CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Cast afieithus Drama Nadolig Ieuenctid Capel y Nant 2019 - gyda'u camel cydweithredol - yn eich cyfarch wedi'u cyflwyniad ardderchog ar fore Sul, Rhagfyr 22. Diolch i Robat Powell, Arweinydd yr eglwys am gynhyrchiad hwyliog arall i ddathlu'r Wyl.

GWEDDI NADOLIG 2019

Bu tywyllwch nos yn hir, ond disgleiriodd y seren fwyaf llachar erioed, a thorrodd y gân felysaf ar y distawrwydd.

Daeth cri’r baban â llawenydd na ellir ei ddiffodd.

Diolch, Iesu. AMEN.


Dymunwn Flwyddyn

Newydd Dda

trwy 2020

i aelodau a chyfeillion!


OEDFAON IONAWR 2020 - GYDA CHOR NADOLIG CAPEL Y NANT

MAE POBL CAPEL Y NANT YN CROESAWU PAWB YN GYNNES I'N HOEDFAON AR Y SUL -  EIN HOEDFAON BOREOL AM 10.30, EIN HOEDFAON HWYROL AM 5.30, A'N CYRDDAU CYFOES DDWYWAITH Y MIS AM 9.30 ...  DEWISWCH YR OEDFA SY'N GYFLEUS I CHI, NEU, WRTH GWRS, DEWCH I'R CYFAN!

SUL, IONAWR 5 

Cymun i gyfarch blwyddyn newydd 2020

10:30, Oedfa'r Bore: Cyfle i groesawu'r Flwyddyn Newydd arbennig o heriol hon gan rannu'r Cymun. Bydd yr oedfa dan arweiniad y Parchedig Kenneth Lintern.

5.30: Dim Oedfa Hwyrol 

 

SUL, IONAWR 12

Croesawu Ysgrifennydd yr Undeb

9.30, Cwrdd Cyfoes: Cyfle cyntaf i gymdeithasu dros de neu goffi wrth groesawu'r Flwyddyn Newydd yn y Neuadd - gan arwain at addoliad anffurfiol.

10.30, Oedfa'r Bore: Croesawn y Parch Dyfrig Rees, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, i lywio'r addoliad yn ein hoedfa foreol.  

5.30, Oedfa'r Hwyr: Estynnwn groeso i'r Parch Kenneth Lintern unwaith yn rhagor, gan edrych ymlaen y tro hwn at ei arweiniad yn ein hoedfa hwyrol.


SUL, IONAWR 19

Robert a Dewi'n arwain

10.30, Oedfa'r Bore: Ein Harweinydd Robat Powell fydd yn llywyddu dros ein hoedfa foreol heddiw.

5.30, Oedfa'r Hwyr: Ein cyn-Arweinydd, y Parch Dewi Myrddin Hughes, fydd yn cyflwyno'r addoliad hwyrol.

 

SUL, IONAWR 26

Croesawu'r Parch Ddr Noel Davies

9.30, Cwrdd Cynnar: Cyfle arall i addoli mewn dull newydd ac anffurfiol, a hynny wedi dishgledi o goffi neu de

10.30, Oedfa'r Bore: Dyma gyfle cynta'r flwyddyn i gyfarch ein cyfaill y Parch Ddr Noel Davies wrth iddo ddod atom i arwain ein haddoliad.

5.30, Oedfa'r Hwyr: Bydd ein hoedfa hwyrol, hefyd, o dan arweinyddiaeth Noel.