CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

GWEDDI MAI 2022


Dad annwyl,

Codwn bobloedd Wcr áin a Rwsia atat, pob plentyn ac oedolyn. Dyh ë wn am  droi arfau rhyfel yn sychau a phladuriau, pan na fydd cenedl yn codi cleddyf yn erbyn cenedl. Codwn ein llais atat am heddwch. 

Amen

 

 


OEDFAON MAI 2022

OEDFAON  MAI  2022

 

Mae rheolau a mesurau diogelwch Covid wedi'u llacio, ond byddwn yn dal i barchu teimladau pobl a'u dymuniad i gadw'n ddiogel.

 

Bydd Oedfaon 10.30 yn y Capel a thros Zoom:

 

Sul 1 Mai:      

Cynhelir Oedfa Gymun am 10.30 y bore. Bydd y cyfarfod ar ffurf gwasanaeth Taizé o dan ofal Annette a Janice.  

 

 

Sul 8 Mai:      

Cwrdd Cyfoes am 9.30 y bore o dan arweiniad Dewi Lewis.

Bydd Oedfa Deuluol yn dilyn am 10.30 ar thema Cymorth Cristnogol o  dan arweiniad Dewi ac Annette.

 

 

Sul 15 Mai:    

Croesawn y Parchedig Gerald Jones, Llangennech, atom i gynnal Oedfa'r Bore am 10.30.

 

 

Sul 22 Mai:    

Oedfa'r Bore am 10.30 o dan arweiniad y Parchedig Gwilym Wyn Roberts, Caerdydd.

 

 

Sul 29 Mai:    

Cwrdd Cyfoes am 10.30 o dan arweiniad Fiona.

Cynhelir Oedfa Gymun am 5.00 gyda Dewi'n gweinyddu.     

 

Bydd croeso cynnes i bawb i Oedfa'r Pentecost yn Mharc Waverley ar Sul 5 Mehefin am 3.00 p.m. gyda'r Parchedig Leslie Noon yn arwain.  

 

Y GANNWYLL : Cofiwch am Y Gannwyll ar Zoom bob nos Fawrth am 6.30 - cyfle am weddi a myfyrdod tawel. Croeso cynnes i bawb - gofynnwch i Annette am y ddolen.

 

BLWYDDYN NEWYDD 2022 - A FIONA'N ARWEINYDD NEWYDD

Llongyfarchiadau i'r Dr Fiona Gannon ar ddod yn Arweinydd newydd Capel y Nant ar droad y flwyddyn.

Dymunwn yn dda i Fiona - a'r Tim o aelodau fydd yn cyd-weithio a hi.

Diolchwn yn wresog i'r Prifardd Robat Powell am ei wasanaeth yn y swydd am yr 8 mlynedd blaenorol. Bydd Robat yn parhau fel Ysgrifennydd yr eglwys.

Fiona yw 3ydd Arweinydd Capel y Nant, gyda'r Parch Dewi M Hughes wedi arwain wrth i'r eglwys gael ei sefydlu yn 2008. LLUNIAU: Fiona a Chapel y Nant.
 

CAPEL Y NANT YN GOFYN AM GYTUNDEB CRYF I FFRWYNO CYNHESU BYD-EANG

Dosbarthwyd y Datganiad isod ar ran aelodau Capel y Nant gan ein Pwyllgor Gwaith. Mae'n galw ar wleidyddion i sicrhau llwyddiant Cynhadledd tyngedfennol o bwysig Newid Hinsawdd COP26 sydd i'w chynnal yn fuan yn Glasgow. Danfonwyd at y Prif Weinidog Boris Johnson a Llywydd y Gynhadledd, Alok Sharma AS yn benodol ac at a nifer o aelodau Senedd San Steffan a Senedd Cymru:

'Gan nodi rhybudd gwyddonwyr y Cenhedloedd Unedig (6ed Adroddiad yr IPCC, 9 Awst, 2021) bod Newid Hinsawdd yn peryglu dyfodol dynoliaeth, mae Pwyllgor Gwaith eglwys Capel y Nant, Clydach, Abertawe SA6 5HB yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i geisio ymhob ffordd i sicrhau cytundeb cryf  yng Nghynhadledd Hinsawdd COP26 yn Glasgow. 

