Edrych ymlaen ac edrych yn ol ...

AR GYFER EICH DYDDIADURON ...

PERERINDOD CAPEL Y NANT

Eleni, ar ddydd Sul, Gorffennaf 14, bydd Pererindod Capel y Nant yn ein cymryd i Sir Benfro lle cawn ddilyn hanes y bardd a'r gweledydd Waldo Williams dan arweiniad Robat. Bydd y bws yn gadael am 8.30 o Goed Gwilym. Am 2 o'r gloch y pnawn, byddwn yn ymuno ag aelodau Cymdeithas Waldo i gynnal oedfa awyr agored ar lethrau Mynydd y Preselau. Awgrymir ein bod yn dod a seddau ysgafn gyda ni. Cawn bryd nos yn y Cottage Inn, Llandeilo, ar y daith adref. Os hoffech ddod ar y daith, rhowch eich enwau ar unwaith i Robat. Gadewch i Robat wybod, hefyd, beth fydd eich dewisiadau ar gyfer y pryd hwyr.

TAITH Y CHWAEROLIAETH

Cynhelir Taith Chwaeroliaeth Capel y Nant ar ddydd Mercher, Gorffennaf 10. Bydd y daith yn dechrau am 12.30 o Gapel y Nant.

TE AC EMYN

Cynhelir sesiwn Te ac Emyn yn Neuadd y Nant am 2.15 ar bnawn dydd Mercher, Gorffenaf 10. Croeso i bawb.

HWYL I'R TEULU

Bydd Noson o Hwyl i'r teulu yn cael ei chynnal am 5 o'r gloch ar ddydd Iau, Gorffennaf 11 yn Neuadd y Nant. Dyma gyfle i ddiolch a dosbarthu cwpanau Madagascar i'r plant a'r ieuenctid - a gemau bwrdd.

 

GWEITHGAREDDAU DIWEDDAR ...

DATHLU'R PASG

Diolch i'r Parch Ddr Noel Davies am arwain ein hoedfa i ddathlu'r Pasg ar fore Sul, Ebrill 21 - yng Nghapel y Nant am 10.30. Dyma gopi o'r hysbyseb roesom yn yr Evening Post i dynnu sylw at oedfa Cytun yng Nghalfaria(ar Fore Gener y Groglith) a'n hoedfa ninnau ar fore Sul y Pasg yng Nghapel y Nant.

ASTUDIAETHAU'R GRAWYS

Y thema eleni oedd 'Dirgelwch Duw' gan ddilyn Cwrs Eglwysi Prydain.

CINIAWAU'R GRAWYS

Cynhaliwyd Ciniawau’r Grawys er budd Cymorth Cristnogol mewn sawl eglwys yn arwain at y Pasg.

CYNGERDD CORAWL

Cawsom noson gerddorol i'w chofio wrth i Cor Ty Tawe a Chor Seingar ymweld a Chapel y Nant i ganu'r 'Croeshoeliad' gan y cyfansoddwr John Steiner ar nos Sul, Ebrill 7. Yr artistiaid oedd Efan Williams, tenor, Gwyn Morris, bariton gyda Fiona Gannon, yn organyddes. Aeth yr elw at Apel Madagascar.

DATHLU 10 MLYNEDD CAPEL Y NANT

Buom yn dathlu 'r Degawd mewn steil ... 2008 - 2018

Dydd Sul, Ebrill15: Te Parti yn y pnawn i aelodau a chyfeillion yr eglwys yn Neuadd y Nant. Dim oedfa hwyr y Sul hwn.

Dydd Sul, Mai 6 Oedfa'r Dathlu yn y bore, dan arweiniad Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, y Parch Ddr Geraint Tudur gydag aelodau yn cymryd rhan.

