AELODAU GWEITHGAR CAPEL Y NANT

GRWPIAU SY'N GANOLOG I'R EGLWYS

BU aelodau Capel y Nant yn brysur yn datblygu amrywiaeth o weithgareddau sy'n adlewyrchu'n ffydd Gristnogol ers i'r eglwys gael ei sefydlu yn 2008. Mae croeso iddynt ymuno ag un neu fwy o'r 8 o Grwpiau Gwaith sydd gennym gan ddefnyddio'u talentau gwahanol at waith y Deyrnas. Dewisir cynrychiolwyr o’r Grwpiau fel aelodau o Bwyllgor Gwaith yr eglwys.

BUGEILIO
CYNULLYDD: ANNETTE HUGHES

CYNRYCHIOLYDD AR Y PWYLLGOR GWAITH: RAE REES / JOSIE JONES 

Prif dasg y Grwp Bugeilio yw sicrhau bod aelodau sydd mewn angen yn cael gwybod bod yr Eglwys yn cofio amdanynt ac yn eu cynorthwyo. Ymweliadau, cardiau cyfarch, rhannu newyddion: mae'r cyfan yn ganolog o bwysig i gymuned gariadlon. Ers 2012, buwyd yn trefnu ymweliadau rheolaidd a chleifion yn ysbytai'r ardal a hefyd yn eu cartrefi.

YN YSTOD 2013, TREFNWYD SESIYNAU HYFFORDDIANT AR SGILIAU BUGEILIO GAN Y PARCH DEWI MYRDDIN HUGHES, CYN-ARWEINYDD CAPEL Y NANT AC AWDUR LLYFRYN 'GOFALA DI' (CYHOEDDIADAU'R GAIR).

EGLWYS A CHYMDEITHAS
CYNULLYDD  A CHYNRYCHIOLYDD AR Y PWYLLGOR GWAITH: SHEILA POWELL

Dyma'r Grwp sy'n gyfrifol am bontio rhwng yr eglwys a'r gymuned leol a byd eang. Trefnir amrywiaeth o weithgareddau i godi arian at elusennau.

Mae Capel y Nant yn eglwys Fasnach Deg gan gynnal stondin fisol i werthu nwyddau ar Sul cynta'r mis.

Rydym yn cefnogi prosiectau rhyngwladol Cymorth Cristnogol, e.e., gan godi swm sylweddol yn ystod yr Wythnos blynyddol o weithgarwch arbennig.

Ers 2015 rydym yn cydweithio'n agos gyda mudiad amgylcheddol Cyfeillion y Ddaear.

Rydym, hefyd, yn rhan o Abertawe Dinas Noddfa sy’n ceisio helpu ceiswyr lloches.

Yn ystod 2011-2012, casglwyd £3,000 trwy achlysuron cymdeithasol a rhoddion Sul at Dy Olwen ac Arian i Madagascar. Rhannwyd £2,400 rhwng ShareTawe a'r Groes Goch wedi ymdrechion 2012 - 2013. Codwyd £4,000 at Apel Arbennig Daeargryn Haiti yn 2013 - 2014, a £1400 at Ganolfan Gancr Maggie's yn 2014 - 2015. Rhoddwyd £1,500 i ganolfan Ty Croeso ac i fudiad Peace Direct yn dilyn gweithgarwch 2015 - 2016. Rhoddwyd £1,500 i Apel Feddygol Bhopal a £1,500 i elusen ymchwil Alzheimer's yn dilyn gweithgarwch. 2016 - 2017.


Mae Capel y Nant yn cyfrannu'n rheolaidd at Anrhegion Nadolig 'Mr X', Banc Bwyd Clydach ac at Gymorth Cristnogol.ADDYSG
CYNULLYDD: 

Dyma'r Grwp sydd â'r dasg o geisio datblygu'r Ysgol Sul a gweithgareddau ar gyfer ein pobl ifainc. Croesawn blant newydd i dderbyn o sgiliau a phrofiad ein rota o athrawesau ac athrawon. Yn 2012, cynhaliwyd sesiwn llwyddiannus o ‘Neidio – a Moli Duw’ ar lawnt hyfryd y capel. Cafwyd BBQ Haf arloesol gwych hefyd. Cynhelir Grwp Ti a Fi llwyddiannus yn neuadd y capel ar fore Mawrth rhwng 9 - 11 o'r gloch yn ystod tymor ysgol. Rhan bwysig arall o waith y Grwp yw trefnu astudiaethau / dosbarthiadau achlysurol ar gyfer oedolion.

ADDOLI A CHERDD
CYNULLYDD: ROBAT POWELL

Cynrychiolydd ar y Pwyllgor Gwaith: Janice Walters

Dyma'r Grwp sy'n gyfrifol am drefnu ein hoedfaon a hybu datblygiad ein Ffydd fel aelodau.

Mae'r Tîm Addoli yn ceisio datblygu dulliau newydd a bywiog o addoli'n Creawdwr. Rydym wedi ceisio creu amrywiaeth o oedfaon gan elwa o gyflwyniadau arbrofol yn ein Cyrddau Cyfoes (2ail a 4ydd Sul yn y mis, yn y Neuadd). Cynhelir sesiynau Amnest Rhyngwladol o dro i dro fel rhan o'r Cyrddau Cyfoes gan ysgrifennu llythyrau i gefnogi pobl sy'n dioddef anghyfiawnder a chreulondeb ledled y byd.

