CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

I Sir Benfro y teithiodd aelodau Capel y Nant ar ein Pererindod eleni ar ddydd Sul heulog, braf, 14 Gorffennaf. Yn benodol, cawsant ymweld a sawl lleoliad oedd a chysylltiad a'r bardd Waldo Williams. Yn y llun uchod, gwelir ein pererinion yn ymgynnull ger Cofeb Waldo ar fynyddoedd y Preselau. Cynhaliwyd oedfa yno i gofio a diolch am waith y bardd. *** Trowch at Oriel y Wefan hon am fwy o luniau o'r achlysur.

GWEDDI CYNHAEAF

 

      O foment codi’r bore hyd orwedd

      yr hwyr, rwyt ti’n cynnal ac yn

      gwylio.

      O foment ein cri gyntaf hyd ein

      hochenaid olaf, rwyt ti’n darparu ar

      ein cyfer ac yn ein caru.

      Diolch, Dduw da,

                                                     Amen.
TRYSORI'R UNDEB EWROPEAIDD

DATGANIAD GAN BWYLLGOR GWAITH CAPEL Y NANT YN CEFNOGI AELODAETH Y DEYRNAS GYFUNOL O’R UNDEB EWROPEAIDD - 7 CHWEFROR 2019

'Llawenhawn yn ein perthynas â gwledydd cyfandirol Ewrop trwy ein haelodaeth yn yr Undeb Ewropeaidd.

'Tristawn at yr ymdrechion cyfredol i rwygo’r berthynas werthfawr honno sy’n seiliedig ar y freuddwyd am gymod a heddwch wedi rhyfeloedd yr 20fed ganrif.

'Yn wyneb methiant Aelodau Seneddol San Steffan i gytuno ar ffordd ymlaen, a’r wybodaeth ychwanegol ddaeth yn glir ers Refferendwm Mehefin 23, 2016 am y niwed eang a achosir wrth adael yr Undeb, teimlwn gyfrifoldeb fel Pwyllgor Gwaith Capel y Nant, Clydach, Abertawe i alw am bleidlais newydd i’w chynnal gan etholwyr fydd yn cynnwys yr opsiwn i’r Deyrnas Gyfunol aros yn aelod llawn o’r Undeb Ewropeaidd.'

Cefnogwyd y Datganiad gan bleidlais o aelodau'r eglwys o fwyafrif clir wedi oedfa'r bore ar ddydd Sul, Ebrill 7.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Ein helusennau yn ystod y flwyddyn gyfredol, 2019-20, fydd Tŷ Olwen a Phrosiect Tanzania.

Yn 2018 - 2019, gan nodi 200 mlwyddiant perthynas Cristnogion Cymru gyda phobl Madagascar, roeddem wedi uno'n hymdrechion i hybu'r wlad honno'n arbennig. Codwyd £4,800 gennym trwy amrywiaeth o weithgareddau, a chyflwynwyd y cyfan o'r swm hwnnw i Apel Arbennig Undeb yr Annibynwyr tuag at Madagascar.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu mudiadau Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing Voice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Cyflwynwyd £1,800 yr un i'r ddwy elusen.

Yn dilyn gweithgarwch 2016 / 2017, cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal.


Mae ein Chwaeroliaeth, hefyd, yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2018, codwyd £700 i gefnogi gwaith Nyrsus Marie Curie. Yn 2017, cyflwynwyd £500 i hybu gwaith Shelter Cymru.  

Rydym fel eglwys o hyd yn brysur iawn, yn ogystal, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Yn 2019 casglwyd cyfanswm o £1,630 at waith y mudiad, a £690 yn 2018.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom gofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

OEDFAON HYDREF 2019

MAE POBL CAPEL Y NANT YN CROESAWU PAWB YN GYNNES I'N HOEDFAON AR Y SUL -  EIN HOEDFAON BOREOL AM 10.30, EIN HOEDFAON HWYROL AM 5.30, A'N CYRDDAU CYFOES DDWYWAITH Y MIS AM 9.30 ...  DEWISWCH YR OEDFA SY'N GYFLEUS I CHI, NEU, WRTH GWRS, DEWCH I'R CYFAN!

SUL, 6 HYDREF

SUL Y CYMUN

Oedfa’r Bore, 10.30 : Fore heddiw, byddwn yn croesawu’r Parchedig Aled Gwyn, Caerdydd atom. Edrychwn ymlaen at wasanaeth Cymun o dan ei arweiniad, gan groesawu pawb at y bwrdd.

Oedfa’r Hwyr, 5.30 : Bydd yn braf gwrando ar y chwaer Margaret Jones, Aberafan, yn ein hoedfa hwyrol heno.

SUL, 13 HYDREF

SUL DIOLCHGARWCH

Cwrdd Cyfoes, 9.30 : Wedi dishgled o de neu goffi i’n deffro, bydd Hywel a Charlotte yn arwain sesiwn Amnest yn ein Cwrdd Cyfoes fore heddiw. Codwn lais i helpu pobl sy’n dioddef anghyfiawnder a chreulondeb ledled y byd.

Oedfa’r Bore,10.30 : Y bore hwn, fe gynhelir ein Hoedfa Ddiolchgarwch o dan arweiniad y Parchedig Dewi Myrddin Hughes.

COFIWCH - Wedi’r gwasanaeth, awn i’r New Inn, Craig-Cefn-Parc erbyn 12.30 p.m. i fwynhau Cinio Diolchgarwch gyda’n gilydd. (Gweler y daflen archeb sydd

gyda’r rhifyn hwn)

*** Ni bydd oedfa hwyrol heno.

SUL, 20 HYDREF

ARWEINIAD GAN EIRIAN

Oedfa’r Bore, 10.30 : Y Parchedig Eirian Rees, Efailisaf, fydd yn cynnal ein gwasanaeth boreol heddiw, ac fe’i croesawn yn gynnes i bulpud Capel y Nant unwaith yn rhagor.

*** Cynhelir Ysgol Sul i’r plant yn ystod yr oedfa.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Bydd y gwasanaeth heno, hefyd, yn nwylo’r Parchedig Eirian Rees.

SUL, 27 HYDREF

SUL Y BEIBL

Cwrdd Cyfoes, 9.30: Wedi paned o de neu goffi, cawn drafodaeth ddifyr am fater sy’n ymwneud â’n ffydd.

Oedfa’r Bore, 10.30 : Mae heddiw’n Sul y Beibl, a bydd y Parchedig Tom Davies, Ffynnon-ddrain, Caerfyrddin yn arwain ein hoedfa.

*** Ni chynhelir gwasanaeth hwyrol yng Nghapel y Nant heno.