CROESO I WEFAN CAPEL Y NANT

GWEDDI NADOLIG 2018

Iesu da, rhaid bod

llawenydd mawr yn y

Nef pan glywyd dy gri

gyntaf yn faban.

I nos y bugeiliaid daeth

goleuni a chân.

Mae ein calon ninnau

yn llawn rhyfeddod

a moliant.

Amen.

CAPEL Y NANT - TROI AT YNNI GWYRDD

Mewn Cwrdd Eglwys yn 2017, penderfynnodd aelodau Capel y Nant droi at ynni gwyrdd i oleuo a gwresogi'r capel a'r neuadd. Ymateb oeddem i ymgyrch 'Newid Mawr' Cymorth Cristnogol a Tearfund sy'n annog capeli i droi cefn ar drydan a nwy ddaw o losgi carbon. Y nod yw cwtogi ar yr allyriadau carbon deuocsid sy'n cyfrannu'n fawr at gynhesu byd-eang peryglus.
Erbyn hyn, rydym wedi cwblhau ein 'Newid Mawr' gan droi'n llwyr at gwmni Good Energy sydd wedi bod ynarwain ym maes ynni adnewyddol ers rhai blynyddoedd. O hyn ymlaen, bydd ein biliau yn talu am gynhyrchu trydan 100% di-garbon a nwy sy'n hollol garbon niwtral (gyda 6% o bio-methan).
O ganlyniad, mae ol-troed Capel y Nant ar y Ddaear gryn dipyn yn ysgafnach.

CEFNOGI MUDIADAU ELUSENNOL

Rydym yn eglwys sy'n ddiwyd wrth gefnogi amrywiaeth o achosion da, yn lleol ac yn rhyngwladol.

Cyflwynwyd £1,500 yr un i elusennau Ymchwil Alzheimer’s a Chronfa Feddygol Bhopal gan Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant o ganlyniad i weithgarwch 2016 / 2017.

Yn ystod 2017 / 2018, buom yn codi arian i hybu Dinas Noddfa a Standing Voice. Mae Dinas Noddfa yn cynorthwyo ceiswyr lloches yn Abertawe, a Standing V oice yn cynnig cymorth i bobl sydd a chy flwr Albino yn nwyrain Affrica. Codwyd £1,800 i'r ddwy elusen.


Cronfa Madagascar yw'r Apel am 2018 - 2019.

Mae ein Chwaeroliaeth hefyd yn ddiwyd wrth godi arian i achosion da. Yn ystod 2017, codwyd £500 i gefnogi gwaith Shelter Cymru. Nyrsus Marie Curie fydd yn cael eu cynorthwyo o ganlyniad i weithgareddau 2018.

Buom yn brysur iawn, hefyd, yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol 2018. Casglwyd cyfanswm o £690 trwy nifer o weithgareddau a chyfraniadau.

OEDFAON RHAGFYR 2018 IONAWR 2019

Sylwch fod rhai newidiadau wedi’u gwneud yn rhaglen oedfaon Rhagfyr ac Ionawr am fod tri gweinidog yn methu dod atom am wahanol resymau.

SUL, RHAGFYR 2
Sul 1af Adfent
Oedfa Gymun, 10.30: Ar ôl i ni gynnau cannwyll gyntaf Adfent, y Parchedig Ddr Noel Davies, Abertawe, fydd yn arwain ein Cymundeb.
*** Wedi’r oedfa bydd y Chwaeroliaeth yn darparu mins peis gyda’r te yn y Neuadd. Diolch iddyn nhw am eu cymwynas!
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y pregethwr gwadd heno fydd y Parch Kenneth Lintern, Clydach.

SUL, RHAGFYR 9
2ail Sul Adfent
Brecwast Nadolig 9.30: Cwrdd Cyfoes tymhorol heddiw! Cyfle i fwynhau brecwast blasus gyda’n gilydd cyn rhannu darlleniadau a charolau i’n cyfeirio ni at y Nadolig.
Oedfa’r Bore, 10.30: Ar 2ail Sul yr Adfent, bydd Oedfa’r Bore yng ngofal Arweinydd yr eglwys, Robat Powell.
Oedfa Garolau, 4.00: Down ynghyd ag aelodau’r Eglwys Wesle i ganu mawl yn ein Hoedfa Garolau Ddwyieithog a chlywed neges y Nadolig. Robat Powell fydd yn arwain
y gwasanaeth.

SUL, RHAGFYR 16
3ydd Sul Adfent
Oedfa’r Bore, 10.30: Bydd Oedfa’r Bore trydydd Sul Adfent dan ofal y Parch Kenneth Lintern, Clydach.
Oedfa Nadolig yr Aelodau, 5.30: Dathlu’r Ŵyl yn y ffordd draddodiadol. Bydd aelodau’r eglwys yn canu carolau ac yn darllen amrywiaeth o ddarnau o’r Ysgrythur ac eraill.

SUL, RHAGFYR 23
Sul olaf Adfent
Oedfa Nadolig yr Ifanc, 10.30: Cawn rannu cwmni ieuenctid a phlant yr eglwys wrth iddyn nhw berfformio eu fersiwn eu hunain o Hanes y Nadolig i ni. Bydd cyfle i bawb ymuno yn y carolau a’r darlleniadau hefyd.
*** Ni fydd Oedfa Hwyr.

