BLWYDDYN NEWYDD DDA O GAPEL Y NANT

Criw afieithus ieuenctid Capel y Nant ar ddiwedd eu perfformiad gwefreiddiol o ddehongliad unigryw o hanes Geni Iesu gan arweinydd yr eglwys Robat Powell. Diolch i bawb fu'n rhan o'r cyflwyniad yn ystod Oedfa Nadolig yr Ifanc ar fore Sul, Rhagfyr 23. *** Gellir gweld y llun hwn yn fwy trwy glicio arno - ac mae lluniau eraill o'r oedfa yn yr Oriel (is-adran 2018 ac ymlaen)

GWEDDI NADOLIG 2018

Iesu da, rhaid bod

llawenydd mawr yn y

Nef pan glywyd dy gri

gyntaf yn faban.

I nos y bugeiliaid daeth

goleuni a chân.

Mae ein calon ninnau

yn llawn rhyfeddod

a moliant.

Amen.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Rydym yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi amrywiaeth o achosion da, yn lleol ac yn rhyngwladol.

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Codwyd £1,800 i'r ddwy elusen.


Cronfa Madagascar yw'r Apel am 2018 - 2019.

Mae ein Chwaeroliaeth hefyd yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Nyrsus Marie Curie fydd yn cael eu cynorthwyo o ganlyniad i weithgareddau 2018.

Buom yn brysur iawn, hefyd, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 2018. Casglwyd cyfanswm o £690 trwy nifer o weithgareddau a chyfraniadau.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom gofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

OEDFAON IONAWR 2019

SUL, IONAWR 6
Cymun wrth groesawu 2019
Oedfa Gymun, 10.30: Cyfle i groesawu’r flwyddyn newydd yn ein hoedfa foreol dan arweiniad arweinydd yr eglwys, Robat Powell.
*** Ni fydd oedfa gyda'r hwyr.

SUL, IONAWR 13
Ail-gychwyn ein Cwrdd Cyfoes
Cwrdd Cyfoes, 9.30: Cyfle i fwynhau paned o de neu goffi cyn addoliad anffurfiol gan egluro nad oes disgwyl i neb aros am oedfaon eraill y dydd.
Oedfa’r Bore, 10.30: Mae newid yn y rhaglen heddiw am nad yw’r Parch Ken Williams yn gallu dod wedi iddo gael llawdriniaeth ar ei ben-glin. Robat Powell fydd yn
cymryd Oedfa’r Bore.
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Estynnwn groeso i’r Parch Kenneth Lintern sy'n arwain ein gwasanaeth hwyrol.

SUL, IONAWR 20
Croesawu Meirion Morris
Oedfa’r Bore, 10.30: Heddiw, croesawn y Parch Meirion Morris sydd newydd ymddeol fel Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parch Meirion Morris yw ein pregethwr gwadd heno eto.

SUL, IONAWR 27
Robat a Kenneth wrth y llyw
Cwrdd Cyfoes, 9.30: Cyfle i gymdeithasu ac addoli yn anffurfiol yn ein cyfarfod cynnar.
Oedfa’r Bore, 10.30: Yn absenoldeb y Parch Jeff Williams, bydd arweinydd yr eglwys, Robat Powell, yn arwain addoliad y bore.
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Diolch eto i’r Parch Kenneth Lintern am gynnig arweiniad i ni yn yr oedfa heno.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

Wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Cristnogion Cymru a Madagasgar, rydyn ni yng Nghapel y Nant yn dal i gofio'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page