Edrych ymlaen ac edrych yn ol ...

Edrych ymlaen i'n Te Mefus

Cynhelir Te Mefus blynyddol hynod boblogaidd Capel y Nant yn Neuadd y Nant ar bnawn dydd Mawrth, Gorffennaf 4, rhwng 3 a 5 o’r gloch. Pris mynediad £5. Elw i Shelter Cymru. Trefniadau gan ein Chwaeroliaeth, a diolch yn fawr iddynt o flaen llaw am eu gwaith blasus!

CYFUNDEB ANNIBYNWYR GORLLEWIN MORGANNWG

Cynhelir Cyfarfod i drafod Arolwg y Cyfundebau yng Nghapel y Nant am 7 o'r gloch ar nos Lun, Gorffennaf 10.

CYTUN CLYDACH

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cytûn Clydach nos Fawrth, Gorffennaf 18, am 7 yr hwyr yn Neuadd y Nant.

GWYL CYNGOR CYMUNED CLYDACH

Cynhelir Oedfa Undebol Gŵyl Cyngor Cymuned Clydach ar brynhawn Sul, Awst 6,  dan ofal yr Eglwys Fethodistaidd, ar y Cae Criced.

CWRDD EGLWYS YN TRAFOD DYFODOL CAPEL Y NANT

7. Jun, 2017
ROBAT YN CYTUNO PARHAU'N ARWEINYDD
CYNHALIWYD Cwrdd Eglwys i aelodau Capel y Nant ar nos Fercher, 7 Mehefin, i ystyried arweinyddiaeth yr eglwys i’r dyfodol, gan fod pum mlynedd ein Harweinydd presennol, Robat Powell, yn dod i ben yn Ionawr 2018.
Gosodwyd nifer o opsiynau o flaen yr aelodau ac wedi trafodaeth agored, gofynnwyd i Robat ystyried parhau’n Arweinydd.
Cytunodd Robat i wneud hyny am gyfnod o ddwy flynedd gyda’r sefyllfa’n cael ei hadolygu eto yn Ionawr 2020.
Wrth gloi’r cyfarfod, pwysleiswyd pa mor ffodus y bu Capel y Nant yn ei arweinyddion dros flynyddoedd ei fodolaeth.

HWYL A JOIO

Ar Fai 3 cynhaliwyd sesiwn o Hwyl a Joio ar gyfer plant cynradd yn Neuadd y Nant. Rydym yn croesawu plant teuluoedd yr eglwys a'u holl ffrindiau i'r sesiynau bywiog hyn.

ASTUDIAETHAU BEIBLAIDD Y CYFUNDEB

Mae cyfres newydd o Astudiaethau Feiblaidd Cyfundeb Gorllewin Morgannwg yn parhau yn Neuadd y Nant, gyda'r Parch Ddr Noel Davies yn arwain.

Cynhelir y sesiwn nesaf ar bnawn Iau, Mai 25, am 2 o'r gloch. Mynnwch air gyda Robat am fanylion eraill yr astudiaethau. Croeso i bawb i'r astudiaethau hyn.

