CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Aelodau Grwp Amnest Capel y Nant wrthi'n ysgrifennu negeseuon at awdurdodau'r Aifft yn un o'n Cyrddau Cyfoes. Roeddem yn galw am gyfiawnder i'r gyfreithwraig Azza Soliman sy'n cael ei herlid am ei hymgyrchu dewr dros hawliau sylfaenol i fenywod.

GWEDDI MIS MAWRTH 2019

Mewn byd mor dywyll,
lle mae cymaint o’r pethau
sy’n cyfri i ni
yn cael eu rhwygo yn rhacs,
a’n gwerthoedd yn cael eu
llusgo drwy’r baw,
cynnal di ein gobaith
na chaiff dy oleuni
ei ddiffodd.
Yn enw Iesu, Amen.

GALW AM BLEIDLAIS AR YR UNDEB EWROPEAIDD

AELODAETH Y DEYRNAS GYFUNOL O’R UNDEB EWROPEAIDD - DATGANIAD GAN BWYLLGOR GWAITH CAPEL Y NANT, CLYDACH, ABERTAWE SA6 5HB, DYDDIEDIG 7 CHWEFROR 2019

Llawenhawn yn ein perthynas â gwledydd cyfandirol Ewrop trwy ein haelodaeth yn yr Undeb Ewropeaidd.

Tristawn at yr ymdrechion cyfredol i rwygo’r perthynas gwerthfawr hwnnw sy’n seiliedig ar y freuddwyd am gymod a heddwch wedi rhyfeloedd yr 20fed ganrif.

Yn wyneb methiant Aelodau Seneddol San Steffan i gytuno ar ffordd ymlaen, a’r wybodaeth ychwanegol ddaeth yn glir ers Refferendwm Mehefin 23, 2016 am y niwed eang a achosir wrth adael yr Undeb, teimlwn gyfrifoldeb fel Pwyllgor Gwaith Capel y Nant, Clydach, Abertawe i alw am bleidlais newydd i’w chynnal gan etholwyr fydd yn cynnwys yr opsiwn i’r Deyrnas Gyfunol aros yn aelod llawn o’r Undeb Ewropeaidd.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Rydym yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi amrywiaeth o achosion da, yn lleol ac yn rhyngwladol.

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Codwyd £1,800 i'r ddwy elusen.


Cronfa Madagascar yw'r Apel am 2018 - 2019.

Mae ein Chwaeroliaeth, hefyd, yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Ac yn ystod 2018, codwyd £700 i gefnogi gwaith Nyrsus Marie Curie.

Buom fel eglwys yn brysur iawn, hefyd, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 2018. Casglwyd cyfanswm o £690 trwy nifer o weithgareddau a chyfraniadau.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom gofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

OEDFAON MIS MAWRTH 2019

SUL, MAWRTH 3

Dathlu Gŵyl Ddewi

Oedfa Ddathlu, 10.30: Dyma gyfle i ni ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda’n gilydd mewn

ffordd fywiog ac ysbrydol. Bydd Arweinydd Capel y Nant, Robat Powell, yn arwain yr

oedfa ac yn galw ar ddoniau pobol ifanc a rhai hŷn yr eglwys i’w gynorthwyo.

*** Wedi’r gwasanaeth fe awn gyda’n gilydd i fwynhau’r cinio traddodiadol yng ngwesty’r New Inn.

*** Ni fydd Oedfa Hwyr heno.

SUL, MAWRTH 10

Cymun gyda’r Parchg Kenneth Lintern

Cwrdd Cyfoes, 9.30 : Ar ôl i ni fwynhau paned, cawn drafodaeth anffurfiol ond difyr ar bwnc o ddiddordeb crefyddol gyda’n gilydd.

Oedfa’r Bore, 10.30 : Rydym yn ddiolchgar i’r Parchg Kenneth Lintern am arwain ein gwasanaeth bore heddiw wrth i ni ddathlu’r Cymun gyda’n gilydd.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Y Parchg Kenneth Lintern fydd ein pregethwr gwadd yn Oedfa’r Hwyr hefyd.

SUL, MAWRTH 17

Croesawu’r Parchg Gareth Morgan Jones

Oedfa’r Bore, 10.30 : Heddiw cawn estyn croeso’r eglwys i’r Parchg Gareth Morgan Jones, bugail Soar Maes-yr-haf a’r Allt-wen, i arwain ein haddoli ar hyd y dydd.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Y Parchg Gareth Morgan Jones fydd yn y pulpud yn Oedfa’r Hwyr hefyd.

SUL, MAWRTH 24

Croesawu’r Parchg Gerald Jones

Cwrdd Cyfoes, 9.30 : Y Parch Dewi Myrddin Hughes fydd yn cyflwyno pwnc a thrafodaeth yn y Cwrdd Cyfoes heddiw, a hynny wedi ychydig o gymdeithasu uwch dishgled o goffi neu o de boreol.

Croeso i bawb ymuno a'r sesiynau anffurfiol hyn gan gofio nad oes disgwyl i neb ddod i oedfaon eraill y dydd os nad hynny yw eu dymuniad.

Oedfa’r Bore, 10.30 : Arweinir Oedfa’r Bore gan hen gyfaill i Gapel y Nant, y Parchg D. Gerald Jones. Wedi ymddeol o’r Weinidogaeth bellach, mae Mr Jones yn byw yn Llangennech.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Byddwn yn croesawu’r Parchg D Gerald Jones yn ôl heno i gymryd y gwasanaeth hwyrol hefyd.

SUL, MAWRTH 31

Croesawu’r Parchg Owen Pugh

Oedfa’r Bore, 10.30 : Bydd ein dwy oedfa yn ystod y dydd dan ofal sicr y Parchg Owen Pugh, gweinidog y Tabernacl, Pontardawe, a Nebo, Felindre.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Cyfle i wrando eilwaith ar y Parchg Owen Pugh, sy’n arwain Oedfa’r Hwyr.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

Wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Cristnogion Cymru a Madagasgar, rydyn ni yng Nghapel y Nant yn dal i gofio'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page