iddew Croeshoeliedig

Cofiwch, bydd croeso cynnes i bawb dros ddishgled o de neu goffi.

GWEDDI EBRILL 2017

Dduw da, gweli ein pryder mawr am ein byd, o achos rhyfel, trais, newyn, celwydd, casineb.  Cysegra ein dagrau. Ein cynhaliaeth yw bod Iesu wedi gorchfygu pob tywyllwch y Pasg hwnnw. Amen.


OEDFAON EBRILL 2017

SUL, EBRILL 2

Dechrau mis y pum Sul

10.30 Oedfa’r Bore : Cawn ddechrau’r mis newydd trwy addoli dan gyfarwyddyd Arweinydd yr eglwys, Robat Powell.

*** Cofiwch ddod draw i’r Neuadd wedi’r oedfa i fwynhau te neu goffi ynghyd â stondin Masnach Deg.

5.30 Oedfa’r Hwyr: Bydd yn bleser inni gael croesawu’r Parch Owen Pugh, ac yntau bellach wedi cael ei ordeinio’n weinidog ar ddwy o eglwysi’r fro, sef y Tabernacl, Pontardawe, a Nebo, Felindre.

 

SUL, EBRILL 9

Y Sul o Fawl ar Sul y Blodau

*** 9.30 Ni fydd cwrdd cyfoes heddiw. Bydd Côr Capel y Nant yn ymarfer yn y Neuadd am 10.00 o’r gloch.

10.30 Oedfa’r Bore: Y Prifardd John Gwilym Jones, Caerfyrddin, fydd ein gŵr gwadd wrth i ni estyn croeso i eglwysi’r ardal fore heddiw i Gapel y Nant a dathlu’r Sul o Fawl gyda’n gilydd.

5.30 Oedfa’r Hwyr: Y Prifardd John Gwilym Jones fydd ein pregethwr gwadd eto yn Oedfa’r Hwyr.

 

DYDD GWENER, EBRILL 14

Addoli ar y Groglith gyda’n cyfeillion

10.30 Oedfa Gwener y Groglith: Ymunwn unwaith eto yr wythnos hon ag eglwysi Cymraeg y fro i nodi Gwener y Groglith yng Nghapel y Nant. Y pregethwr gwadd fydd y Parch Meirion Morris, Caerdydd, sef Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru. CYTÛN, Clydach, sy’n trefnu’r oedfa hon.

 

SUL Y PASG, EBRILL 16

Dathlu’r Pasg gyda’r Cymun

10.30 Oedfa Gymun: Byddwn yn dathlu atgyfodiad Iesu y bore hwn mewn Oedfa Gymun, a hynny dan arweiniad Robat Powell.

*** Bydd cyfle i gymdeithasu dros ddisgled o de neu goffi yn y Neuadd wedi’r oedfa – a bydd stondin masnach deg ar gael hefyd.

*** SYLWER: ni fydd oedfa gyda’r hwyr.

 

SUL, EBRILL 23

Diwrnod gyda’r Parch R Alun Evans

9.30 Cwrdd Cyfoes: Cyfle arall i fwynhau dishgled gyda’n gilydd cyn rhannu profiadau mewn cyfarfod anffurfiol wrth drafod pwnc o ddiddordeb.

10.30 Oedfa’r Bore: Ein braint drwy gydol y dydd heddiw yw rhannu cwmni ein pregethwr gwadd, y darlledwr, y Parch R. Alun Evans, Caerdydd, gan ddechrau yn Oedfa’r Bore.

5.30: Oedfa’r Hwyr: Y Parch R. Alun Evans eto fydd yn arwain ein gwasanaeth gyda’r hwyr.

 

SUL, EBRILL 30

Sul y ddau bregethwr

10.30 Oedfa’r Bore: Arweinydd yr eglwys, Robat Powell, sy’n gofalu am oedfa’r bore heddiw.

5.30 Oedfa’r Hwyr: Bydd Oedfa’r Hwyr heno yn nwylo’r Parch Pamela Cram. 


CODI ARIAN AT DRUEINIAID BHOPAL

Y ddwy achos fydd yn elwa o weithgareddau codi arian Grwp Eglwys Capel y Nant eleni yw Apel Feddygol Bhopal ac Ymchwil Alzheimer's. Lladdwyd bron i 4,000 o bobl Bhopal, India, ar unwaith gan ryddhad nwy o ffatri Union Carbide ym 1984. Achoswyd salwch difrifol i 500,000 o bobl ychwanegol gyda miloedd ohonynt yn marw trwy effeithiau'r nwy ers y ddamwain. Mae llawer iawn yn dal i ddioddef.

Mudiad heddwch rhyngwladol Peace Direct ynghyd a'r
 ganolfan Gristnogol leol Ty Croeso oedd wedi elwa o weithgareddau Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant yn ystod 2015-16. Cyflwynwyd sieciau am £1,500 yr un iddynt.

Gellir dysgu mwy am waith Peace Direct i geisio sicrhau heddwch rhyngwladol trwy fynd at eu gwefan : www.peacedirect.org.uk  

Yn ystod yr un cyfnod, roedd Chwaeroliaeth Capel y Nant yn codi arian at fudiad Golau. Mae'r mudiad gwerthfawr hwn yn ariannu prosiectau ymchwil a gofal i helpu pobl sy'n dioddef o ganser.
AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page