Edrych ymlaen at Noson Lawen wych wythnos nesaf i ddathlu Gwyl Ddewi yn Neuadd y Nant - gan godi arian i elusennau'r eglwys, sef Ymchwil Alzheimer's ac Apel Feddygol Bhopal.
30. Nov, 2016
CYNGERDD NADOLIG COR TY TAWE - A CHAWS A GWIN
Roedd pawb wedi mwynhau cyngerdd Nadolig gan Gor Ty Tawe yn Neuadd y Nant ar nos Fercher, Tachwedd 30. Wedi'r cyngerdd, cafwyd Caws a Gwin i bawb. Aeth yr elw at elusennau'r eglwys - Apel Feddygol Bhopal ac Ymchwil Alzheimer's.
9. Dec, 2016
NOSON MINS PEIS, CAROLAU A CWIS
Cawsom Noson Mins Peis, Carolau a Cwis ardderchog yn Neuadd y Nant ar nos Wener, Rhagfyr 9. Roedd pawb wedi mwynhau'r mins peis, a'r Gluhwein, wrth gwrs!
9. Nov, 2016
CYFUNDEB GORLLEWIN MORGANNWG
Cynhaliwyd Cwrdd Blynyddol Cyfundeb Gorllewin Morgannwg yng Nghapel y Nant ar Dachwedd 9. Rhoddwyd anerchiad gan y Llywydd, Robat Powell.
10. Nov, 2016
DRWS AGORED
Trefnwyd dishgled a chymdeithasu trwy sesiwn Drws Agored yn Neuadd y Nant am 2.30 ar Dachwedd 10 fel rhan o'n hymateb i unigrwydd mewn cymdeithas.
6. Oct, 2016
PRIODAS
Cynhaliwyd priodas Elen Gwenllian - merch Hywel a Charlotte - gydag Adam George yng Nghapel y Nant am 11.30 ar fore dydd Iau, Hydref 6, 2016. Dywedodd Elen ad Adam eu bod wedi bod yn hynod falch i weld aelodau'r eglwys yn eu cefnogi yn y gwasanaeth yn y capel - ac ar y stryd wrth i'r goets a cheffylau gyrraedd a gadael! Mae hi ac Adam diolch yn ddiffuant iawn i Robat am arwain y gwasanaeth priodasol mewn modd mor hyfryd, i Janice am gyfeilio ar yr organ, i Dewi Myrddin am ei weddi, ac i bawb am eu dymuniadau da.
14. Oct, 2016
CYNGERDD Y CORAU
Bydd Cor Dathlu Cwmtawe ynghyd a Chor Merched Treforys yn cynnal cyngerdd mawreddog yng Nghapel y Nant ar nos Wener, Hydref 14, am 7 o'r gloch, a hynny i roi hwb i'n helusennau, Alzheimer's ac Apel Feddygol Bhopal. Dyma noson y mae edrych ymlaen eiddgar ati. Gobeithiwn weld y capel dan ei sang.
5. Jul, 2016
TE MEFUS WEDI CODI ARIAN AT 'MIND'
Roedd ein Te Mefus blynyddol a gynhaliwyd ar brynhawn Mawrth, Gorffennaf 5 yn Neuadd y Nant yn llwyddiant ardderchog unwaith yn rhagor. Aeth yrholl elw at fudiad 'MInd' - elusen sy’n helpu pobl sy’n dioddef afiechyd meddwl. Diolch i bawb fu'n trefnu digwyddiad mor bleserus - a blasus!
12. Jun, 2016
OEDFA GYDA CHYFEILLION O MADAGASCAR
Roedd Oedfa’r Bore yng Nghapel y Nant ar fore Sul Mehefin 12 yn wahanol iawn. Grŵp o Ynys Madagascar o’r enw Ny Ako oedd yn cyflwyno’r addoliad, a phrofodd yn gofiadau o soniarus, lliwgar a bywiog. Grŵp Cristnogol yw Ny Ako. Roeddent yn defnyddio caneuon, dawnsfeydd ac actio trawiadol wrth ein harwain i addoli. Roedd y grŵp yn cynnwys elfennau o fywyd traddodiadol Madagascar yn eu cyflwyniad. Ar ddiwedd yr oedfa hyfryd hon, roedd stondinau yn y Neuadd yn cynnig amrywiaeth o grefftau o'r ynys oedd yn adlewyrchu cyfoeth artistiaid Madagascar.

EDRYCH YN OL AR WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL 2016

16. May, 2016
MAI 16 - 21: WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL
MAI 16: Cynhelir Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yn Eglwys y Santes Fair, Clydach, i lansio'r wythnos o weithgarwch. Bydd yr oedfa yn dechrau am 7 o'r gloch.

