BLE'R Y'N NI - A PHWY YW PWY

BLE MAE CAPEL Y NANT?

SUT I GYRRAEDD AT CAPEL Y NANT, CLYDACH, ABERTAWE SA6 5HB

Mae Capel y Nant ynghanol Clydach, hen bentref glofaol a gweitheyd d metal i'r gogledd o A bertawe ar he ol y B4603.

Mae'r capel wedi'i leoli ar Heol y Nant sy'n cysylltu â phrif stryd siopa'r pentref, sef High Street.

Ein cyfeiriad yw: Capel y Nant, Heol y Nant, Clydach, Abertawe SA6 5HB.

*** Mae lleoliad Capel y Nant i'w gael o chwilio ar y we. Rhowch '- Capel y Nant Clydach' i mewn ac fe ddaw Google Maps i ddangos safle'r capel yn Heol y Nant.

Wrth deithio o gyfeiriad dinas Abertawe a'r M4, ymunwch a'r B4603 ar gylch traffig Ynysforgan (Cyffordd 45), sef hen brif ffordd Cwm Tawe. Ewch drwy Ynystawe ac ymlaen heibio i'r hen Hebron ar y chwith i gyrraedd canol Clydach. Trowch i'r chwith, i Heol y Nant, wrth Siop Spar. Ewch ymlaen gan fynd heibio i Sybil Street a Down Street sy'n torri ar draws ac fe welwch Capel y Nant a Neuadd y Nant ar y dde.

Wrth ddod o gyfeiriad Pontardawe, ewch i ganol Clydach gan basio'r troad i Archfarchnad y Co-op ar y chwith a throwch i'r dde i Heol y Nant wedi i chi fynd heibio i'r llyfrgell, ar y dde, a chyrraedd cornel Siop Spar.

Mae gwasanaethau bysiau yn cysylltu Clydach ag Abertawe a phentrefi gogledd Cwm Tawe .

CAPEL Y NANT - YN HEOL Y NANT, CLYDACH, ABERTAWE SA6 5HB

PWY YDY PWY?

ARWEINYDD AC YSGRIFENNYDD

Robat Powell, 01792 794665

           Ebost: powell.rg@btinternet.com   


CYN-ARWEINYDD : 

Y Parch Dewi Myrddin Hughes, 01792 843440

            Ebost: dewiannette@gmail.com 


CADEIRYDD

Eurig Davies

Cyn-Gadeirydd: 

Y Barnwr Geraint Walters

Ysgrifennydd : 

Robat Powell , 01792 794665

E-bost: powell.rg@btinternet.com

160 Vicarage Road , Treforys, Abertawe SA6 6DT

 Trysorydd: 

Helen James, 07825 721504


CROESO I BAWB I'N PLITH

Rydyn ni'n falch o fod yn eglwys sy'n croesawu ymwelwyr

Rydym yn eglwys groesawgar iawn sy'n falch o weld ymwelwyr yn taro mewn i weld shwd bobl ydyn ni a shwd eglwys sydd ar waith yma.

Fe welwch restr o'n prif swyddogion isod, gan gynnwys manylion cysylltu.

Rydym yn annog cymaint a phosib o'n haelodau i fod yn weithgar wrth wasanaethu Duw yn ol eu doniau yn yr eglwys.

Rydym yn falch arbennig y cawsom y Parch Dewi Myrddin Hughes, cyn-Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yn gyd-aelod ers i ni ymffurfio yn 2008 - yn arbennig gan iddo gytuno bod yn 'Arweinydd' arloesol arnom.


Ym mis Ionawr, 2013, yn dilyn 'ymddeoliad' Dewi, roeddem yn falch iawn bod ein cyd-aelod, y Prifardd Robat Powell, wedi cymryd at swydd Arweinydd Capel y Nant. Mae Robat hefyd yn Ysgrifennydd yr eglwys.


BWRLWM MISOL A GWEFAN

O'r cychwyn cyntaf ers i ni gael ein lasio fel eglwys unedig yn 2008, bu gennym gylchgrawn misol o'r enw Bwrlwm. Mae Bwrlwm yn llawn newyddion am weithgarwch yr eglwys - am ein hoedfaon, am hynt a helynt aelodau, am weithgareddau Cristnogol yn y fro a'r byd - gyda lle penodol i'n Harweinydd, y Prifardd Robat Powell, gyfrannu myfyrdodau misol ar ein Ffydd yn ein bywydau (a'r Parch Dewi Myrddin Hughes o'i flaen ef).

Danfonir Bwrlwm allan gyda'r post at bob un o gyfeiriadau aelodau'r eglwys. Caiff pawb, felly, wybod beth sy'n digwydd yn yr eglwys fel eu bod yn gallu cyfrannu i'n datblygiad. Mae hefyd yn ddolen gyswllt o bwys i aelodau nad sydd bellach yn gallu mynychu oedfaon oherwydd henaint neu salwch. Rydym yn cofio amdanyn nhw hefyd.

Fe gewch syniad go dda trwy Bwrlwm o natur fywiog ein heglwys a'n hymrwymiad fel aelodau i ddatblygu ar ein taith ysbrydol o ran ein Ffydd Gristnogol a'n Gwasanaeth i gymuned a byd.

Bwrlwm a Gwefan :

O dan drefn newydd a ddechreuwyd yn 2015, bydd cynnwys Bwrlwm yn cael ei gasglu gan dim o wirfoddolwyr sef Sali Wyn Islwyn, Annette a Dewi Hughes, ac Eurig Davies. Byddant yn golygu 3 rhifyn yn eu tro gyda Gwasg Morgannwg, Mynachlog Nedd, yn llunio ac yn argraffu'r cyfan.

Bydd Hywel Davies, a fu'n Olygydd ac yn ddyluniwr ar Fwrlwm ers 2008, yn parhau fel golygydd a lluniwr Gwefan yr Eglwys.  
CLAWR BWRLWM, RHIF 66, Mehefin 2014

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...

Viv | Reply 10.09.2011 19.16

Llongyfarchion!! Gwefan diddorol a chyfoes.

See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page