Nos Iau, Medi 20, am 7 o'r gloch yng Nghapel y Nant - 'Cerrig Milltir': Pasiant o hanes y Ffydd Gristnogol yng Nghymru o oes y Saint hyd heddiw. Dyma uchafbwynt ein dathliadau i nodi'r 10 mlynedd ers sefydlu Capel y Nant. Noson fywiog, drwy ddrama, offeryn a chân gan 50 o aelodau hen ac ifanc. Ein cyn-Arweinydd, y Parch Dewi Myrddin Hughes, yw awdur y cyflwyniad gyda'n Arweinydd presennol, Robat Powell, yn gyfrifol am y rhan gyfoes.

Dydd Sul, Hydref 14: Cinio'r Dathlu, lleoliad i'w drefnu. Bydd y cinio'n dilyn yr Oedfa Ddiolchgarwch.

Nos Wener, Tachwedd 30: Cyngerdd Brethyn Cartref - yn Neuadd y Nant, gan dynnu ar ddoniau aelodau'r eglwys ac eraill.

 

ATGOFION ERAILL O'R GORFFENNOL ...

Dathlu hwyliog Gwyl Ddewi Capel y Nant 2017
Oedfa Blygain 2016
30. Jun, 2015
2015: DANGOS 'MORE THAN HONEY'
Am y tro cyntaf, trefnodd Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant noson ar y cyd gyda Chyfeillion y Ddaear, Abertawe, er mwyn dangos ffilm 'More than Honey.'
Mae'r ffilm - sydd wedi'i chanmol fel un 'ysgytwol o brydferth' - yn esbonio'r cefndir i'r argyfwng sy'n effeithio ar wenyn ledled y byd, ac yn effeithio, felly, ar bob un ohonom.
Cynhaliwyd y cyfarfod arloesol hon yn Neuadd y Nant ar nos Fawrth, Mehefin 30, 2015. Roedd y noson am ddim, gyda chroeso i bawb, ac roedd stondin yn y neuadd gan Gyfeillion y Ddaear.
Daeth tyraf dda o aelodau'r eglwys a phobl y gymuned i weld y dangosiad ffilm gyntaf yn Neuadd y Nant ar Fehefin 30, 2015 - sef ffilm More Than Honesy am yr argyfwng sy'n wynebu gwenyn a gloynod byw.
Rhai o gefnogwyr Grwp Amnest Rhyngwladol Capel y Nant wrthi'n llunio llythyrau yn ein sesiwn yn y Cwrdd Cyfoes cyn oedfa'r bore ar ddydd Sul, Mai 17, 2015. Llythyru wnaethon ni dros y llenor a'r blogiwr Druklo yn Nhibet sydd wedi ei garcharu heb gyhuddiad yn ei erbyn gan awdurdodau diogelwch Llywodraeth Tsieina. Un dewr yw Druklo sy'n disgrifio gormes Tsieina yn Nhibet. Danfonon ni ein 15 llythyr at Lysgennad Tsieina yn Llundain gan ofyn am ryddid Druklo. ISOD: LLUNIAU AC ADRODDIAD AM AGORIAD SWYDDOGOL NEUADD Y NANT AR EI NEWYDD WEDD ...
Mawrth 9, 2015
AGORIAD SWYDDOGOL NEUADD CAPEL Y NANT
Cafwyd cyfarfod llwyddiannus a hapus iawn i agor ein Neuadd ar ei newydd wedd ar bnawn Iau, Mawrth 5. Agorwyd y Neuadd yn swyddogol gan Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, y Parch Ddr Geraint Tudur. Diolchwyd i gynrychiolwyr yr adeiladwyr a'r prif noddwr, WREN, oedd hefyd yn bresennol i fwynhau achlysur ynghyd a chriw da o aelodau Capel y Nant. Llywyddwyd y cyfarfod gan Robat Powell, Arweinydd Capel y Nant. Roedd Robat a'r Parch Pam Cram - gweinidog Eglwys Fethodistaidd Clydach sy'n wedi'i phartneru a Chapel y Nant - yn falch i ddiolch Geraint am arwain seremoni'r agoriad. Cafwyd lluniaeth blasus a chyflwyniad o luniau a ffilmiau fideo o weithgareddau'r eglwys ar y sgrin fawr.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page