Croeso i wefan Capel y Nant

*** AIL-DDECHRAU OEDFAON YNG NGHAPEL Y NANT AR DDYDD SUL, MAI 16 A 23: GWELER ISOD A THUDALEN 'YMATEB I COVID-19'

WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL 2021  ... MAI 9 - 15

Fel rhan o ymdrechion Capel y Nant i gefnogi gweithgarwch Cymorth Cristnogol ledled y byd, bydd y Dr Fiona Gannon yn cynnal Pianothon. Bydd Fiona'n treulio'r wythnos yn chwarae emynau 'Caneuon Ffydd' o glawr i glawr ynghyd a darnau poblogaidd eraill. Gellwch ei helpu i godi arian ar yr achos ar ein rhan trwy fynd at http://www.justgiving.com/fundraising/fiona-gannon1

*** Gobeithir codi swm hael arall trwy gynnal Cwis ac Ocsiwn ar Zoom ar nos Wener, Mai 14, am 7 o'r gloch. Cysylltwch a Robat a Fiona am fwy o fanylion.


GWEDDI MIS MAI, 2021

    Diolch am gael mwynhau

natur ar ei orau,

dy fyd hardd, rhyfeddodau

dy ddychymyg.

Mor ardderchog wyt ti.

Yn Iesu. Amen.  OEDFAON - A MWY - MIS MAI, 2021

 
Sylwer: Bydd oedfaon yr 2ail a'r 9fed o Fai drwy Zoom yn unig. Ail-ddechreuwn oedfaon yn y capel ar 16 Mai a 23 Mai gyda dewis o oedfa Zoom neu fynychu’r capel.

Bore Sul, 2 Mai, am 10.00 a.m: Gwasanaeth Taizé ar Zoom

  Nos Fawrth, 4 Mai, am 6.30 p.m: Cannwyll y Nant ar Zoom

Bore Sul, 9 Mai, am 10.00 a.m: Bydd Arweinydd Capel y Nant, Robat Powell, yn camu i'r bwlch yn dilyn salwch y Parchedig Euros Jones Evans. Oedfa ar Zoom

  Nos Fawrth, 11 Mai, am 6.30 p.m: Cannwyll y Nant ar Zoom

NOL YN Y CAPEL - AC AR ZOOM

Bore Sul, 16 Mai,am 10.00 a.m: Y Parchedig Beti Wyn James - drwy Zoom ac yn y capel (gweler y manylion ar dudalen ‘Ymateb i Covid-19’ y wefan hon)

  Nos Fawrth, 18 Mai, am 6.30 p.m: Cannwyll y Nant ar Zoom

Bore Sul, 23 Mai, am 10.00 a.m: Ein Harweinydd, Robat Powell - drwy Zoom ac yn y capel (gweler y manylion ar dudalen ‘Ymateb i Covid-19' y wefan hon)

  Nos Fawrth, 25 Mai, am 6.30 p.m: Cannwyll y Nant

Bore Sul, 30 Mai, am 10.00 a.m: Y Parchedig Gerald Jones ... mwy o fanylion i gyrraedd am yr oedfa hon

*** Hwyl a Joio: Dydd Sul, 9 Mai a 23 Mai, am 5 o’r gloch, ar Zoom.

GWASANAETHAU CYFNOD COVID-19

DYDD SUL ...
Does dim cyfarfodydd wedi cael eu cynnal yn y capel na'r neuadd ers mis Mawrth 2020 oherwydd perygl Covid-19, ond ...
Ar Zoom, am 10 o'r gloch y bore ar Sul cynta'r mis, cynhelir Oedfa Gymun Capel y Nant ...
A chynhelir oedfaon boreol eraill ar Zoom am 10 o'r gloch ar y Suliau dilynnol.
Yn ogystal,  bob dydd Sul, danfonir Oedfa Bum-Munud Capel y Nant allan trwy ebost at aelodau gan gael ei dosbarthu i rai cartrefi.

Ac i'n plant, mae sesiynau Hwyl a Joio yn cael eu cynnal ar Zoom. Yn ystod Chwefror 2021, bydd sesiynau'n cael eu cynnal ar nos Sul, Chwefror 14 a nos Sul, 28 Chwefror 18, gan ddilyn yr un patrwm pythefnosol. Croesi i chi holi am fwy o fanylion.

