CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Wel, dyna noson ardderchog oedd hi - sef noson cyflwyno 'Cerrig Milltir'. Roedd Capel y Nant dan ei sang a hynny ar noson stormus, nos Iau, Medi 20. Dyma lun o'n cor wrthi gyda'r plant ynghanol sgets y tu ol i'r cantorion. Noson fyrlymus enillodd ganmoliaeth uchel. Diolch i Dewi ac Annette am y creu a'r trefnu - ac i'r 50 o'n haelodau gymerodd ran. Gwych!

CAPEL Y NANT - AR FACEBOOK HEFYD NAWR

Os ydych ar Facebook, cofiwch alw draw i dudalen 'Capel y Nant Clydach Abertawe' - a'n 'Hoffi' ni, os hoffech chi!

... Ond, sylwch, ar y wefan hon, mae 6 o luniau newydd sbon gyda ni yn adran Oriel 2017 ac ymlaen sy'n adlewyrchu'r hwyl gawsom yn y New Inn ar Sul, Hydref 14, i ddathlu 10 mlwyddiant Capel y Nant.

GWEDDI TACHWEDD 2018

Diolch Iesu,
am ddangos
nad oes ffiniau
na phen draw
i gariad.
Mae’n cerdded yr ail filltir
ac yn rhoi
heb gyfri’r gost.
AMEN

CAPEL Y NANT - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund sy'n annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon. Y nod yw cwtogi ar yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu'n fawr at gynhesu byd-eang peryglus.
Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' gan droi'n llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod ynarwain ym maes ynni adnewyddol ers rhai blynyddoedd. O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).
O ganlyniad, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Rydym yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi amrywiaeth o achosion da, yn lleol ac yn rhyngwladol.

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu Dinas Noddfa a Standing Voice. 

Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica.

Cronfa Madagascar yw'r Apel  am 2018 - 2019.

Mae ein Chwaeroliaeth hefyd yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Nyrsus Marie Curie fydd yn cael eu cynorthwyo o ganlyniad i weithgareddau 2018.

Buom yn brysur iawn yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 2018. Casglwyd cyfanswm o £690 trwy nifer o weithgareddau a chyfraniadau.

OEDFAON TACHWEDD 2018

SUL, TACHWEDD 4

Croeso i’r Nant (1) – i Gwilym

Oedfa’r Bore, 10.30 : Heddiw, fe groesawn y Parch Gwilym Roberts, Caerdydd, i weinyddu’r Cymun. Dyma ymweliad cyntaf Mr Roberts â Chapel y Nant

*** Cofiwch ddod i gymdeithasu yn y Neuadd wedi’r oedfa. Bydd te a choffi a bisgedi ar gael, a chyfle i brynu nwyddau Masnach Deg

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Diolch i Mr John Harry, Pontarddulais, am ein harwain yn oedfa’r hwyr.

 

SUL, TACHWEDD 11

Croeso i’r Nant (2) – i Hywel

Cwrdd Cyfoes, 9.30 : Wedi te neu goffi croesawgar, sesiwn arall diddorol i’n bore-godwyr yng nghwmni Dewi Lewis

Oedfa’r Bore, 10.30 : Croesawn y Parch Hywel Wyn Richards, Pen-y-bont ar Ogwr, i’n harwain yn yr oedfa hon, gan ddiolch iddo am ei wasanaeth yn y gorffennol.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 :  Bydd oedfa’r hwyr yng ngofal Mr Mel Morgans, Brynaman.

 

SUL, TACHWEDD 18

Croeso i’r Nant (3) – i Emyr

Oedfa’r Bore, 10.30 : Cawn ein harwain y bore ’ma gan y Parch Emyr Lyn Evans, Abergwili. Mae Mr Evans newydd ymddeol o’i ofalaeth yn nwyrain Shir Gâr. Dyma fydd ei ymweliad cyntaf  â Chapel y Nant, fel yn achos y Parch Gwilym Roberts ar Sul cynta’r mis.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Diolch i Arweinydd Capel y Nant, Robat Powell, am ofalu am ein hoedfa hwyrol.

 

SUL, TACHWEDD 25

- A, Chroeso i’r Nant (4) ... i Ron

Cwrdd Cyfoes, 9.30: Wedi te neu goffi a chymdeithasu, bydd Dr Fiona Gannon yn son wrthym am y gynhadledd ryngwladol y bu ynddi yn Guyana ar bwnc tlodi byd-eang.

Oedfa’r Bore, 10.30: Edrychwn ymlaen at ymweliad y Parch Ron Williams, Salem, Caernarfon, atom heddiw. Brawd Annette yw Ron, ac ymunwn i’w groesawu fel eglwys a theulu.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : A’r Parch Ron Williams fydd yn ein harwain yn oedfa’r hwyr hefyd.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

Wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Cristnogion Cymru a Madagasgar, rydyn ni yng Nghapel y Nant yn dal i gofio'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.


Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page