Cesglir arian gan y cyhoedd y tu allan i siop y Co-op o Ddydd Mercher i Ddydd Gwener. Yn ogystal, bydd casgliadau o ddrws i ddrws. Os am helpu, chysylltwch ag Annette.

MAI 17: Cynhelir Bore Goffi yn Neuadd y Nant gan ddechrau am 11 o'r gloch.

MAI 27: Cynhelir Taith Noddedig gan ddechrau am 5.30 o Sgwar y Mond.
10. May, 2016
NOSON AR Y DELYN GAN GWENLLIAN LLYR
Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Gwenllian Llyr yn cyflwyno datganiad ar y delyn yn Neuadd y Nant ar nos Iau, Mai 10, am 7.30. Wedi'i hyfforddi yn y Ysgol Gerdd Juilliard yn Efrog Newydd ynghyd a Choleg Cerdd Cenedlaethol Cymru, mae Gwenllian yn perfformio'n rhyngwladol ac rydym yn hynod falch ei bod yn cadw cysylltiad mor agos gyda ni yng Nghapel y Nant. Rydym yn diolch i'r fiolinydd Les Thomas hefyd am gyflwyno eitemau. Lluniaeth ysgafn a raffl. Tocynnau ar gael am £10 (gan gynnwys gwydraid o win), £5 i blant ysgol. Aiff elw'r noson at elusennau.
21. Apr, 2016
RHAGLEN HYFFORDDI'R CYFUNDEB
Fel rhan o Raglen Hyfforddi 2016, cynhelir cyfres o gyfarfodydd ar thema Defnyddio’r Beibl Heddiw o dan arweiniad y Parchedig Ddr Nöel Davies. Cynhelir y sesiynau yn Neuadd y Nant rhwng 2.00 a 3.30 p.m.
Cafwyd eisoes drafodaethau bywiog a buddiol yn Ionawr ar ‘Egwyddorion Sylfaenol ac Arfer Dda’ ac yn Chwefror ar ‘Y Salmau mewn Addoliad’ a'r 'Proffwydi mewn tystiolaeth gymdeithasol' ar 17 Mawrth. Dewch i ymuno ag un neu fwy o’r sesiynau sydd ar ôl, sef:

21 Ebrill:
Darganfod Iesu yn yr Efengylau
19 Mai:
Y llythyron a dehongli’r Ffydd heddiw.
23 MehefIn:
Yr Actau fel darlun o’r dystiolaeth Gristnogol gyfoes
6. Apr, 2016
ASTUDIAETHAU FEIBLAIDD
Cynhelir Astudiaethau Beiblaidd wedi'u hysbryolid gan Flwyddyn y Beibl Byw am 10.30yb ar 6 Ebrill a 27 Ebrill o dan arweiniad John Evans.
Croeso i bawb i'r sesiynau hyn yn Neuadd y Nant.
25. Mar, 2016
CYFARFODYDD Y GRAWYS
Ar nosweithiau Mercher y cynhelir Cyfarfodydd Grawys Cytun Clydach eleni, Thema’r cwrs fydd ‘Mudo’, gan ystyried hanesion Beiblaidd a straeon cyfoes, lle mae pobl yn gorfod symud am wahanol resymau. Croeso cynnes iawn i bawb.
Dyma gyfarfodydd mis Mawrth:
2 Mawrth: ‘Yr Ymdrech i Oroesi’ – Calfaria
9 Mawrth: ’Yn Groes i’n Hewyllys’
– Capel y Nant
16 Mawrth: ‘Bywyd ar yr ymylon’ – Calfaria

CINIAWAU'R GRAWYS
Croeso mawr i Giniawau’r Grawys Cytun Clydach, a gynhelir ar y dyddiau Gwener canlynol:
11 Mawrth: Capel y Nant
18 Mawrth: Calfaria

TAITH WEDDI GYMUNEDOL
Fore Sadwrn 19 Mawrth, cynhelir Taith
Weddi gymunedol gan Gytun yng Nghlydach.
Croeso i bawb.

