TREFNIADAU A GWEITHGARWCH

CYFARFODYDD A THREFNIADAU TACHWEDD 2019

PWYLLGORAU

Pwyllgor Gwaith : Nos Iau, 28 Tachwedd am 7.15 p.m.

 

CROESAWU YN Y CYNTEDD

Tachwedd: Doreen a Josie

Rhagfyr: David ac Elaine

 

PARATOI A DOSBARTHU’R CYMUN

Sul, 3 Tachwedd (bore): Geraint a Kathryn

Sul, 1 Rhagfyr (bore): Gareth a Mari

 

PARATOI TE A CHOFFI

Sul, 3 Tachwedd: Anne (W), Bet a Janice

Sul, 1 Rhagfyr: Y Chwaeroliaeth

 

YMWELWYR YSBYTY

Tachwedd: Josi ac Annette

Rhagfyr: Anne a Bet

 

BLODAU TACHWEDD

Sul, 3: Sheila Powell

Sul, 10: Ann Williams

Sul, 17: Joyce Jones

Sul, 24: Ray Rees

 

ORGANYDDION TACHWEDD

Sul, 3: bore, Ann; hwyr, Fiona

Sul, 10: bore, Janice; hwyr, John

Sul, 17: bore, Eurig; hwyr,John

Sul, 24: bore, Annette; hwyr, Janice

Dyma Neuadd y Nant wrth ochr ein capel lle mae llawer o weithgareddau grwpiau'r eglwys a chymdeithasau cymunedol amrywiol yn cael eu cynnal. Dyma oedd yr hen gapel a festri oedd yn dyddio nol i'r 1870au. Cafodd yr adeilad ei weddnewid gennym yn 2014-15 i fod yn gyrchfan modern a chroesawgar gan ddenu llawer o ganmoliaeth.

PIGION O WEITHGARWCH Y GORFFENNOL

Prosiect symud seddau i helpu'r anabl - 2012 / 2013

CY TUNODD Cwrdd Eglwys Sul, Tachwedd 4, 2012, y dylid gweithredu'r cyfan o gynllun ein Pwyllgor Gwaith yn dilyn Adroddiad Anabledd a gawsom gan arbenigwr ar y capel - a gorffennwyd y gwaith erbyn mis Mawrth 2013.

Dyma amlinelliad o'r Cynllun a luniwyd er mwyn gwneud y capel a'r safle'n fwy diogel ac yn fwy cyfforddus i bobl anabl - a’r gweddill ohonom:

Yn y capel: Er mwyn gallu symud cadair olwyn yn rhwydd o amgylch y capel a chreu lle i gadeiriau olwyn a gofalwyr sy’n eu gwthio – a’i gwneud yn haws dod ag arch i mewn ac allan pan fydd angladd:

►Tynnu allan ddwy sedd hir yng nghanol cefn y capel – bydd hyn yn ei gwneud yn haws i bawb symud o un ochr y capel i’r llall hefyd.

►Tynnu allan y ddwy sedd gefn ar y ddwy ochr fel bod modd troi cadair olwyn yn rhwydd i lawr yr eil – a rhoi rhai cadeiriau esmwyth yn y corneli os bydd pobl yn awyddus i eistedd yno o hyd.

►Tynnu allan y seddau ochr (wrth y piano) ym mlaen y capel, fel bod lle i barcio cadeiriau olwyn a chreu lle i’r gofalwyr eistedd gyda nhw. Byddwn yn rhoi rhai cadeiriau esmwyth yma.

►Tynnu allan y pared pren o flaen y sedd ganol ym mlaen y capel – er mwyn ei gwneud yn haws symud o un ochr y capel i’r llall.

Yn ogystal, glanhawyd y lloriau pren a gosodwyd carpedi newydd i lawr. Roedd y capel ar ei newydd wedd erbyn Mawrth 2013, a chyrhaeddodd nifer o gadeiriau unigol newydd cyn diwedd mis Ebrill.

Pwrpas hyn oll yw cadw cymeriad ac urddas Capel y Nant ond ei wneud yn lle mwy hwylus, diogel a chyfforddus i bawb. 

HEFYD —

Tu allan: Peintio ymylon y cerb a’r grisiau tu allan i’r capel a’r dreif yn wyn, fel y bydd yn haws eu gweld.

Tŷ bach yr anabl: Rhoi’r cordyn argyfwng o gwmpas

gwaelod y walydd; gosod y drych o’r llawr i fyny’r wal;

newid dolen y drws fel nad oes dim angen gafael ynddi

 a’i throi.

ROBAT POWELL

Ysgrifennydd yr Eglwys


Codi arian at Apel Haiti: 2013 - 2014 

Bu'r Grwp Eglwys a Chymdeithas yn hynod brysur yn codi arian at ein helusen ddewisiedig am 2013 / 2014, sef Apel Haiti Cymorth Cristnogol.

Yn ein Noson Jazz arloesol, gyda Daniel Williams a Dave Jones o grwp jazz Cymreig 'Burlum' ym mis Tachwedd, codwyd £350 at yr Apel. Diolchwyd yn fawr i Daniel a Dave am helpu ein hymdrechion. 

Yna, ar nos Wener, Chwefror 28, 2014, cafwyd noson lwyddiannus iawn arall gerddorol, y tro hwn gan offerynwyr gwerin Y Bardd Bach sy'n cwrdd ar ail nos Wener bob mis yn Nhy Tawe. Roedd pawb wrth eu bodd gyda'r alawon gwerin fel gyda'r noson jazz. Diolchwyd yn fawr i griw'r Bardd Bach. Codwyd tua £170 i gyflwyno ein coffrau ar gyfer Apel Haiti.

Codwyd cyfanswm o dros £3,000 at Apel Haiti.

Yn ystod 2012 / 2013, codwyd tua £2,400 gan y Grwp yn cael ei rannu rhwng elusen leol Share Tawe a rhyngwladol y Groes Goch.

Y flwyddyn gynt, roeddynt wedi c yflwyno £1,500 i D ŷ Olwen a £1,500 i Arian i Madagascar ar ran yr eglwys. (Mwy o fanylion dan Grwp Eglwys a Chymdeithas ar dudalen ein grwpiau gwaith.)