Eglwys Werdd Capel y Nant yn Caru'r Ddaear

Ewch at Dudalen 'Caru'r Ddaear', trwy 'Bwrlwm yr Eglwys', i weld neges gref gan ein cyfaill y Parch Dewi Myrddin Hughes ynghylch pwysigrwydd Cynhadledd COP26 ar fygythiad Poethi Byd-eang. Mae hi'n hwyr, meddai - ond nid yn rhy hwyr ...

CAPEL Y NANT YN GOFYN AM GYTUNDEB CRYF I FFRWYNO CYNHESU BYD-EANG

Dosbarthwyd y Datganiad isod ar ran aelodau Capel y Nant gan ein Pwyllgor Gwaith. Mae'n galw ar wleidyddion i sicrhau llwyddiant Cynhadledd tyngedfennol o bwysig Newid Hinsawdd COP26 sydd i'w chynnal yn fuan yn Glasgow. Danfonwyd at y Prif Weinidog Boris Johnson a Llywydd y Gynhadledd, Alok Sharma AS yn benodol ac at a nifer o aelodau Senedd San Steffan a Senedd Cymru:

'Gan nodi rhybudd gwyddonwyr y Cenhedloedd Unedig (6ed Adroddiad yr IPCC, 9 Awst, 2021) bod Newid Hinsawdd yn peryglu dyfodol dynoliaeth, mae Pwyllgor Gwaith eglwys Capel y Nant, Clydach, Abertawe SA6 5HB yn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol i geisio ymhob ffordd i sicrhau cytundeb cryf  yng Nghynhadledd Hinsawdd COP26 yn Glasgow. 

'Gyda’r nôd o ffrwyno Cynhesu Byd-eang trwy dorri allyriadau carbon, credwn ei bod yn hanfodol bod Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol - fel Llywydd y Gynhadledd -  yn arwain cyn dechrau’r trafodaethau gan wrthod y ceisiadau cyfredol i agor maes olew newydd ym Môr y Gogledd a phwll glo newydd yng ngogledd Lloegr.'

CYNNAL CWRDD EGLWYS YM MIS HYDREF

Penderfynnodd Pwyllgor Gwaith Capel y Nant alw aelodau i Gwrdd Eglwys ar fore Sul, Hydref 3, am 10.30 o'r gloch. (Bydd Cymundeb Sul cynta'r mis yn symud i Hydref 10 er mwyn sicrhau amser i'r drafodaeth.)

Bydd nifer o bynciau o flaen y cyfarfod, gan gynnwys pa drefn newydd fydd gennym fel eglwys wrth i'n cyfaill Robat Powell orffen ei dymor fel Arweinydd Capel y Nant.

Diolchwn i Robat am ei holl waith. Cofiwn ei fod eisoes wedi bod cystal ag estyn ei dymor o bum mlynedd am flwyddyn yn wyneb pwysau'r pandemig.

Bwriedir danfon neges uniongyrchol at aelodau i esbonio'r pynciau a osodir o flaen y Cwrdd Eglwys.

GWEDDI MEDI 2021

Yn nhymor gwyliau, cofiwn i ti,
wedi dy brysurdeb mawr yn galw
popeth i fod, gymryd hoe.

Gwelaist fod y bydd yn hardd ac
yn gywrain, yn fregus hefyd,
ac, o, mor hawdd
ei ddinistrio.

Gad i ninnau aros yn llonydd ennyd,
syllu mewn rhyfeddod ar y byd,
a'i garu a'i drysori a'i anwylo.

Yn enw Iesu, Amen.

    


OEDFAON - A CHANNWYLL - MIS MEDI

AIL-DDECHRAU CYNNAL OEDFAON YN Y CAPEL YN OGYSTAL AG AR ZOOM

*** Cofiwn y byddwn yn parhau i ddilyn rheolau Covid19 yn y capel - gwisgo mygydau, cadw pellter o ddwy fedr (ar wahan i aelodau teulu) a di-heintio dwylo.

OEDFAON MEDI

5 Medi: Croesawn y Parch Ddr R Alun Evans i'n harwain mewn Oedfa Gymundeb. Os byddwch yn dod i'r oedfa yng Nghapel y Nant, dewch a'ch bara eich hun gyda chi, fel o'r blaen. Bydd gwydrau gwin i'w casglu ar y ffordd mewn.

>>> Cofiwch i ymuno ar lein gydag oedfa 'Sul yr Hinsawdd' ar gyfer cenhedloedd y Deyrnas Gyfunol sydd i'w chynnal yn Eglwys Gadeiriol Glasgow am 3.30 ar bnawn Sul, 5 Medi. Bydd yr oedfa yn baratoad ar gyfer Cynhadledd COP26. Gallwn gofrestru trwy fynd at wefan eventbrite gan ddefnyddio'r ddolen hon:
nationsclimatesunday.eventbrite.co.uk.

Gellir gwylio'r oedfa ar: https:/www.climatesunday.org/nationsclimatesundayservice

Deallwn yn bydd yr Parch Beti Wyn James yn cymryd rhan yn yr oedfa .


12 Medi: Arweinydd yr eglwys, Robat Powell, fydd yn gofalu am yr oedfa heddiw.

19 Medi: Edrychwn ymlaen at gael arweiniad y Parch Emyr Gwyn Evans.

26 Medi: 'Sul yr Hinsawdd' - Croesawn ein cyfeillion o eglwysi Annibynnol eraill yr ardal i Gapel y Nant ar gyfer Sul Cyfundeb Gorllewin Morgannwg.