OEDFA FORE'R GROGLITH
O dan nawdd Cytûn hefyd y cynhelir oedfa fore’r Groglith (25 Mawrth) o dan arweiniad y Parch Guto Prys ap Gwynfor (yn y Gymraeg)
4. Mar, 2016
GWASANAETH GAN GRISTNOGION CIWBA
GWEDDIAU GWRAGEDD Y BYD
Cynhelir Cwrdd Gweddi Gwragedd y Byd Ardal Clydach eleni yngNghapel y Nant ar brynhawn dydd Gwener 4 Mawrth am 2.00 p.m.
Chwiorydd Pant-y-crwys fydd yn trefnu, a’r thema yw Derbyniwch blant, derbyniwch fi. Paratowyd y gwasanaeth gan frodorion Ciwba.
23. Mar, 2016
OEDFA AR BNAWN MERCHER
Y GRŴP BUGEILIO
Bydd Grŵp Bugeilio Capel y Nant yn ymweld yn ystod mis Mawrth.
Cynhelir oedfa fer am 2.00 o'r gloch brynhawn Mercher , 23 Mawrth.
Os ydych am gymorth i gyrraedd,rhowch wybod i Annette neu aelod o’r Grŵp Bugeilio. Croeso cynnes iawn i bawb.
16. May, 2016
Wythnos Cymorth Cristnogol yng Nghlydach
Mai 16: Cynhelir Gwasanaeth Cymorth Cristnogol yn Eglwys y Santes Fair, Clydach, i lansio'r wythnos o weithgarwch gan ddechrau am 7 o'r gloch

Cesglir arian gan y cyhoedd y tu allan i siop y Co-op o ddydd Mercher i ddydd Gwener. Yn ogystal, cynhelir casgliadau o ddrws i ddrws. Os am helpu, cysylltwch ag Annette.

Mai 17: Cynhelir Bore Coffi yn Neuadd y Nant gan ddechrau am 11 o'r gloch.

Mai 27: Cynhelir Taith Noddedig yn dechrau am 5.30 o Sgwar y Mond.