'Gyda’r nôd o ffrwyno Cynhesu Byd-eang trwy dorri allyriadau carbon, credwn ei bod yn hanfodol bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol - fel Llywydd y Gynhadledd -  yn arwain cyn dechrau’r trafodaethau gan wrthod y ceisiadau cyfredol i agor maes olew newydd ym Môr y Gogledd a phwll glo newydd yng ngogledd Lloegr.'

DYSGU FFYRDD NEWYDD - A NODI HANES COVID-19

Gyda ffyrdd newydd o addoli a gweithio yn datblygu wrth i ni ymateb i gyfyngiadau Covid-19, gan gynnwys dysgu sut i ddefnyddio Zoom, rydym wedi creu tudalen newydd ar y Wefan hon i nodi hanes ein hymdrechion, sef 'Ymateb i Covid-19'. Gweler ein rhestr dudalennau.

Cadwn y tudalen blaen hwn i newyddion am ein gweithgarwch cyfredol ynghyd a Datganiadau'r eglwys yn ymateb i broblemau'r byd.

DATGANIAD YN GALW AM BEIDIO A GOSTWNG EIN CYMORTH RHYNGWLADOL

AT: Y Gwir Anrhydeddus Rishi Sunak AS, Canghellor y Trysorlys, Ty'r Cyffredin, San Steffan, Llundain SW1A 0AA        Rhagfyr 4, 2020

Annwyl Ganghellor Sunak,

MEDDYLIWCH ETO AM DORIADAU CYMORTH OS GWELWCH YN DDA

Yr ydym ni, aelodau o Bwyllgor Gwaith eglwys Gymraeg Annibynnol Capel y Nant  yng Nghlydach, Abertawe SA6 5HB yn dymuno mynegi ein siom ddirfawr gyda’ch cyhoeddiad bod Llywodraeth San Steffan yn bwriadu torri’r ganran o GDP y Deyrnas Gyfunol a roddir at gymorth rhyngwladol o 0.7% i 0.5%.

Pwyswn arnoch i feddwl eto fel Canghellor ynglŷn â’r bwriad hwn.

*** Am y Datganiad llawn, ewch at 'Ffydd ac Ymgyrchu'

DATGANIAD CAPEL Y NANT YN CONDEMNIO LLADD GEORGE FLOYD

Rydyn ni, aelodau eglwys Annibynnol Capel y Nant, Clydach, yn gwaredu at lofruddiaeth George Floyd gan swyddogion heddlu Minneapolis ynyr Unol Daleithiau ar Fai 25, 2020. 

Credwn fod y drosedd hon yn ychwanegiad at y cam y mae pobl dduon y byd wedi’i ddioddef ers canrifoedd, yn bennaf trwy weithredoedd pobl wynion.

I weld y Datganiad cyfan, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu'

*** LLUN UCHOD: Protestiwr ifanc mewn rali Mae Bywydau Pobl Dduon yn Cyfrif yn Columbus, Ohio, ar Fai 28.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Rydym wedi colli llawer o gyfleoedd oherwydd cyfyngiadau Covid-19 i godi arian at ddwy elusen 2020-2021, sef Ambiwlans Awyr Cymru a Chapel y Nant ei hun. Yn wyneb hynny, rydym wedi creu Apel arbennig er mwyn i aelodau gyfrannu arian at yr achosion hyn.

*** Am fwy o wybodaeth am ein cefnogaeth i elusennau rhyngwladol a lleol, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu.'

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Dafydd Williams | Reply 19.09.2021 10:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

Annette Hughes | Reply 03.01.2020 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

See all comments

| Reply

Latest comments

19.09 | 10:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

...
13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
You liked this page