CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Dyma griw ieuenctid Capel y Nant gyda Robat Powell - Arweinydd yr Eglwys a chynhyrchydd ein Dramau Nadolig - yn Oedfa Nadolig 2018 yn dymuno pob llawenydd i bawb ohonom wrth i ni ddathlu Gwyl y Geni 2019.

GWEDDI NADOLIG 2019

Bu tywyllwch nos yn hir, ond disgleiriodd y seren fwyaf llachar erioed, a thorrodd y gân felysaf ar y distawrwydd.

Daeth cri’r baban â llawenydd na ellir ei ddiffodd.

Diolch, Iesu. AMEN.

Nadolig Llawen
a

Blwyddyn

Newydd Dda

i aelodau a chyfeillion!

OEDFAON RHAGFYR 2019

MAE POBL CAPEL Y NANT YN CROESAWU PAWB YN GYNNES I'N HOEDFAON AR Y SUL -  EIN HOEDFAON BOREOL AM 10.30, EIN HOEDFAON HWYROL AM 5.30, A'N CYRDDAU CYFOES DDWYWAITH Y MIS AM 9.30 ...  DEWISWCH YR OEDFA SY'N GYFLEUS I CHI, NEU, WRTH GWRS, DEWCH I'R CYFAN!


SUL, RHAGFYR 1 … Sul 1af yr Adfent

Cymun ola’r flwyddyn

10:30: Cynnau cannwyll 1af yr Adfent a’r Parchedig Ken Williams yn arwain Oedfa Gymun.

5.30: Ein gwasanaeth hwyrol hefyd o dan arweiniad y Parchedig Ken Williams

 

SUL, RHAGFYR 8 … 2ail Sul yr Adfent

Dechrau dathlu’r Nadolig

9.30 Brecwast Nadolig: Cwrdd Cyfoes tymhorol heddiw! Cyfle i fwynhau brecwast blasus gyda’n gilydd cyn rhannu detholiad o ddarlleniadau ac ambell garol i’n cyfeirio ni at y Nadolig.

10.30 2ail Sul yr Adfent : Bydd Oedfa’r Bore yng ngofal y Parchedig Kenneth Lintern.

4.00 Oedfa Garolau: Down ynghyd gydag aelodau’r Eglwys Wesle i ganu mawl yn ein Hoedfa Garolau Dwyieithog a chlywed neges y Nadolig.

 

SUL, RHAGFYR 15 … 3ydd Sul yr Adfent

10.30: Bydd Oedfa’r Bore ar 3ydd Sul yr Adfent dan ofal ein Harweinydd Robat Powell

5.30: Bydd oedfa’r hwyr dan ofal y Parchedig Ddr Christian Williams

 

SUL, RHAGFYR 22 … 4ydd Sul yr Adfent

Oedfaon Nadolig yr Ifanc a’r Aelodau

10.30 Oedfa Nadolig yr Ifanc: Cawn rannu cwmni ieuenctid a phlant yr eglwys wrth iddyn nhw berfformio eu fersiwn eu hunain o Hanes y Nadolig i ni. Bydd cyfle i bawb ymuno yn y carolau a’r darlleniadau hefyd.

5.30 Oedfa Nadolig yr Aelodau: Dathlu’r Ŵyl yn y ffordd draddodiadol gyda’n gilydd. Bydd aelodau’r eglwys yn darllen amrywiaeth o ddarnau o’r Ysgrythur a darnau eraill ac yn canu detholiad o garolau.


DYDD MERCHER, RHAGFYR 25 … Dydd Nadolig

Plygain Capel y Nant 

7.00 o'r gloch y bore Cofiwch osod y cloc larwm yn gynnar er mwyn cyrraedd Plygain Capel y Nant erbyn 7! Dyma'n ffordd draddodiadol i brofi gwir naws a swyn y Nadolig gydfa charolau a darlleniadau'r Wyl.
Croeso i bawb o bell ac agos ymuno a ni i ddathlu'r Nadolig yn yr oedfa arbennig hon.

SUL, RHAGFYR 29

Gwasanaeth olaf 2019

10.30 Bydd oedfa olaf y flwyddyn hon dan ofal y Parchedig Morlais Owen

*** Dim oedfa’r hwyr