CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Criw afieithus ieuenctid Capel y Nant ar ddiwedd eu perfformiad gwefreiddiol o ddehongliad unigryw o hanes Geni Iesu gan arweinydd yr eglwys Robat Powell. Diolch i bawb fu'n rhan o'r cyflwyniad yn ystod Oedfa Nadolig yr Ifanc ar fore Sul, Rhagfyr 23. *** Gellir gweld y llun hwn yn fwy trwy glicio arno - ac mae lluniau eraill o'r oedfa yn yr Oriel (is-adran 2018 ac ymlaen)

GWEDDI CHWEFROR 2019

Cyflwynwn i ti, Arglwydd Dduw, bawb sydd mewn lle tywyll: ynghanol trais, gwendid, poen, pryder a chasineb.

Buost yno unwaith dy hunan ar Galfaria, ac rwyt yno o hyd gyda ninnau.

Diolch na fyddi yn cefnu arnom.
Rwyt wastad yno. Amen.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Rydym yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi amrywiaeth o achosion da, yn lleol ac yn rhyngwladol.

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Codwyd £1,800 i'r ddwy elusen.


Cronfa Madagascar yw'r Apel am 2018 - 2019.

Mae ein Chwaeroliaeth, hefyd, yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Ac yn ystod 2018, codwyd £700 i gefnogi gwaith Nyrsus Marie Curie.

Buom fel eglwys yn brysur iawn, hefyd, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 2018. Casglwyd cyfanswm o £690 trwy nifer o weithgareddau a chyfraniadau.

GALW AM BLEIDLAIS AR YR UNDEB EWROPEAIDD

AELODAETH Y DEYRNAS GYFUNOL O’R UNDEB EWROPEAIDD - DATGANIAD GAN BWYLLGOR GWAITH CAPEL Y NANT, CLYDACH, ABERTAWE SA6 5HB, DYDDIEDIG 7 CHWEFROR 2019

Llawenhawn yn ein perthynas â gwledydd cyfandirol Ewrop trwy ein haelodaeth yn yr Undeb Ewropeaidd. Tristawn at yr ymdrechion cyfredol i rwygo’r perthynas gwerthfawr hwnnw sy’n seiliedig ar y freuddwyd am gymod a heddwch wedi rhyfeloedd yr 20fed ganrif. Yn wyneb methiant Aelodau Seneddol San Steffan i gytuno ar ffordd ymlaen, a’r wybodaeth ychwanegol ddaeth yn glir ers Refferendwm Mehefin 23, 2016 am y niwed eang a achosir wrth adael yr Undeb, teimlwn gyfrifoldeb fel Pwyllgor Gwaith Capel y Nant, Clydach, Abertawe i alw am bleidlais newydd i’w chynnal gan etholwyr fydd yn cynnwys yr opsiwn i’r Deyrnas Gyfunol aros yn aelod llawn o’r Undeb Ewropeaidd.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom gofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

OEDFAON CHWEFROR 2019

SUL, CHWEFROR 3
Croeso i Eglwyswr
Oedfa Gymun, 10.30: Byddwn yn dathlu’r Cymun o dan arweiniad y Parch John Walters. Mae John wedi ymddeol o’i swydd gyda’r Eglwys yng Nghymru ac edrychwn ymlaen at ei groesawu.
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Mae newid yn y rhaglen heno am
fod yn rhaid i Dr Dai Lloyd deithio i’r Amerig gyda’i waith.
Rydym yn ddiolchgar iawn, felly, i’r Parch Dewi Myrddin
Hughes a fydd yn arwain yr oedfa yn ei le.

SUL, CHWEFROR 10
Addoli gyda Robat a John Harry
Cwrdd Cyfoes, 9.30: Ar ôl i ni fwynhau paned, cawn drafod pwnc o ddiddordeb ysbrydol gyda’n gilydd yn anffurfiol.
Oedfa’r Bore, 10.30: Mae Oedfa’r Bore heddiw yng ngofal Arweinydd yr eglwys, Robat Powell.
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Ein cyfaill o Bontarddulais, Mr John Harry, fydd ein pregethwr
gwadd yn y cwrdd heno.

SUL, CHWEFROR 17
Croeso i Ysgrifennydd yr Undeb
Oedfa’r Bore, 10.30: Ein braint heddiw yw estyn croeso i Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr, y Parch Dyfrig Rees, Pen-y-bont, i gynnal yr oedfa foreol.
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parch Dyfrig Rees yw ein pregethwr gwadd heno eto.

SUL, CHWEFROR 24
Croeso’n ôl i Derwyn ac Eifion.
Cwrdd Cyfoes, 9.30: Dewch i fwynhau cyfarfod anffurfiol gyda choffi a thrafodaeth ar bwnc sy’n siŵr o fod yn ddifyr.
Oedfa’r Bore, 10.30: Arweinir Oedfa’r Bore gan hen gyfaill i Gapel y Nant a chyn-Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, y Parch Derwyn Morris Jones.
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Hen gyfaill arall, Mr Eifion Walters o Ryd-y-fro, sydd ym mhulpud yr eglwys heno.

*** CWRDD EGLWYS ARBENNIG I DRAFOD ARWEINYDDIAETH
CAPEL Y NANT
Anogwn ein holl aelodau i ddod i Gwrdd Eglwys arbennig ar nos Fercher, Mawrth 27, am 7 o'r gloch yn Neuadd y Nant i drafod dyfodol Arweinyddiaeth yr Eglwys. Mae tymor (estynedig) Robat fel Arweinydd yn dod i ben ac mae angen paratoi patrwm newydd erbyn Ionawr 2020.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

Wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Cristnogion Cymru a Madagasgar, rydyn ni yng Nghapel y Nant yn dal i gofio'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page