OEDFA NEILLTUO FIONA

Neilltuwyd Dr Fiona Gannon yn arweindd Capel y Nant nos Sul Ebrill 24.Roedd yr oedfa yng ngofal y Parchg Dewi M. Hughes.Y cyn arweinydd Robat Powell bu’n darllen a gweddio a chyflwynwyd gweddi’r Neilltuo gan Eurig Davies,Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith.Canodd Olwen,chwaer Fiona  Gweddi’r Pechadur o waith Morfydd Llwyn Owen.Breuddwydiaf am Eglwys oedd testun unawd Bill a chyflwynodd Llywelyn Gannon i gyfeiliant Jonah Eccott unawd Ave Maria- Bach/Gounod.Yr organydd oedd Janice Walters.Cyflwynwyd cyfarchion ar ran Cyfundeb Gorllewin Morgannwg gan Dr Christian Williams a ‘r Parchg Dyfrig Rees ar ran Undeb yr Annibynwyr.Pregethwyd gan y Parchg Dewi M. Hughes ar y testun “Gadawsant eu rhwydau ac ar unwaith ei ddilyn ef.”

ARWEINWYR BLAENOROL CAPEL Y NANT - ROBAT A DEWI

CAFODD Robat Powell ei 'neilltuo'  fel Arweinydd presennol Capel y Nant mewn oedfa arbennig a gynhaliwyd yn y capel ar nos Iau, Ionawr 17 , 2013.

Roedd y Prifardd Robat yn camu i esgidiau'r Parch Dewi Myrddin Hughes a ymddeolodd ar ddiwedd Rhagfyr ar ol bod yn Arweinydd arnom ers sefydlu Capel y Nant yn 2008. Mawr yw ein dyled i Dewi wrth i ni elwa o'i brofiad a'i ddoethineb yn ystod cyfnod sefydlu einheglwys newydd.

Arweiniwyd Oedfa Neilltuo Robat gan y Parch Ddr Geraint Tudur, Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

Ymhlith y rhai a gymerodd ran yn yr oedfa neilltuo oedd dau  o gyn-weinidogion yr eglwysi a ffurfiodd Capel y Nant, sef y Parch Guto Prys ap Gw ynfor a'r Parch Ddr Noel Davies. Cynrychiolwyd Cyfundeb Gorllewin Morgannwg gan y Dr John Davies. 

CAPEL Y NANT - YN UNOL ERS 2008

‘Eglwys Gymraeg yw Capel y Nant sy’n ceisio cynnal a hyrwyddo'r ffydd Gristnogol yng Nghlydach, Abertawe.  Derbyniwn ein bod ar daith ysbrydol gan gredu bod y daith honno wedi'i seilio ar gariad Duw, gras Iesu Grist, a chymdeithas yr Ysbryd. Gwnawn ein gorau fel eglwys i werthfawrogi a rhyddhau doniau pawb yn ein plith. Gyda chymorth neges Iesu, ceisiwn herio anghyfiawnder yn y cylch, y genedl a'r byd.’

Mae’r Datganiad uchod yn ffrwyth trafodaeth agored gan aelodau Capel y Nant yn ystod nifer o gyfarfodydd. Cafodd y drafft olaf ei drafod gan Gwrdd Eglwys gan ennill cefnogaeth unfrydol. Eglwys ar ein ffurfiant ydym ... proses heriol ond buddiol i bawb ohonom.

DAETH Capel y Nant i fodolaeth yn 2008 wrth i ddwy eglwys Annibynnol ddod ynghyd yng Nghlydach, Abertawe. 

       Hebron oedd y capel a gaewyd, er yn fwy hen ac yn fwy niferus fel eglwys, ond adeilad Carmel a ddewiswyd fel canolfan hardd i'r eglwys newydd oherwydd ei leoliad ynghanol y pentref gyda thir helaeth a lawnt hyfryd ar un ochr iddo.
      O'r cychwyn, bu ysbryd eciwmenaidd i'r fenter wrth i aelodau Eglwys Bresbyteraidd Gymraeg Salem Faerdref gau eu capel hwy a dod i gyd-fyw ac addoli a'r Annibynwyr.
      Ers blwyddyn bellach mae criw o enwad arall, sef y Methodistiaid Saesneg, sydd wedi bod yn cwrdd yn Festri Carmel ers cryn amser, hefyd wedi dod yn bartneriaid yn y fenter.
      Rydym wedi derbyn yr her fel Cristnogion i fentro gyda'n gilydd i'r dyfodol, yn lle parhau i wanychu ar wahan.
     Ond nid niferoedd yw ein cryfder, ond ein cred y cawn arweiniad ar sut i greu eglwys fyrlymus, gyfoes, fydd yn ymdaflu i'r gwaith o adlewyrchu cariad a neges Iesu Grist a Theyrnas Duw yn ein cymdogaeth leol a'n gwlad a'n byd ehangach.
     Gweddiwn am hynny wrth i ni deithio ymlaen yn unol ac yn weithgar.

