CROESO I WEFAN EGLWYS WERDD CAPEL Y NANT

Rhai o aelodau Capel y Nant yn cwrdd trwy Zoom ar eu cyfrifiaduron ledled Cwm Tawe. Yn eu plith mae'r Parch Tom Defis gyflwynodd yr oedfa ar fore Sul, 25 Hydref. Diolch iddo am ei arweiniad yn pwysleisio gwaith amhrisiadwy Cymorth Cristnogol.

OEDFAON ADFENT ZOOM, SULIAU TACHWEDD 29 RHAGFYR 6

Ar Sul 1af Adfent - Tachwedd 29 - Annette fydd yn arwain ein haddoliad ar Zoom am 10 o'r gloch.

Ar 2ail Sul Adfent - Rhagfyr 6 - Dewi fydd yn arwain ein hoedfa eto am 10 o'r gloch ar Zoom.

Croeso i aelodau a ffrindiau. Manylion Zoom trwy Annette, Fiona neu Robat.

'OEDFAON' CYFNOD COVID-19

DYDD SUL ...
Dim cyfarfodydd yn y capel / neuadd, ond ...
Am 10.00 ar Sul cynta'r mis, Oedfa Gymun Capel y Nant ar Zoom ...
A phob bore Sul, danfonir Oedfa Bum-Munud Capel y Nant trwy ebost sydd hefyd yn cael ei dosbarthu i rai cartrefi.
Cifwch, hefyd, bod Oedfa Ddigidol Undeb yr Annibynwyr Gymraeg ar gael pob Sul o 10.30 ymlaen trwy Facebook a chyfryngau eraill

POB NOS FAWRTH ...
Am 6.30, sesiwn 'Cannwyll y Nant'ar Zoom - sef addoliad o fyfyrdodau, cerddoriaeth, darlleniadau a gweddiau. Braf iawn cael croesawu nifer cynyddol o ffrindiau o'r tu hwnt i aelodeth Capel y Nant i'r sesiynau hyn. Os hoffech ymuno, holwch Annette, Fiona neu Robat am y drefn.

GWEDDI TACHWEDD, 2020

Dduw cariad,

Bydd yn fy mhen ac yn fy nghalon.

Bydd yn fy nghynlluniau ac yn fy egni.

Bydd yn fy nhraed ac yn fy nwylo.

Bydd yn fy nghartre ac yn fy myd.

Yn enw Iesu,

AmenDYSGU FFYRDD NEWYDD - A NODI HANES COVID-19

Gyda chymaint o ffyrdd newydd o addoli a gweithio yn datblygu wrth i Gapel y Nant ymateb i gyfyngiadau Covid-19 - gan gynnwys ein haelodau'n dysgu sut i ddefnyddio Zoom i 'gwrdd' a'i gilydd (gweler y llun) - rydym wedi creu tudalen newydd ar y Wefan hon i nodi hanes ein hymdrechion, sef 'Ymateb i Covid-19'.
Cadwn y tudalen blaen hwn i newyddion am ein gweithgarwch cyfredol ynghyd a Datganiadau'r eglwys i broblemau'r byd.

GWEDDI MEDI, 2020

Ein Cynhaliwr,
cysgodaist ni
yn hafan yr ardd,
lle roedd llysiau a lliwiau
yn goleuo'r nos.
Bellach, camwn i'th fyd,
i ryfeddod yr ardd fawr
sy'n rhoi bywyd i ni
ac i bawb.
Yn enw Iesu, Amen.

 


DATGANIAD CAPEL Y NANT YN CONDEMNIO LLADD GEORGE FLOYD

Rydyn ni, aelodau eglwys Annibynnol Capel y Nant, Clydach, yn gwaredu at lofruddiaeth George Floyd gan swyddogion heddlu Minneapolis ynyr Unol Daleithiau ar Fai 25, 2020. 

Credwn fod y drosedd hon yn ychwanegiad at y cam y mae pobl dduon y byd wedi’i ddioddef ers canrifoedd, yn bennaf trwy weithredoedd pobl wynion.