NOS FAWRTH - 'CANNWYLL Y NANT' 
Bob nos Fawrth am 6.30, cynhelir sesiynau 'Cannwyll y Nant'ar Zoom - sef addoliad o fyfyrdodau, cerddoriaeth, darlleniadau a gweddiau. Braf iawn cael croesawu nifer cynyddol o ffrindiau o'r tu hwnt i aelodeth Capel y Nant i'r sesiynau hyn. Os hoffech ymuno, holwch Annette, Fiona neu Robat am y drefn.

PENDERFYNNU PEIDIO A CHYNNAL OEDFA YN Y NEUADD AR HYN O BRYD

Ar ol trafodaethau gyda'r aelodaeth ym misoedd Rhagfyr 2020 a Ionawr 2021, penderfynnodd Pwyllgor Gwaith Capel y Nant na ddylid cynnal oedfaon yn wyneb rhybuddion am ymlediad newydd Covid-19 yng Nghymru. 'Pwyll pia hi!" fu'r cyngor sy'n arwain y Pwyllgor. Ewch at dudalen 'Ymateb i Covid-19' am fwy o fanylion.

DYSGU FFYRDD NEWYDD - A NODI HANES COVID-19

Gyda ffyrdd newydd o addoli a gweithio yn datblygu wrth i ni ymateb i gyfyngiadau Covid-19 - gan gynnwys dysgu sut i ddefnyddio Zoom (gweler y llun ychod) - rydym wedi creu tudalen newydd ar y Wefan hon i nodi hanes ein hymdrechion, sef 'Ymateb i Covid-19'.

Cadwn y tudalen blaen hwn i newyddion am ein gweithgarwch cyfredol ynghyd a Datganiadau'r eglwys yn ymateb i broblemau'r byd.

DATGANIAD YN GALW AM BEIDIO A GOSTWNG EIN CYMORTH RHYNGWLADOL

AT: Y Gwir Anrhydeddus Rishi Sunak AS, Canghellor y Trysorlys, Ty'r Cyffredin, San Steffan, Llundain SW1A 0AA        Rhagfyr 4, 2020

Annwyl Ganghellor Sunak,

MEDDYLIWCH ETO AM DORIADAU CYMORTH OS GWELWCH YN DDA

Yr ydym ni, aelodau o Bwyllgor Gwaith eglwys Gymraeg Annibynnol Capel y Nant  yng Nghlydach, Abertawe SA6 5HB yn dymuno mynegi ein siom ddirfawr gyda’ch cyhoeddiad bod Llywodraeth San Steffan yn bwriadu torri’r ganran o GDP y Deyrnas Gyfunol a roddir at gymorth rhyngwladol o 0.7% i 0.5%.

Pwyswn arnoch i feddwl eto fel Canghellor ynglŷn â’r bwriad hwn.

*** Am y Datganiad llawn, ewch at 'Ffydd ac Ymgyrchu'

DATGANIAD CAPEL Y NANT YN CONDEMNIO LLADD GEORGE FLOYD

Rydyn ni, aelodau eglwys Annibynnol Capel y Nant, Clydach, yn gwaredu at lofruddiaeth George Floyd gan swyddogion heddlu Minneapolis ynyr Unol Daleithiau ar Fai 25, 2020. 

Credwn fod y drosedd hon yn ychwanegiad at y cam y mae pobl dduon y byd wedi’i ddioddef ers canrifoedd, yn bennaf trwy weithredoedd pobl wynion.

I weld y Datganiad cyfan, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu'

*** LLUN UCHOD: Protestiwr ifanc mewn rali Mae Bywydau Pobl Dduon yn Cyfrif yn Columbus, Ohio, ar Fai 28.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Rydym wedi colli llawer o gyfleoedd oherwydd cyfyngiadau Covid-19 i godi arian at ddwy elusen 2020-2021, sef Ambiwlans Awyr Cymru a Chapel y Nant ei hun. Yn wyneb hynny, rydym wedi creu Apel arbennig er mwyn i aelodau gyfrannu arian at yr achosion hyn.

*** Am fwy o wybodaeth am ein cefnogaeth i elusennau rhyngwladol a lleol, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu.'

AMRYWIAETH O OEDFAON

PATRWM AMRYWIOL OEDFAON CAPEL Y NANT FEL Y BU - GAN EDRYCH YMLAEN AT YR ADFYWIAD A'R ADDASIAD A DDAW WRTH I COVID-19 GAEL EI FFRWYNO ...


Y CWRDD CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen wedi'r Cwrdd Cyfoes ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFA'R BORE
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ydy'r oedfaon boreol, ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFA'R HWYR
Sul, 5.30yh

 

Dyma oedfaon yn benodol ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Annette Hughes | Reply 03.01.2020 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

See all comments

| Reply

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
You liked this page