CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

Aelodau Grwp Amnest Capel y Nant wrthi'n ysgrifennu negeseuon at awdurdodau'r Aifft yn un o'n Cyrddau Cyfoes. Roeddem yn galw am gyfiawnder i'r gyfreithwraig Azza Soliman sy'n cael ei herlid am ei hymgyrchu dewr dros hawliau sylfaenol i fenywod.

GWEDDI'R PASG 2019

Dduw mawr, diolch am yr efengyl.

Ddydd Gwener y Groglith,

pan groeshoeliwyd Iesu,

bu tywyllwch

dros yr holl ddaear.

Fore Sul y Pasg gyda’r wawr

roedd y bedd yn wag

a Iesu’n fyw.

Diolch.

Amen

GALW AM BLEIDLAIS AR YR UNDEB EWROPEAIDD

AELODAETH Y DEYRNAS GYFUNOL O’R UNDEB EWROPEAIDD - DATGANIAD GAN BWYLLGOR GWAITH CAPEL Y NANT, CLYDACH, ABERTAWE SA6 5HB, DYDDIEDIG 7 CHWEFROR 2019

Llawenhawn yn ein perthynas â gwledydd cyfandirol Ewrop trwy ein haelodaeth yn yr Undeb Ewropeaidd.

Tristawn at yr ymdrechion cyfredol i rwygo’r berthynas werthfawr honno sy’n seiliedig ar y freuddwyd am gymod a heddwch wedi rhyfeloedd yr 20fed ganrif.

Yn wyneb methiant Aelodau Seneddol San Steffan i gytuno ar ffordd ymlaen, a’r wybodaeth ychwanegol ddaeth yn glir ers Refferendwm Mehefin 23, 2016 am y niwed eang a achosir wrth adael yr Undeb, teimlwn gyfrifoldeb fel Pwyllgor Gwaith Capel y Nant, Clydach, Abertawe i alw am bleidlais newydd i’w chynnal gan etholwyr fydd yn cynnwys yr opsiwn i’r Deyrnas Gyfunol aros yn aelod llawn o’r Undeb Ewropeaidd.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Rydym yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi amrywiaeth o achosion da, yn lleol ac yn rhyngwladol.

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Codwyd £1,800 i'r ddwy elusen.


Cronfa Madagascar yw'r Apel am 2018 - 2019.

Mae ein Chwaeroliaeth, hefyd, yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Ac yn ystod 2018, codwyd £700 i gefnogi gwaith Nyrsus Marie Curie.

Buom fel eglwys yn brysur iawn, hefyd, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 2018. Casglwyd cyfanswm o £690 trwy nifer o weithgareddau a chyfraniadau.

GWARCHOD Y DDAEAR

YNNI DI-GARBON: Ym mis Medi 2017 , newidiodd Capel y Nant o drydan a nwy gan gwmni llosgi carbon niweidiol at ynni glan ac adnewyddol, trwy gwmni Good Energy. O hynny ymlaen, mae ein biliau wedi bod yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon deuocsid a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).

EGLWYS WERDD: Ym mis Hydref 2018, cawsom gofrestru gyda mudiad amgylcheddol Cristnogol A 'Rocha fel 'eglwys werdd'. Rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu fel eglwys sy'n parchu ac nid yn difrodi'r Ddaear.

Cewch fwy o fanylion am hyn ar dudalen Caru'r Daear.

OEDFAON MIS MAWRTH 2019

SUL, EBRILL 7

Cymun Taize  – a chyngerdd corawl

Oedfa Gymun, 10.30: Oedfa ar batrwm Taizé fydd gyda ni heddiw, a pheth o’r gerddoriaeth wedi’i gyfansoddi gan aelodau o’r capel. Bydd y Parchg Dewi Myrddin Hughes yn gweinyddu’r Cymun yn ystod y gwasanaeth.

Yr Hwyr, 6.00: Cyngerdd Corawl – Yn lle oedfa heno byddwn yn gallu mwynhau cyngerdd gorawl arbennig. Bydd corau Tŷ Tawe a Chôr Seingar o Gaerfyrddin yn dod at ei gilydd yng Nghapel y Nant i gyflwyno gwaith ‘Y Croeshoeliad’ gan John Stainer.

Sylwch taw 6.00 yw amser dechrau’r gyngerdd, a’r mynediad yn £5 at Apêl Madagascar.

 

SUL, EBRILL 14

Ymunwn yn ein Sul o Fawl

Sul o Fawl 10.30: Bydd cyfeillion o eglwysi lleol eraill yn ymuno â ni i gynnal ein Sul o Fawl blynyddol yn y capel. Diolch i gerddorion Capel y Nant am drefnu ac arwain y dathliad.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Arweinydd yr eglwys, Robat Powell, fydd yn pregethu yn Oedfa’r Hwyr.

 

GWENER Y GROGLITH, EBRILL 19

Parchg Judith Morris yn arwain yng Nghalfaria

Oedfa’r Groglith, 10.30: Awn i gapel Calfaria, Clydach, i ymuno yn yr Oedfa Undebol a drefnir gan CYTÛN i nodi Gwener y Groglith. Y pregethwr gwadd yw’r Parchg Judith Morris o Bontardawe sydd bellach yn Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb y Bedyddwyr yng Nghymru.

 

SUL, EBRILL 21

Dathlu'r Pasg gyda Nöel

Oedfa Gymun y Pasg, 10.30: Ein braint bore heddiw yw croesawu cyn-weinidog Gofalaeth Clydach ac Abertawe a chyn-Ysgrifennydd CYTÛN, y Parchg Ddr Nöel Davies, i gynnal Oedfa’r Pasg. Gweinyddir defod y Cymun yn ystod yr oedfa.

Ni fydd Oedfa Hwyr heno.

 

SUL, EBRILL 28

Diwrnod yng nghwmni John Talfryn

Cwrdd Cyfoes, 9.30: Dewch i fwynhau cyfarfod anffurfiol gyda choffi a thrafodaeth ar bwnc sy’n siŵr o fod yn ddifyr.

Oedfa’r Bore, 10.30: Heddiw gallwn estyn croeso cynnes i frodor o Glydach a gweinidog gyda’r Bedyddwyr, y Parchg John Talfryn Jones, bellach o Rydaman.

Oedfa’r Hwyr, 5.30: Bydd Oedfa’r Hwyr hefyd dan arweiniad y Parchg John Talfryn Jones, Rhydaman.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

Wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Cristnogion Cymru a Madagasgar, rydyn ni yng Nghapel y Nant yn dal i gofio'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page