Edrych ymlaen ac edrych yn ol ...

DIGWYDDIADAU HYDREF

CYNGERDD AR Y DELYN

Ar nos Fawrth, Hydref 3, bydd Gwenllian Llyr yn cynnal cyngerdd ar y delyn yn Neuadd y Nant.

Bydd y cyngerdd yn fodd i ddathlu lansio CD newydd Gwenllian, ond yn gyfle hefyd i godi arian ar elusennau rhyngwladol a lleol Capel y Nant.

Edrychwn ymlaen at noson hyfryd arall yng nghwmni Gwenllian gyda Gwin a Lluniaeth ysgafn yn dilyn. Dewch a'ch ffrindiau - a chriw o bobl ifanc a phlant i brofi sgiliau ein telynores o Gwm Tawe.

OEDFA DDIOLCHGARWCH GANOL WYTHNOS

Croeso i bawb yn aelodau a chyfeillion i’r Oedfa Ddiolchgarwch Ganol Wythnos a gynhelir am 2 o’r gloch ar brynhawn Mercher, Hydref 11, gan Grŵp Bugeilio Capel y Nant.

SESIWN O HWYL A JOIO

Bydd sesiwn arall o Hwyl a Joio yn cael ei gynnal am ein plant ifanc at bnawn Iau, Hydref 12, rhwng 5 a 6.30 o'r gloch. Croeso cynnes i bawb.

DATHLU DEGAWD CAPEL Y NANT

Bydd cyfarfod trafod sut awn ati i ddathlu'r 10 mlynedd ers sefydlu Capel y Nant yn cael ei gynnal ar nos Lun, Hydref 23, am 7 o'r gloch yn Neuadd y Nant. Croeso i bawb ddod i gyfrannu syniadau.

 

CWRDD EGLWYS YN TRAFOD DYFODOL CAPEL Y NANT

7. Jun, 2017
ROBAT YN CYTUNO PARHAU'N ARWEINYDD
CYNHALIWYD Cwrdd Eglwys i aelodau Capel y Nant ar nos Fercher, 7 Mehefin, i ystyried arweinyddiaeth yr eglwys i’r dyfodol, gan fod pum mlynedd ein Harweinydd presennol, Robat Powell, yn dod i ben yn Ionawr 2018.
Gosodwyd nifer o opsiynau o flaen yr aelodau ac wedi trafodaeth agored, gofynnwyd i Robat ystyried parhau’n Arweinydd.
Cytunodd Robat i wneud hyny am gyfnod o ddwy flynedd gyda’r sefyllfa’n cael ei hadolygu eto yn Ionawr 2020.
Wrth gloi’r cyfarfod, pwysleiswyd pa mor ffodus y bu Capel y Nant yn ei arweinyddion dros flynyddoedd ei fodolaeth.
Dathlu hwyliog Gwyl Ddewi Capel y Nant 2017
Oedfa Blygain 2016
30. Jun, 2015
2015: DANGOS 'MORE THAN HONEY'
Am y tro cyntaf, trefnodd Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant noson ar y cyd gyda Chyfeillion y Ddaear, Abertawe, er mwyn dangos ffilm 'More than Honey.'
Mae'r ffilm - sydd wedi'i chanmol fel un 'ysgytwol o brydferth' - yn esbonio'r cefndir i'r argyfwng sy'n effeithio ar wenyn ledled y byd, ac yn effeithio, felly, ar bob un ohonom.
Cynhaliwyd y cyfarfod arloesol hon yn Neuadd y Nant ar nos Fawrth, Mehefin 30, 2015. Roedd y noson am ddim, gyda chroeso i bawb, ac roedd stondin yn y neuadd gan Gyfeillion y Ddaear.
Daeth tyraf dda o aelodau'r eglwys a phobl y gymuned i weld y dangosiad ffilm gyntaf yn Neuadd y Nant ar Fehefin 30, 2015 - sef ffilm More Than Honesy am yr argyfwng sy'n wynebu gwenyn a gloynod byw.
Rhai o gefnogwyr Grwp Amnest Rhyngwladol Capel y Nant wrthi'n llunio llythyrau yn ein sesiwn yn y Cwrdd Cyfoes cyn oedfa'r bore ar ddydd Sul, Mai 17, 2015. Llythyru wnaethon ni dros y llenor a'r blogiwr Druklo yn Nhibet sydd wedi ei garcharu heb gyhuddiad yn ei erbyn gan awdurdodau diogelwch Llywodraeth Tsieina. Un dewr yw Druklo sy'n disgrifio gormes Tsieina yn Nhibet. Danfonon ni ein 15 llythyr at Lysgennad Tsieina yn Llundain gan ofyn am ryddid Druklo. ISOD: LLUNIAU AC ADRODDIAD AM AGORIAD SWYDDOGOL NEUADD Y NANT AR EI NEWYDD WEDD ...
Mawrth 9, 2015
AGORIAD SWYDDOGOL NEUADD CAPEL Y NANT
Cafwyd cyfarfod llwyddiannus a hapus iawn i agor ein Neuadd ar ei newydd wedd ar bnawn Iau, Mawrth 5. Agorwyd y Neuadd yn swyddogol gan Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, y Parch Ddr Geraint Tudur. Diolchwyd i gynrychiolwyr yr adeiladwyr a'r prif noddwr, WREN, oedd hefyd yn bresennol i fwynhau achlysur ynghyd a chriw da o aelodau Capel y Nant. Llywyddwyd y cyfarfod gan Robat Powell, Arweinydd Capel y Nant. Roedd Robat a'r Parch Pam Cram - gweinidog Eglwys Fethodistaidd Clydach sy'n wedi'i phartneru a Chapel y Nant - yn falch i ddiolch Geraint am arwain seremoni'r agoriad. Cafwyd lluniaeth blasus a chyflwyniad o luniau a ffilmiau fideo o weithgareddau'r eglwys ar y sgrin fawr.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page