Edrych ymlaen ac edrych yn ol ...

I'CH DYDDIADURON ...

Mynnwch eich tocynnau ar gyfer cyngerdd corau Ty Tawe a Seingar fydd yng Nghapel y Nant ar nos Sul, 7 Ebrill. Elw at Apel Madagascar.

ASTUDIAETHAU'R GRAWYS

Bydd sesiwn gyntaf Astudiaeth Grawys Cytun Clydach yn dechrau ar nos Fawrth, Mawrth 12, yn Neuadd y Nant. Y thema eleni fydd 'Dirgelwch Duw' yn dilyn Cwrs Eglwysi Prydain. Mae'r sesiynau cael eu cynnal yn Neuadd y Nant ac Eglwys y Santes Fair bob yn ail gan orffen yn Neuadd y Nant ar Ebrill 9.

CINIAWAU'R GRAWYS

Cynhelir Ciniawau’r Grawys er budd Cymorth Cristnogol yn y lleoliadau canlynol i ddechrau am 12 o’r gloch:

Mawrth 8: St Michael,Trebannws.

Mawrth 15: Yr Eglwys Fethodistaidd yn gyfrifol yng Nghapel y Nant.

Mawrth 22: St Benedict yn gyfrifol yn Neuadd y Nant

Mawrth 29: Capel y Nant yn gyfrifol yn Neuadd y Nant

Ebrill 5: Tŷ Croeso yn gyfrifol yn Neuadd y Nant

ARWEINYDDIAETH CAPEL Y NANT:

CWRDD EGLWYS ARBENNIG

Cynhaliwn Cwrdd Eglwys arbennig yn Neuadd y Nant am 7 o'r gloch ar nos Fercher, Mawrth 27, i drafod Arweinyddiaeth Capel y Nant. Mae Robat yn ein hatgoffa fod ganddo 11 mis i fod cyn i'w dymor fel Arweinydd yr eglwys (a estynwyd) ddod i ben. Trafodwn amryw o opsiynau ar sut i symud ymlaen. Croeso i bawb o'n haelodau a gobeithiwn cael dyrfa gref i edrych at ddyfodol yr eglwys.

CYNGERDD CORAWL

Bydd Cor Ty Tawe a Chor Seingar yn ymweld a Chapel y Nant i ganu'r 'Croeshoeliad' gan y cyfansoddwr John Steiner am 6 o'r gloch ar nos Sul, Ebrill 7. Artisitiad: Efan Williams, Tenor; Gwyn Morris, Bariton; Fiona Gannon, Organyddes. Mae rhai o aelodau Capel y Nant yn aelodau o Gor Ty Tawe. Edrychwn ymlaen yn fawr at y noson gorawl arbennig hon. Tocynnau ar gael am £5 ar y noson, neu o flaen llaw trwy swyddogion. Mwy o fanylion: 01792 794665

 

DATHLU 10 MLYNEDD CAPEL Y NANT

Buom yn dathlu 'r Degawd mewn steil ... 2008 - 2018

Dydd Sul, Ebrill15: Te Parti yn y pnawn i aelodau a chyfeillion yr eglwys yn Neuadd y Nant. Dim oedfa hwyr y Sul hwn.

Dydd Sul, Mai 6 Oedfa'r Dathlu yn y bore, dan arweiniad Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, y Parch Ddr Geraint Tudur gydag aelodau yn cymryd rhan.

Nos Iau, Medi 20, am 7 o'r gloch yng Nghapel y Nant - 'Cerrig Milltir': Pasiant o hanes y Ffydd Gristnogol yng Nghymru o oes y Saint hyd heddiw. Dyma uchafbwynt ein dathliadau i nodi'r 10 mlynedd ers sefydlu Capel y Nant. Noson fywiog, drwy ddrama, offeryn a chân gan 50 o aelodau hen ac ifanc. Ein cyn-Arweinydd, y Parch Dewi Myrddin Hughes, yw awdur y cyflwyniad gyda'n Arweinydd presennol, Robat Powell, yn gyfrifol am y rhan gyfoes.

Dydd Sul, Hydref 14: Cinio'r Dathlu, lleoliad i'w drefnu. Bydd y cinio'n dilyn yr Oedfa Ddiolchgarwch.

Nos Wener, Tachwedd 30: Cyngerdd Brethyn Cartref - yn Neuadd y Nant, gan dynnu ar ddoniau aelodau'r eglwys ac eraill.

 

ATGOFION ERAILL O'R GORFFENNOL ...

Dathlu hwyliog Gwyl Ddewi Capel y Nant 2017
Oedfa Blygain 2016
30. Jun, 2015
2015: DANGOS 'MORE THAN HONEY'
Am y tro cyntaf, trefnodd Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant noson ar y cyd gyda Chyfeillion y Ddaear, Abertawe, er mwyn dangos ffilm 'More than Honey.'
Mae'r ffilm - sydd wedi'i chanmol fel un 'ysgytwol o brydferth' - yn esbonio'r cefndir i'r argyfwng sy'n effeithio ar wenyn ledled y byd, ac yn effeithio, felly, ar bob un ohonom.
Cynhaliwyd y cyfarfod arloesol hon yn Neuadd y Nant ar nos Fawrth, Mehefin 30, 2015. Roedd y noson am ddim, gyda chroeso i bawb, ac roedd stondin yn y neuadd gan Gyfeillion y Ddaear.
Daeth tyraf dda o aelodau'r eglwys a phobl y gymuned i weld y dangosiad ffilm gyntaf yn Neuadd y Nant ar Fehefin 30, 2015 - sef ffilm More Than Honesy am yr argyfwng sy'n wynebu gwenyn a gloynod byw.
Rhai o gefnogwyr Grwp Amnest Rhyngwladol Capel y Nant wrthi'n llunio llythyrau yn ein sesiwn yn y Cwrdd Cyfoes cyn oedfa'r bore ar ddydd Sul, Mai 17, 2015. Llythyru wnaethon ni dros y llenor a'r blogiwr Druklo yn Nhibet sydd wedi ei garcharu heb gyhuddiad yn ei erbyn gan awdurdodau diogelwch Llywodraeth Tsieina. Un dewr yw Druklo sy'n disgrifio gormes Tsieina yn Nhibet. Danfonon ni ein 15 llythyr at Lysgennad Tsieina yn Llundain gan ofyn am ryddid Druklo. ISOD: LLUNIAU AC ADRODDIAD AM AGORIAD SWYDDOGOL NEUADD Y NANT AR EI NEWYDD WEDD ...
Mawrth 9, 2015
AGORIAD SWYDDOGOL NEUADD CAPEL Y NANT
Cafwyd cyfarfod llwyddiannus a hapus iawn i agor ein Neuadd ar ei newydd wedd ar bnawn Iau, Mawrth 5. Agorwyd y Neuadd yn swyddogol gan Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, y Parch Ddr Geraint Tudur. Diolchwyd i gynrychiolwyr yr adeiladwyr a'r prif noddwr, WREN, oedd hefyd yn bresennol i fwynhau achlysur ynghyd a chriw da o aelodau Capel y Nant. Llywyddwyd y cyfarfod gan Robat Powell, Arweinydd Capel y Nant. Roedd Robat a'r Parch Pam Cram - gweinidog Eglwys Fethodistaidd Clydach sy'n wedi'i phartneru a Chapel y Nant - yn falch i ddiolch Geraint am arwain seremoni'r agoriad. Cafwyd lluniaeth blasus a chyflwyniad o luniau a ffilmiau fideo o weithgareddau'r eglwys ar y sgrin fawr.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page