AR Y DDE UCHOD, LLUN O FANER NEWYDD CAPEL Y NANT A LUNIWYD GAN YR ARTIST IFANC RHODRI NICHOLLS A CHWAEROLIAETH YR EGLWYS. CYFLWYNWYD AR DDYDD SUL, GORFFENNAF 17, 2011

FFORDD NEWYDD O WEITHREDU

LLUN: AELODAU EIN PWYLLGOR GWAITH ARLOESOL GYDA LANSIAD CAPEL Y NANT YN 2008

MAE Capel y Nant wedi mentro o’r cychwyn. Wrth i’r eglwysi ddod ynghyd, penderfynodd yr aelodau y dylid arbrofi gyda ffordd newydd o weinyddu yn lle parhau gyda threfn draddodiadol y Diaconiaid a’r Blaenoriaid.

Cytunwyd i sefydlu Pwyllgor Gwaith fel prif gorff rheoli’r eglwys dan awdurdod y Cwrdd Eglwys.

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn cynnwys swyddogion etholedig yr eglwys ynghyd â chynrychiolwyr penodol o grwpiau gwaith sy’n adlewyrchu’r amrywiaeth o weithgareddau perthnasol i weinyddiaeth a thwf yr eglwys.

Crëwyd wyth o grwpiau gwaith, gyda’r aelodaeth yn agored i bob aelod o’r eglwys. Y nod oedd sicrhau cyfle i bawb gyfrannu at fywyd yr eglwys trwy ymuno ag un neu fwy o’r grwpiau. Cewch weld beth yw cyfrifoldebau’r grwpiau wrth bori ymhellach i’r wefan hon.

Yn y llun  uwchben, gwelir aelodau ein Pwyllgor Gwaith o sefydlu'r eglwys yn 2008 i Dachwedd 2011. O’r dde i’r chwith, rhes gefn: Hywel Davies (Cyfathrebu a Chyhoeddusrwydd) a David Waghorn (Adeiladau); ail res o’r cefn, Janice Walters (Addysg), Annette Hughes (Bugeilio), Helen James (Trysorydd), John Morgan Jones (Cyllid); trydedd res o’r cefn, John Evans (cyn-Ysgrifennydd) a’r Parch Dewi Myrddin Hughes (Arweinydd); rhes flaen, Robat Powell (Ysgrifennydd), Gwyneth Watkins (Chwaeroliaeth), Myra James (Addoli) a Geraint Walters (Cadeirydd). Doedd Kathryn Walters (Eglwys a Chymdeithas) ddim ar gael ar gyfer y llun.


Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Dylan Owen | Reply 22.02.2012 17:43

Y wefan yn esiampl ardderchog o sut i gysylltu gyda'r gymuned . Pob bendith.

Hywel 22.10.2012 18:21

Helo, Dylan -
Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

Hywel Davies 24.02.2012 16:25

Diolch, Dylan. Peth braf yw ceisio dangos y bwrlwm sydd yma. Ymlaen!

ken Williams | Reply 30.10.2011 08:21

Diolch -Duw a'ch bendithio.

Hywel 22.10.2012 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

Hywel Davies 30.10.2011 17:57

Diolch yn fawr am eich neges garedig, Ken. Pob dymuniad da. Hywel Davies, ar ran Capel y Nant.

Alun Lenny | Reply 06.09.2011 17:01

Llongyfarchiadau mawr ar lunio gwefan drawiadol a defnyddiol. Dyma arf effeithiol i ehangu gwaith yr eglwys. Dymuniadau gorau.

Hywel 22.10.2012 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

Geraint Tudur | Reply 14.08.2011 16:59

Gwefan ddiddorol a lliwgar. Da iawn chi yng Nghapel y Nant! Daliwch ai!

Hywel 22.10.2012 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

See all comments

| Reply

Latest comments

19.09 | 10:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

...
13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
You liked this page