Mae arnom gywilydd o gyfraniad pobl Cymru a’r Deyrnas Gyfunol i’r anghyfiawnder hwn, yn enwedig trwy ein rhan yn y fasnach gaethweision a pholisïau trefedigaethol yr Ymerodraeth Brydeinig.

Credwn fod gwahaniaethu yn erbyn pobl neu eu camdrin ar sail eu hil, eu ffydd grefyddol neu eu hiaith yn drosedd. Fel Cristnogion, ystyriwn fod holl aelodau’r ddynolryw yn gyfwerth â’i gilydd a bod ganddynt hawl i gael eu trin yn gyfartal gerbron cyfraith gwlad neu’r gyfraith ryngwladol.

Fel eglwys, rydym wedi ymrwymo i arfer a lledaenu cariad Duw yng Nghymru ac ar draws y byd. Mae hyn yn cynnwys ymdrechion i sicrhau trugaredd a chyfiawnder cymdeithasol i’r rhai anghenus ym mhob gwlad, heb ystyriaeth o’u hil na’u cefndir cymdeithasol. Gwnawn hyn yn ôl dysgeidiaeth ac yn enw Iesu o Nasareth.

*** LLUN UCHOD: Protestiwr ifanc mewn rali Mae Bywydau Pobl Dduon yn Cyfrif yn Columbus, Ohio, ar Fai 28.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Mae Capel y Nant yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi achosion da, gan ddewis un lleol ac un rhyngwladol bob blwyddyn dan arweiniad ein Grwp Eglwys a Chymdeithas.

Rydym wedi colli llawer o gyfleoedd oherwydd cyfyngiadau Covid-19 i godi arian at ddwy elusen 2020-2021, sef Ambiwlans Awyr Cymru a Chapel y Nant ei hun. Yn wyneb hynny, rydym wedi creu Apel arbennig er mwyn i aelodau gyfrannu arian at yr achosion hyn.

Ein helusennau yn ystod  2019-20 oedd Tŷ Olwen a Phrosiect Tanzania.

Yn 2018 - 2019, gan nodi 200 mlwyddiant perthynas Cristnogion Cymru gyda phobl Madagascar, roeddem wedi uno'n hymdrechion i hybu'r wlad honno'n arbennig. Codwyd £4,800 gennym trwy amrywiaeth o weithgareddau, a chyflwynwyd y cyfan o'r swm hwnnw i Apel Arbennig Undeb yr Annibynwyr tuag at Madagascar.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu mudiadau Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing Voice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Cyflwynwyd £1,800 yr un i'r ddwy elusen.

Yn dilyn gweithgarwch 2016 / 2017, cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal.


Mae ein Chwaeroliaeth, hefyd, yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2018, codwyd £700 i gefnogi gwaith Nyrsus Marie Curie. Yn 2017, cyflwynwyd £500 i hybu gwaith Shelter Cymru.  

Rydym fel eglwys o hyd yn brysur iawn, yn ogystal, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol. Yn 2019 casglwyd cyfanswm o £1,630 at waith y mudiad, a £690 yn 2018.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom ein cofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Yn 2019 cawsom statws Grwp Gweithgarwch Newid Hinsawdd gyda Chyfeillion y Ddaear. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

AMRYWIAETH O OEDFAON

PATRWM AMRYWIOL OEDFAON CAPEL Y NANT FEL Y BU - GAN EDRYCH YMLAEN AT YR ADFYWIAD A'R ADDASIAD A DDAW WRTH I COVID-19 GAEL EI FFRWYNO ...


Y CWRDD CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen wedi'r Cwrdd Cyfoes ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFA'R BORE
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ydy'r oedfaon boreol, ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFA'R HWYR
Sul, 5.30yh

 

Dyma oedfaon yn benodol ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Annette Hughes | Reply 03.01.2020 23.14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

See all comments

| Reply

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
You liked this page