CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Ry'n ni'n hynod falch o ddangos y llun hyfryd hwn o Gapel y Nant a grewyd gan yr artist Joanna Jones o'i chyfres am gapeli Cwm Tawe. Bwriedir cynnal arddangosfa o waith Joanna yn Nhy'r Gwrhyd, Pontardawe, ym mis Medi. Dangosir y llun trwy ganiatad. I weld mwy o waith crefftus Joanna, ewch at ei thudalen Facebook, sef - https://www.facebook.com/joannaloisjones/

GWEDDI PENTECOST

Am y tafodau tân a losgodd ofn,
Am y gwynt nerthol a chwythodd ymaith amheuaeth,
Am y cynnwrf a’r cyffro sy’n tawelu’r enaid,
Diolchwn i ti, Dduw Ysbryd Glân.

GALW AM BLEIDLAIS AR YR UNDEB EWROPEAIDD

AELODAETH Y DEYRNAS GYFUNOL O’R UNDEB EWROPEAIDD - DATGANIAD GAN BWYLLGOR GWAITH CAPEL Y NANT, CLYDACH, ABERTAWE SA6 5HB, DYDDIEDIG 7 CHWEFROR 2019

Llawenhawn yn ein perthynas â gwledydd cyfandirol Ewrop trwy ein haelodaeth yn yr Undeb Ewropeaidd.

Tristawn at yr ymdrechion cyfredol i rwygo’r berthynas werthfawr honno sy’n seiliedig ar y freuddwyd am gymod a heddwch wedi rhyfeloedd yr 20fed ganrif.

Yn wyneb methiant Aelodau Seneddol San Steffan i gytuno ar ffordd ymlaen, a’r wybodaeth ychwanegol ddaeth yn glir ers Refferendwm Mehefin 23, 2016 am y niwed eang a achosir wrth adael yr Undeb, teimlwn gyfrifoldeb fel Pwyllgor Gwaith Capel y Nant, Clydach, Abertawe i alw am bleidlais newydd i’w chynnal gan etholwyr fydd yn cynnwys yr opsiwn i’r Deyrnas Gyfunol aros yn aelod llawn o’r Undeb Ewropeaidd.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Rydym yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi amrywiaeth o achosion da, yn lleol ac yn rhyngwladol.

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Codwyd £1,800 i'r ddwy elusen.


Cronfa Madagascar yw'r Apel am 2018 - 2019.

Mae ein Chwaeroliaeth, hefyd, yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Ac yn ystod 2018, codwyd £700 i gefnogi gwaith Nyrsus Marie Curie.

Buom fel eglwys yn brysur iawn, hefyd, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 2018. Casglwyd cyfanswm o £690 trwy nifer o weithgareddau a chyfraniadau.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom gofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

OEDFAON MIS MEHEFIN 2019

SUL, MEHEFIN 2
Oedfa Gymun,10.30: Ein cyfaill, y Parchg Kenneth Lintern, fydd yn ein harwain y bore yma, ac yn gweinyddu’r cymun.

Bydd te/coffi a stondin Masnach Deg ar ôl yr oedfa.

Oedfa’r Bartneriaeth - Sylwer am 4.00. Byddwn yn ymuno â’n partneriaid, yr eglwys Fethodistaidd yn y cwrdd blynyddol i ddiolch am y berthynas rhyngom.

SUL, MEHEFIN 9
Cwrdd Cyfoes, 9.30: Oedfa gartrefol o addoli a siarad a dysgu.

Oedfa’r Bore, 10.30: A hithau’n Sul y Pentecost bydd cwrdd y bore dan ofal y Chwiorydd. Thema’r oedfa fydd: Dewch mae popeth yn barod.

Oedfa yn y Parc, 3.00: Ein tro ni yw arwain yn yr oedfa eleni yng nghwmni eglwysi’r ardal. Os bydd y tywydd yn ffafriol cawn gyfarfod ym Mharc Coedgwilym, fel arall yn Neuadd y Nant. Arferir cael lluniaeth ysgafn yn dilyn. Croesewir pob cyfraniad a help.

SUL, MEHEFIN 16
Oedfa’r Bore,10.30: Dewi fydd yn cymryd at yr awenau a chaiff gymorth parod reit siwr.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parchg John Walters fydd yn ein tywys heno.

SUL, MEHEFIN 23
Cwrdd Cyfoes 9.30

Oedfa’r Bore, 10.30 ac Oedfa’r Hwyr, 5.30: Un a faged yn ein plith, un yr ydym yn falch iawn ohono, sydd wrth y llyw heddiw, y Parchg Llewelyn Picton Jones.

SUL, MEHEFIN 30.
Oedfa’r Bore am 10.30 ac Oedfa’r Hwyr am 5.30: Y Parchg Kenneth Lintern fydd yn gwasanaethu drwy’r dydd. Diolch iddo am ddod i’r adwy eto.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

Wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Cristnogion Cymru a Madagasgar, rydyn ni yng Nghapel y Nant yn dal i gofio'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page