Trwy ein Grwp Adeiladu, rydym wedi gosod offer llun a sain effeithiol yn y capel i gynorthwyo’n haddoliad – ac mae sawl un o’n plith wedi cymryd at y sgiliau cyfrifiadurol angenrheidiol. Ym mis Mehefin, 2013, dechreusom ar drefn newydd o gael Llywyddion gwahanol bob mis o blith ein haelodau i gyflwyno'n haddoliad boreol.

Mae Capel y Nant yn falch i fod yn rhan o Gytun Clydach gydag eglwysi eraill y fro.

CHWAEROLIAETH
CYNULLYDD A CHYNRYCHIOLYDD AR Y PWYLLGOR GWAITH: BRENDA EVANS

Mae aelodau'r Chwaeroliaeth yn cwrdd bob pythefnos ar bnawn dydd Mawrth gan fwynhau amrywiaeth o gyflwyniadau diddorol gan siaradwyr gwadd. Buont fel grwp yn ganolog i'r broses o greu baner newydd i'r eglwys (llun ar dudalen Hafan).

Mae'r Chwaeroliaeth yn cyflawni gwaith mawr wrth godi arian at elusennau. Casglwyd £500 at fudiad Y Deillion yn 2011-2012; £500 at Lyfrau Llafar Caerfyrddin a £600 at Uned Arennau Ysbyty Treforys yn 2012-2013; £600 at Uned y Galon, Ysbyty Treforys, yn 2013 - 2014; £500 at Ambiwlans Awyr Cymru yn 2014 - 2015; £700 at ganolfan gancr Golau yn 2015 - 2016; a £650 at Mind Abertawe o ganlyniad i weithgarwch 2016-2017. Shelter Cymru yw'r elusen am 2017 - 2018.

ADEILADAU
CYNULLYDD  A CHYNRYCHIOLYDD AR Y PWYLLGOR GWAITH: DAVID WAGHORN

Mae'r Grwp hwn a'r dasg o edrych ar ôl yr adeiladau a'r tir o gwmpas gan sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn bwrpasol, a’u bod mewn cyflwr da.

Eisoes gosodwyd ffenestri newydd sbon yn y capel er mwyn cadw aelodau’n fwy clyd mewn tywydd oer, arbed costau tanwydd, a lleihau ar allyriadau carbon deuocsid. Bu'r grwp yn ganolog i'r broses o osod offer llun a sain yn y capel. Ym Mehefin 2012 aethpwyd ati i wella'r llwybrau o gwmpas y capel a chreu nifer o lefydd parcio ceir.

Erbyn mis Mawrth, 2013, cwblhawyd prosiect y Capel, sef i dynnu nifer o resi o seddau allan, glanhau y gwaith pren, gosod carpedi, a chael nifer o gadeiriau unigol gyda breichiau. Nod y prosiect oedd hwyluso bywyd i bobl anabl a'r henoed - ond mae wedi creu mwy o le i bawb yn ogystal.

Bu cyffro mawr, hefyd, wrth i adeiladwyr weithio ar ein prosiect i adnewyddu Neuadd y Nant rhwng Medi 2014 a Ionawr 2015. O'r hen adeilad, crewyd neuadd fodern sy'n denu edmygedd ar bob llaw fel canolfan hardd ar gyfer achlysuron y capel ac at ddefnydd y gymuned.

Roeddem yn ffodus iawn bod y cynlluniau wedi cael eu paratoi gan un o'n haelodau, David Waghorn.Cawsom gymorth ariannol gwerthfawr gan nifer o gyrff i gynorthwyo gyda chost y prosiect hynod lwyddiannus hwn.

CYLLID
CYNULLYDD A CHYNRYCHIOLYDD AR Y PWYLLGOR GWAITH : HELEN JAMES (TRYSORYDD)

Dyma'r Grwp sy'n gyfrifol am seiliau ariannol yr Eglwys. Bach yw’r disgrifiad, ond mawr yw’r cyfrifoldeb!

 

CYFATHREBU A CHYHOEDDUSRWYDD
CYNULLYDD A CHYNRYCHIOLYDD AR Y PWYLLGOR GWAITH: HYWEL DAVIES

Prif waith y Grwp yw cynhyrchu Bwrlwm, cylchgrawn misol yr eglwys, cynnal gwefan yr eglwys (sef, www.capelynant.org) gan sicrhau ei bod yn cael ei diweddaru'n fisol, gosod hysbysebion yn y papurau newydd , trefnu cyhoeddusrwydd trwy systemau Mentrau Iaith Abertawe a Chastell-nedd a Port Talbot. a chreu posteri a baneri amrywiol yn ol y gofyn. Ym mis Mehefin 2012, lansiwyd Taflen Genhadol a gafodd ei dosbarthu i dros 3,000 o gartrefi'r ardal gan wahodd trigolion i ymuno a ni yn ein haddoliad a'n gweithgarwch.

YN YSTOD EI YMWELIAD A'R EGLWYS FEL MYFYRIWR YN 2013, BU DYLAN RHYS PARRY YN CYNNAL SESIWN AR SGILIAU TECHNOLEG GYFRIFIADUROL. DIOLCH YN FAWR IDDO AM EIN CYNORTHWYO Y PRYD HYNNY A PHOB DYMUNIAD DA IDDO FEL GWEINIDOG NEWYDD CAPEL CYMRAEG UNEDIG LLANDUDNO.

MAE CAPEL Y NANT YN HOFFI ARLOESI, YDY ... OND MAE TRIP YR YSGOL SUL YMYSG YR HEN FFEFRYNNAU - GYDA'R OEDOLION YN MWYNHAU CYMAINT A'R PLANT! DYMA RAI OHONOM AR DRAETH DINBYCH Y PYSGOD, 2011.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page