DYDD MAWRTH, RHAGFYR 25
Plygain Dydd Nadolig
Yn nhywyllwch 7 o'r gloch y bore, down dan ganu i Gapel y Nant, yn aelodau a chyfeillion, i ddathlu geni Iesu trwy ein Hoedfa Blygain hyfryd - gyda charolau a darlleniadau sy'n rhoi dechreuad gwefreiddiol i'r dydd arbennig hwn. Dyma'n cyfle i groesawu goleuni Iesu i'r byd, a dymuno 'Nadolig Llawen' i'n gilydd!

SUL, RHAGFYR 30
Gwasanaeth olaf y flwyddyn
Oedfa'r Bore, 10.30: Bydd yr oedfa hon, sef oedfa olaf 2018, yng ngofal Arweinydd yr Eglwys, Robat Powell

SUL, IONAWR 6
Cymun wrth groesawu 2019
Oedfa Gymun, 10.30: Cyfle i groesawu’r flwyddyn newydd yn ein hoedfa foreol dan arweiniad arweinydd yr eglwys, Robat Powell.

SUL, IONAWR 13
Ail-gychwyn ein Cwrdd Cyfoes
Cwrdd Cyfoes, 9.30: Cyfle i fwynhau paned o de neu goffi cyn addoliad anffurfiol gan egluro nad oes disgwyl i neb aros am oedfaon eraill y dydd.
Oedfa’r Bore, 10.30: Mae newid yn y rhaglen heddiw am nad yw’r Parch Ken Williams yn gallu dod wedi iddo gael llawdriniaeth ar ei ben-glin. Robat Powell fydd yn
cymryd Oedfa’r Bore.
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Estynnwn groeso i’r Parch Kenneth Linternsy'n arwain ein gwasanaeth hwyrol.

SUL, IONAWR 20
Croesawu Meirion Morris
Oedfa’r Bore, 10.30: Heddiw, croesawn y Parch Meirion Morris sydd newydd ymddeol fel Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru.
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Y Parch Meirion Morris yw ein pregethwr gwadd heno eto.

SUL, IONAWR 27
Robat a Kenneth wrth y llyw
Cwrdd Cyfoes, 9.30: Cyfle i gymdeithasu ac addoli yn anffurfiol yn ein cyfarfod cynnar.
Oedfa’r Bore, 10.30: Yn absenoldeb y Parch Jeff Williams, bydd arweinydd yr eglwys, Robat Powell, yn arwain addoliad y bore.
Oedfa’r Hwyr, 5.30: Diolch eto i’r Parch Kenneth Lintern am gynnig arweiniad i ni yn yr oedfa heno.

AMRYWIAETH O OEDFAON

CYRDDAU CYFOES
9.30yb - ar yr 2ail a'r 4ydd Sul.

 

Te neu goffi gyda addoliad anffurfiol, arbrofol, amrywiol yn dilyn, gan gynnwys gwaith Amnest Rhyngwladol o dro i dro. Croeso i bawb aros ymlaen ar gyfer oedfa 10.30, wrth gwrs, ond does dim rhaid - a dyw pawb ddim yn gwneud hynny.

OEDFAON BOREOL
Sul, 10.30yb

 

Oedfaon mwy cyfarwydd eu natur ond gydag elfennau addoli newydd a heriol gan aelodau ein Tim Addoli. Dal i addasu’r oedfaon boreol ydyn ni wrth geisio symud at batrwm mwy cyfoes. Croesawn bregethwyr ar ymweliad i arbrofi gyda ni!

OEDFAON YR HWYR
Sul, 5.30yh

 

Oedfaon ar gyfer aelodau sydd yn well ganddynt ddulliau a phatrymau addoliad o natur traddodiadol.

Croeso i chi grwydro 'mhellach!

 Dyma waelod tudalen cyntaf gwefan Capel y Nant. Ond beth am fynd ymlaen at ein tudalennau eraill i gael blas o addoliad, gweithgarwch a chymdeithas gynnes yr eglwys. Defnyddiwch y rhestr ar chwith uchaf y dudalen hon.

Wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant y cysylltiad rhwng Cristnogion Cymru a Madagasgar, rydyn ni yng Nghapel y Nant yn dal i gofio'r oedfa fyrlymus gawsom yng nghwmni grwp Cristnogol 'Ny Ako' o Fadagasgar ar fore Sul, Mehefin 12, 2016. Ewch at dudalen 'Oedfa Ny Ako' yn y rhestr uchod am luniau o'r oedfa ac at 'Fideo 'Ny Ako ' am y canu a'r dawnsio hyfryd.

  Os hoffech weld mwy o'r wynebau sydd y tu ol i weithgarwch ein heglwys, ewch i weld y lluniau sydd yn Oriel Capel y Nant, eto trwy ddewis y teitl hwnnw ar y rhestr uchod.

 Cofiwch, hefyd, am ddau fideo arall sydd ar ein Gwefan, sef un am ein Pererindod Haf i fro Daniel Rowland a'r llall am un o'n Hoedfaon Plygain .

 Joiwch! - a dewch i gwrdd a ni.


Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page