YMUNWCH A'N TAITH FFYDD

TRAFOD 'THE SHACK' A 'BYW'R CWESTIYNAU'

Mae ein Cyrddau Cyfoes ymhlith nifer o arbrofion llwyddiannus yng Nghapel y Nant. Fe'u cynhelir am 9.30 y bore ar 2ail a 4ydd Suliau'r mis - sef cyn oedfaon y bore.

Mae dishgledi o de neu goffi cychwynnol yn creu naws ymlaciol ar ddechrau'r sesiynol anffurfiol ac amrywiol hyn.

Wrth i ni drafod amrywiaeth o bynciau, gan addoli'n anffurfiol trwy nifer o dduliau, mae'r cyrddau wedi cyfrannu at ddyfnhau ac ehangu ein ffydd fel Cristnogion. Mae croeso i bawb - heb roi pwysau ar neb i aros ar gyfer yr oedfaon mwy ffurfiol a thraddodiadol yn y capel.

Er enghraifft, c
awsom fendith wrth drafod nofel ddadleuol 'The Shack' gan William P. Young yn ystod ein Cwrdd Cyfoes, ar fore Sul, Gorffennaf 14, 2013. Roeddem yn falch iawn bod Dr John a Nora Morgans yn bresennol gyda ni yn y sesiwn i fod yn rhan o'r drafodaeth.

Ers hynny, rydym wedi gwerthfawrogi darllen a thrafod y llyfryn 'Byw'r Cwestiynau' a gyhoeddwyd gan fudiad Cristnogaeth 21. Cyfieithiad ac addasiad yw 'Byw'r Cwestiynau' o gyfrol gan ddau weinidog yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r sesiynnau hefyd wedi bod yn gyfle i gynnal ein sesiynau ymarferol o lythyru i gefnogi Carcharorion Cydwybod Amnest Rhyngwladol
- rhyw bedair gwaith y flwyddyn.

ELWA WRTH BROFIADAU YSBRYDOL ERAILL

Mae Datganiad Cenhadol Capel y Nant yn adlewyrchu cred ein haelodau ein bod ar daith ffydd, neu daith ysbrydol.

Rydym yn derbyn yn gariadus ein bod wedi cyrraedd i lefydd amrywiol yn ein perthynas personol a Duw, Iesu a'r Ysbryd Glan, ac yn ein dealltwriaeth o beth yw gwaith y Cristion yn ein hoes ni wrth ymateb i'r arweiniad dwyfol.

Ar y tudalen hwn, gwahoddwn aelodau ac ymwelwyr i ymweld a gwefannau eraill sy'n cyflwyno atebion i rai o'n cwestiynau trwy weithgarwch a phrofiadau cyrff enwadol, eglwysi, mudiadau cymdeithasol ac elusennau.

Byddwn yn siwr o ychwanegu at y rhestr hon - gan groesawu awgrymiadau am wefannau cynorthwyol eraill.

Croesawn y cyfle i elwa'n ysbrydol trwy deithio y tu hwnt i waliau ein capel ni - er enghraifft, ar ein Pererindodau Haf blynyddol.

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

CYSYLLTIADAU ALLANOL

Peace Direct
http://www.peacedirect.org/uk/

Golau
http://www.golaucancerfoundation.wales.nhs.uk/golau-difference

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

http://www.annibynwyr.org/aboutus/index.html  


Teledu Annibynwyr Cymru

http://www.annibynwyr.tv/   Adnoddau Ysgolion Sul

www.annibynwyr.org/4001.html

 

Beibl.net

www.beibl.net

 

Cristnogaeth 21

http://www.cristnogaeth21.org/phpBB3/

 

Cyngor y Genhadaeth Fyd-eang CWM

www.cwmission.org.uk

 

Cymdeithas y Cymod yng Nghymru

www.cymdeithasycymod.org.uk

 

Cymorth Cristnogol

www.cymorthcristnogol.org.uk

 

Masnach Deg Cymru

www.masnachdegcymru.com


Amnest Rhyngwladol Cymru

http://www.amnesty.org.uk/content.asp?CategoryID=10564

 

Cristnogion a'r Ddaear 

http://www.greenchristian.org.uk/

http://www.christian-ecology.org.uk/


Methodistiaid lleol
www.clydachmethodists.co.uk
www.swanseamethodists.org.uk

SHARE Tawe - Abertawe Dinas Noddfa
Cymdeithas sy'n ceisio helpu pobl ddigartref yn Abertawe
https://www.facebook.com/sharetawe 
http://www.cityofsanctuary.org/swansea


Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
You liked this page