CROESO I WEFAN - A BWRLWM - CAPEL Y NANT

PERERINDOD I NODI 300 MLWYDDIANT WILLIAMS PANTYCELYN Dyma griw hapus Capel y Nant ar ein Pererindod blynyddol ar ddydd Sul, Gorffennaf 16, yn ymweld a ffermdy Pantycelyn, cartref yr emynydd William Williams, ger Llanymddyfri. Wrth ddathlu'r 300 mlwyddiant o eni'r Per Ganiedydd, cawsom groeso cynnes i Bantycelyn gan Cecil Williams - disgynnydd i'r emynydd - a'i wraig, Cynthia. Trwy sgwrs ddifyr gan Cecil fe ddysgon ni am y cysylltiadau rhwng yr hen dy a'i ragflaenydd enwog. Roedd ein Pererindod wedi dechrau trwy i ni gael croeso twymgalon i oedfa'r bore yn Eglwys Llanfair-ar-y-bryn, lle codwyd a chladdwyd Williams. Dydd i'w gofio yn wir. Diolch yn fawr i'n Harweinydd, Robat Powell, am drefnu'r cyfan. *** MWY O LUNIAU AR DUDALEN YR ORIEL

GWEDDI DIOLCHGARWCH 2017


Rwyt yn rhoi cymaint, ein Tad, mwy na’r angen, mwy na’r gofyn.

Rydym ninnau yn derbyn, ac eisiau mwy.

Mewn diolch, weithiau rhannwn dy roddion yn hael.

Mewn diolch, weithiau rhown ein hunain yn llawnach i ti.

Amen.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Cyflwynwyd £1,500 i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a

Chronfa Feddygol Bhopal o ganlyniad i

weithgarwch 2016  – 2017 Grwp Eglwys a

Chymdeithas Capel y Nant.


Dinas Noddfa yw’r elusen leol a Standing Voice yw’r

elusen ryngwladol a gefnogwn yn ystod 2017/2018.


Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn

Abertawe a Standing Voice yn cynorthwyo pobl sy’n

dioddef o gyflwr Albino yn nwyrain Affrica.

CWRDD EGLWYS - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys a gynhaliwyd yn gynt eleni, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oedd hwn i ymgyrch 'Y Newid Mawr' a lansiwyd gan Gymorth Cristnogol a Tearfund. Mae'r ymgyrch yn annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon er mwyn cwtogi ar allyriadau niweidiol carbon deuocsid. Erbyn hyn, rydym ar fin dathlu newid yn llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod yn arwain ym maes ynni gwyrdd ers rhai blynyddoedd.

OEDFAON MEDI

*** Sylwer: Newidiadau i Galendr Cryno Oedfaon 2017

SUL, HYDREF 1        

Cwrdd Diolchgarwch a Chymun

Oedfa’r Bore, 10.30:   Byddwn yn dathlu Diolchgarwch mewn oedfa arbennig bore heddiw dan ofal Arweinydd yr eglwys, Robat Powell.

*** Cofiwch ddod i fwynhau paned a sgwrs wedyn yn y neuadd.

Oedfa’r Hwyr, 5.30:  Y Parchedig Dewi Myrddin Hughes fydd yn gweinyddu’r Cymun wrth arwain oedfa’r hwyr..

SUL, HYDREF 8        

Ieuenctid yn arwain ein Cwrdd Cyfoes

Cwrdd Cyfoes, 9.30:   Heddiw cawn groesawu dwy o bobol ifanc yr eglwys i’n harwain ni. Yn yr haf bu Betsan a Nel ar daith antur yng Ngwlad Thai, a’r bore yma daw’r ddwy i sôn am eu profiadau a dangos lluniau o’u taith.

Oedfa’r Bore, 10.30:  Y Parchedig Dewi Myrddin Hughes fydd ein pregethwr y bore yma.

*** Ni fydd Oedfa’r Hwyr heno. Y rheswm yw ein bod wedi gorfod symud y Cwrdd Diolchgarwch o’r 8fed i’r 1af o Hydref, ac nid oedd gwasanaeth hwyrol i fod wedi’r Diolchgarwch.

SUL, HYDREF 15

Robat yn arwain fore a hwyr

Oedfa’r Bore, 10.30:  Bydd Oedfa’r Bore yn nwylo Arweinydd yr eglwys, Robat, gyda chymorth aelodau o’r Grŵp Addoli a Cherdd.

Oedfa’r Hwyr, 5.30:   Robat sy’n arwain Oedfa’r Hwyr hefyd.

SUL, HYDREF 22

Dathlu unedig Sul y Beibl

Cwrdd Cyfoes, 9.30 : Bydd Hywel a Charlotte yn arwain y Grŵp Amnest ac yn cyflwyno achos o ddioddefaint rywle yn y byd, cyn i ni ysgrifennu ein llythyrau i gefnogi’r person. Hyn ar ôl dishgled o de neu goffi, wrth gwrs!

Oedfa’r Bore, 10.30:   Daw cyfeillion o eglwysi Cymraeg y cylch ynghyd bore heddiw yng Nghapel y Nant i ddathlu Sul y Beibl. Byddant yn cyflwyno cyfraniadau i Gymdeithas y Beibl yn ystod y gwasanaeth. 

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Bydd gwasanaeth yr hwyr yn cael ei arwain gan y Parchedig Pamela Cram, Clydach.

Sul, Hydref 29  

Croesawu Eifion Walters gyda’r hwyr

Oedfa’r Bore, 10.30: Ar y pumed Sul yn y mis, Arweinydd yr eglwys, Robat, fydd yn arwain ein gwasanaeth boreol.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Brawd Eifion Walters o Ryd-y-fro, cyfaill triw i Gapel y Nant, yw ein pregethwr gwadd yn yr oedfa heno.


AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

 Mae ein tudalennau mwya' diweddar yn adlewyrchu'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page