CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Dyma glawr rhifyn Gorffennaf Bwrlwm, cylchgrawn newyddion misol Capel y Nant - clawr sy'n pwysleisio Datganiad Capel y Nant am bwysigrwydd yr Undeb Ewropeaidd i bawb ohonom wrth i argyfwng Brexit fynd o ddrwg i waeth: 'Llawenhawn yn ein perthynas a gwledydd cyfandirol Ewrop drwy'n haelodaeth yn yr Undeb Ewropeaidd. Tristawn at yr ymdrechion cyfredol i rwygo'r berthynas werthfawr honno sy'n seiliedig ar y freuddwyd am gymod a heddwch wedi rhyfeloedd yr ugeinfed ganrif.' (Gweler, hefyd, tudalen 8, Y Tyst, Gorffennaf 4, 2019 'Gohebiaeth: Datgan cefnogaeth i'r Undeb Ewropeaidd').

GWEDDI'R HAF

 

Dduw cariad, mewn byd sy’n rhwygo,

lle mae pobl yn pellhau oddi

wrth ei gilydd ac

yn amheus o’r gwahanol,

dysga ni

i gofleidio’n gilydd, yn

chwiorydd a brodyr.

Amen.

TRYSORI'R UNDEB EWROPEAIDD

DATGANIAD GAN BWYLLGOR GWAITH CAPEL Y NANT YN CEFNOGI AELODAETH Y DEYRNAS GYFUNOL O’R UNDEB EWROPEAIDD - 7 CHWEFROR 2019

'Llawenhawn yn ein perthynas â gwledydd cyfandirol Ewrop trwy ein haelodaeth yn yr Undeb Ewropeaidd.

'Tristawn at yr ymdrechion cyfredol i rwygo’r berthynas werthfawr honno sy’n seiliedig ar y freuddwyd am gymod a heddwch wedi rhyfeloedd yr 20fed ganrif.

'Yn wyneb methiant Aelodau Seneddol San Steffan i gytuno ar ffordd ymlaen, a’r wybodaeth ychwanegol ddaeth yn glir ers Refferendwm Mehefin 23, 2016 am y niwed eang a achosir wrth adael yr Undeb, teimlwn gyfrifoldeb fel Pwyllgor Gwaith Capel y Nant, Clydach, Abertawe i alw am bleidlais newydd i’w chynnal gan etholwyr fydd yn cynnwys yr opsiwn i’r Deyrnas Gyfunol aros yn aelod llawn o’r Undeb Ewropeaidd.'

Cefnogwyd y Datganiad gan bleidlais o aelodau'r eglwys o fwyafrif clir wedi oedfa'r bore ar ddydd Sul, Ebrill 7.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Rydym yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi amrywiaeth o achosion da, yn lleol ac yn rhyngwladol.

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Codwyd £1,800 i'r ddwy elusen.


Cronfa Madagascar oedd yr Apel am 2018 - 2019. Codwyd £4,600 trwy weithagreddau amrywiol a chyflwynwyd y swm hwnnw i Apel Arbennig Undeb yr Annibynwyr tuag at Madagascar.

Mae ein Chwaeroliaeth, hefyd, yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Ac yn ystod 2018, codwyd £700 i gefnogi gwaith Nyrsus Marie Curie.   

Rydym fel eglwys o hyd yn brysur iawn, hefyd, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Yn 2018, casglwyd cyfanswm o £690 i hybu gwaith y mudiad a £1,630 yn 2019.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom gofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

OEDFAON GORFFENNAF / AWST 2019

(Sylwer mai oedfa’r bore yn unig a gynhelir yn ystod y misoedd hyn)

OEDFAON GORFFENNAF

SUL, 7 GORFFENNAF

10.30: Bydd Oedfa Gymun fore heddiw yng ngofal ein Harweinydd Robat a’r Grŵp Addysg.

Bydd cyfle i gymdeithasu dros baned a stondin Masnach Deg yn dilyn yn y Neuadd. Cofiwch ymuno a'r criw.

SUL, 14 GORFFENNAF

Bydd bws Pererindod flynyddol Capel y Nant yn gadael am 8.30 y bore o Goed Gwilym. 

SUL, 21 GORFFENNAF

10.30: Y Parchedig Dewi Myrddin fydd yn ein harwain yn yr oedfa hon.

SUL, 28 GORFFENNAF

10.30: Bydd y gwasanaeth yn nwylo’r Parchedig Euros Jones Evans, Cwmllynfell

***Am 3.00 p.m. byddwn yn ymgynnull ym Mharc Waverley ar gyfer gwasanaeth Gŵyl Gymunedol Clydach, a arweinir gan y Parchedig Leslie Noon.

OEDFAON AWST 2019

SUL, 4 AWST

10.30: Croesawn y Parchedig Gwilym Roberts, Caerdydd i weinyddu’r Cymun. Cawn de a choffi wedyn, a chyfle i gefnogi Masnach Deg.

SUL, 11 AWST

10.30: Diolch i’r Parchedig Kenneth Lintern am ein harwain eto.

SUL, 18 AWST

10.30: Ein Harweinydd Robat Powell fydd yn cynnal y gwasanaeth heddiw

SUL, 25 AWST

10.30: Estynnwn groeso i’r Parchedig Gerald Jones I'n harwain.