Edrych ymlaen ac edrych yn ol ...

DIGWYDDIADAU RHAGFYR AC IONAWR

SESIWN HWYL A DIOLCH

  • Bydd sesiwn Hwyl a Diolch i blant oed cynradd yn cael ei chynnal am 4.45 yn Neuadd y Nant ar nos Iau, Rhagfyr 7. Croeso i blant ddod a'u ffrindiau.

CANU CAROLAU

  • Cynhelir gwasanaeth Carolau Nadolig yng nghwmni Band Byddin yr Iachawdwriaeth yn Eglwys y Santes Fair ar Nos Iau, Rhagfyr 7, am 7.30. Trefnir gan Gymorth Cristnogol Clydach. Diolch yn fawr i Anne Jones a Mair Evans am werthu’r holl gardiau Nadolig dros Gymorth Cristnogol yng Nghapel y Nant
  • Bydd plant Ysgol Gellionnen yn canu carolau yn ystod y Bore Coffi a gynhelir gan Ferched y Wawr Clydach ar ddydd Gwener, Rhagfyr 15.
  • Ar Nos Lun, Rhagfyr 18, am 5 o’r gloch, bydd sesiwn o Ganu Carolau tu allan i Co-op Clydach. Aiff y casgliad o’r sesiwn yma at Shelter Cymru.

TE AC EMYN

Cynhelir ‘Te ac Amen’ yn Neuadd y Nant gan Dy Croeso ar bnawn Mercher, Rhagfyr 13, am 2.15. Croeso i bawb, wrth gwrs, i'r sesiynau poblogaidd hyn.

NOSON GAROLAU, MINS PEIS A CWIS

Bydd llawer o fwynhad ar gael yn Neuadd y Nant ar nos Wener, Rhagfyr 15, wrth i ni gynnal ein 'Noson Garolau, Mins Peis a Cwis' gan ddechrau am 7 o'r gloch. Dyma un o'r uchafbwyntiau ar Galendr ein Blwyddyn Gymdeithasol. Bydd Arweinydd yr Eglwys, Robat Powell, wrth y llyw - a bydd Gluhwein ar gael. Dewch bawb i gael hwyl a dathlu'r Wyl gyda noson hwyliog.

WYTHNOS WEDDI AM UNDOD CRISTNOGOL

Cyfarfodydd am 10.30 o’r gloch

Ionawr 18: St Mihangel,Trebanos

Ionawr 19: Yr Eglwys Fethodistaidd

Ionawr 20: Calfaria

Ionawr 22: Capel y Nant

Ionawr 23: St Benedict

Ionawr 24: Santes Fair

 

CWRDD EGLWYS YN TRAFOD DYFODOL CAPEL Y NANT

7. Jun, 2017
ROBAT YN CYTUNO PARHAU'N ARWEINYDD
CYNHALIWYD Cwrdd Eglwys i aelodau Capel y Nant ar nos Fercher, 7 Mehefin, i ystyried arweinyddiaeth yr eglwys i’r dyfodol, gan fod pum mlynedd ein Harweinydd presennol, Robat Powell, yn dod i ben yn Ionawr 2018.
Gosodwyd nifer o opsiynau o flaen yr aelodau ac wedi trafodaeth agored, gofynnwyd i Robat ystyried parhau’n Arweinydd.
Cytunodd Robat i wneud hyny am gyfnod o ddwy flynedd gyda’r sefyllfa’n cael ei hadolygu eto yn Ionawr 2020.
Wrth gloi’r cyfarfod, pwysleiswyd pa mor ffodus y bu Capel y Nant yn ei arweinyddion dros flynyddoedd ei fodolaeth.
Dathlu hwyliog Gwyl Ddewi Capel y Nant 2017
Oedfa Blygain 2016
30. Jun, 2015
2015: DANGOS 'MORE THAN HONEY'
Am y tro cyntaf, trefnodd Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant noson ar y cyd gyda Chyfeillion y Ddaear, Abertawe, er mwyn dangos ffilm 'More than Honey.'
Mae'r ffilm - sydd wedi'i chanmol fel un 'ysgytwol o brydferth' - yn esbonio'r cefndir i'r argyfwng sy'n effeithio ar wenyn ledled y byd, ac yn effeithio, felly, ar bob un ohonom.
Cynhaliwyd y cyfarfod arloesol hon yn Neuadd y Nant ar nos Fawrth, Mehefin 30, 2015. Roedd y noson am ddim, gyda chroeso i bawb, ac roedd stondin yn y neuadd gan Gyfeillion y Ddaear.
Daeth tyraf dda o aelodau'r eglwys a phobl y gymuned i weld y dangosiad ffilm gyntaf yn Neuadd y Nant ar Fehefin 30, 2015 - sef ffilm More Than Honesy am yr argyfwng sy'n wynebu gwenyn a gloynod byw.
Rhai o gefnogwyr Grwp Amnest Rhyngwladol Capel y Nant wrthi'n llunio llythyrau yn ein sesiwn yn y Cwrdd Cyfoes cyn oedfa'r bore ar ddydd Sul, Mai 17, 2015. Llythyru wnaethon ni dros y llenor a'r blogiwr Druklo yn Nhibet sydd wedi ei garcharu heb gyhuddiad yn ei erbyn gan awdurdodau diogelwch Llywodraeth Tsieina. Un dewr yw Druklo sy'n disgrifio gormes Tsieina yn Nhibet. Danfonon ni ein 15 llythyr at Lysgennad Tsieina yn Llundain gan ofyn am ryddid Druklo. ISOD: LLUNIAU AC ADRODDIAD AM AGORIAD SWYDDOGOL NEUADD Y NANT AR EI NEWYDD WEDD ...
Mawrth 9, 2015
AGORIAD SWYDDOGOL NEUADD CAPEL Y NANT
Cafwyd cyfarfod llwyddiannus a hapus iawn i agor ein Neuadd ar ei newydd wedd ar bnawn Iau, Mawrth 5. Agorwyd y Neuadd yn swyddogol gan Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, y Parch Ddr Geraint Tudur. Diolchwyd i gynrychiolwyr yr adeiladwyr a'r prif noddwr, WREN, oedd hefyd yn bresennol i fwynhau achlysur ynghyd a chriw da o aelodau Capel y Nant. Llywyddwyd y cyfarfod gan Robat Powell, Arweinydd Capel y Nant. Roedd Robat a'r Parch Pam Cram - gweinidog Eglwys Fethodistaidd Clydach sy'n wedi'i phartneru a Chapel y Nant - yn falch i ddiolch Geraint am arwain seremoni'r agoriad. Cafwyd lluniaeth blasus a chyflwyniad o luniau a ffilmiau fideo o weithgareddau'r eglwys ar y sgrin fawr.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page