Bydd yr oedfa arbennig hon yn cael ei hannerch gan yr Athro Siwan Davies, Prifysgol Abertawe, ar bwnc bygythiad Poethi Byd-eang.

Cofiwn y bydd cynhadledd holl-bwysig COP26 yn cael ei chynnal ar bwnc yr hinsawdd yn Glasgow o 31 Hydref i 12 Tachwedd. Mynegwn ein pryder ynglyn a bygythiad Poethi Byd-eang i'n Haelodau Senedd Cymru a Senedd San Steffan o flaen llaw.

CANNWYLL Y NANT

Da gennym gyhoeddi y byddwn yn ail-ddechrau cynnal sesiynau 'Cannwyll y Nant' ar Zoom bob nos Fawrth am 6.30. Croeso i bawb.

TREFNIADAU OEDFAON Y CAPEL A ZOOM


Wedi toriad hir oherwydd Covid-19, roeddem yn falch iawn ein bod wedi gallu ail-ddechrau cynnal oedfaon yng Nghapel y Nant.

Rydym wedi bod yn cynnal oedfaon bob bore Sul yn y capel am 10 o'r gloch yn ystod Cyfyngiadau Covid - ond bydd amserau'r oedfaon boreol yn mynd yn ol i 10.30 o Fis Hydref ymlaen. Mae'r oedfaon hyn ar gael ar Zoom yn ogystal.  Croeso i aelodau a chyfeillion i oedfaon y capel neu'r oedfaon ar Zoom.
                                            
Cofiwch fod yr oedfaon yn y capel yn dilyn rheoliadau Covid-19 Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys gorfod dweud wrth Robat am eich bwriad i fod yn bresennol, erbyn y nos Iau cyn y dydd Sul ar yr hwyraf. Diolch yn fawr i'r Tim sy'n sicrhau gweithredu rheoliadau Covid yn drylwyr.

DYSGU FFYRDD NEWYDD - A NODI HANES COVID-19

Gyda ffyrdd newydd o addoli a gweithio yn datblygu wrth i ni ymateb i gyfyngiadau Covid-19, gan gynnwys dysgu sut i ddefnyddio Zoom, rydym wedi creu tudalen newydd ar y Wefan hon i nodi hanes ein hymdrechion, sef 'Ymateb i Covid-19'. Gweler ein rhestr dudalennau.

Cadwn y tudalen blaen hwn i newyddion am ein gweithgarwch cyfredol ynghyd a Datganiadau'r eglwys yn ymateb i broblemau'r byd.

DATGANIAD YN GALW AM BEIDIO A GOSTWNG EIN CYMORTH RHYNGWLADOL

AT: Y Gwir Anrhydeddus Rishi Sunak AS, Canghellor y Trysorlys, Ty'r Cyffredin, San Steffan, Llundain SW1A 0AA        Rhagfyr 4, 2020

Annwyl Ganghellor Sunak,

MEDDYLIWCH ETO AM DORIADAU CYMORTH OS GWELWCH YN DDA

Yr ydym ni, aelodau o Bwyllgor Gwaith eglwys Gymraeg Annibynnol Capel y Nant  yng Nghlydach, Abertawe SA6 5HB yn dymuno mynegi ein siom ddirfawr gyda’ch cyhoeddiad bod Llywodraeth San Steffan yn bwriadu torri’r ganran o GDP y Deyrnas Gyfunol a roddir at gymorth rhyngwladol o 0.7% i 0.5%.

Pwyswn arnoch i feddwl eto fel Canghellor ynglŷn â’r bwriad hwn.

*** Am y Datganiad llawn, ewch at 'Ffydd ac Ymgyrchu'

DATGANIAD CAPEL Y NANT YN CONDEMNIO LLADD GEORGE FLOYD

Rydyn ni, aelodau eglwys Annibynnol Capel y Nant, Clydach, yn gwaredu at lofruddiaeth George Floyd gan swyddogion heddlu Minneapolis ynyr Unol Daleithiau ar Fai 25, 2020. 

Credwn fod y drosedd hon yn ychwanegiad at y cam y mae pobl dduon y byd wedi’i ddioddef ers canrifoedd, yn bennaf trwy weithredoedd pobl wynion.

I weld y Datganiad cyfan, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu'

*** LLUN UCHOD: Protestiwr ifanc mewn rali Mae Bywydau Pobl Dduon yn Cyfrif yn Columbus, Ohio, ar Fai 28.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Rydym wedi colli llawer o gyfleoedd oherwydd cyfyngiadau Covid-19 i godi arian at ddwy elusen 2020-2021, sef Ambiwlans Awyr Cymru a Chapel y Nant ei hun. Yn wyneb hynny, rydym wedi creu Apel arbennig er mwyn i aelodau gyfrannu arian at yr achosion hyn.

*** Am fwy o wybodaeth am ein cefnogaeth i elusennau rhyngwladol a lleol, ewch at dudalen 'Ffydd ac Ymgyrchu.'

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Dafydd Williams | Reply 19.09.2021 10:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

Annette Hughes | Reply 03.01.2020 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

See all comments

| Reply

Latest comments

19.09 | 10:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

...
13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
You liked this page