... A BU 2015 HEFYD YN LLAWN PRYSURDEB YNG NGHAPEL Y NANT1

11. Dec, 2015
Noson Carolau, Mins Peis, Cwis - a Gluhvein!
Dyma un o achlysuron cymdeithasol mwyaf poblogaidd Capel y Nant, sef ar nos Wener, Rhagfyr 11, ein Noson Carolau, Mins Peis, Cwis (ffyrnig, ond hwyliog!) - a Gluhvein. Croeso cynnes iawn i bawb. Codi arian at ein helusennau,. Gwelwn chi yno.
13. Dec, 2015
Brecwast Nadolig
Dyma un o draddiadau newydd Capel y Nant sydd wedi gwreiddio'n gyflym, sef ein Brecwast Nadolig am 9.30 ar fore Sul, Rhagfyr 13, yn y neuadd. Te a choffi, wrth gwrs, ond amrywiaeth o fwydydd brecwast. A charolau, wrth gwrs. Profiad hyfryd. Croeso i bawb, nid dim ond bore-godwyr arferol ein Cwrdd Cyfoes cynnar.
20. Dec, 2015
Oedfaon Sul y Nadolig
10.30 Dathlu'r Nadolig gyda'r Ifainc - achlysur llawn hwyl yr wyl. Gyda Drama'r Geni fydd eto'n gofiadwy iawn, siwr o fod.
5.30 Oedfa Nadolig yr Aelodau - carolau a darlleniadau hoff.
25. Dec, 2015
Plygain Capel y Nant
Yng ngolau cannwyll gan ddechrau am 7 o'r gloch y bore - mae Plygain Capel y Nant yn ffordd neilltuol o hyfryd ac addas o lansio pawb i'n dathliadau o eni'r Iesu ym Methlehem Judea. Dewch i ymuno a ni ar gyfer oedfa hudolus o garolau a darlleniadau sy'n ein hatgoffa am y Goleuni a ddaeth i'r byd. Croeso i bawb - nid dim ond i aelodau ond i ffrindiau, hefyd, ac yn bendant i 'ddieithriaid' sy'n troi'n ffrindiau.
16. Sep, 2015
Cafwyd noson gofiadwy iawn ar Fedi 16, 2015, pan ddaeth 85 obobl ynghyd i Neuadd y Nant i anrhydeddu’r Parch Dewi Myrddin Hughes, Arweinydd cyntaf Capel y Nant.
Ar y dyddiad hwnnw roedd Dewi’n cwblhau 50 mlynedd yng Ngweinidogaeth Iesu Grist, wedi cael ei ordeinio yn y Rhondda Fach yn 1965.
Yn ogystal â llu o aelodau Capel y Nant, cawsom gwmni teuluoedd Dewi ac Annette a nifer o ffrindiau Dewi yn y Weinidogaeth.
Rhoddwyd teyrngedau teilwng i Dewi gan y Parchedigion Dr John Morgans, Dr Noel Davies a Derwyn Morris Jones.
Siaradodd Islwyn Hopkins i gyflwyno cyfarchion oddi wrth Eglwys Bresbyteraidd Cymru, sy’n rhan o gynulleidfa Capel y Nant, a chafwyd teyrnged gan Robat Powell, Arweinydd presennol Capel y Nant.
Byrdwn yr areithiau oedd llongyfarch Dewi ar gyflawni gwasanaeth mor faith yn y Weinidogaeth, yn ei eglwysi ac fel Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, a gwneud hynny trwy ei bersonoliaeth ddiymhongar a diffwdan, ond egwyddorol a chadarn.
Mwynheuodd pawb ddanteithion blasus y Te Dathlu a baratowyd gan gwmni Pantri.
Cyfansoddwyd cywydd teyrnged gan Robat i Dewi, a chyflwynwyd llythreniad cain wedi’i fframio o’r gerdd iddo. Anrheg arall oedd tocyn tymor i Stadiwm y Liberty, ar gyfer gemau’r Elyrch y flwyddyn nesaf.
Daeth tyrfa dda iawn o bobl i wylio'r ffilm More Than Honey yn ein Neuadd ar nos Fawrth, Mehefin 30. Roedd hon yn noson ar cyd rhwng Capel y Nant a Chyfeillion y Ddaear Abertawe. Pwnc y ffilm ysgytwol hon oedd yr argyfwng sy'n achosi marwolaeth miliynau o wenyn ar hyd a lled y ddaear - a hwythau'n ganolog i'n systemau o gynhyrchu bwyd. Cytunwyd bod y noson wedi profi'n llwyddiannus iawn gan ddenu cryn nifer o bobl nad oedd yn aelodau o'r eglwys i ymweld a ni am y tro cyntaf.

CROESAWU'R GYMUNED I FFILM YN NEUADD Y NANT

26. May, 2015
DANGOS 'MORE THAN HONEY'
Am y tro cyntaf, trefnodd Grwp Eglwys a Chymdeithas Capel y Nant noson ar y cyd gyda Chyfeillion y Ddaear, Abertawe, er mwyn dangos ffilm 'More than Honey.'
Mae'r ffilm - sydd wedi'i chanmol fel un 'ysgytwol o brydferth' - yn esbonio'r cefndir i'r argyfwng sy'n effeithio ar wenyn ledled y byd, ac yn effeithio, felly, ar bob un ohonom.
Cynhaliwyd y cyfarfod arloesol hon yn Neuadd y Nant ar nos Fawrth, Mehefin 30. Roedd y noson am ddim, gyda chroeso i bawb, ac roedd stondin yn y neuadd gan Gyfeillion y Ddaear.
Rhai o gefnogwyr Grwp Amnest Rhyngwladol Capel y Nant wrthi'n llunio llythyrau yn ein sesiwn yn y Cwrdd Cyfoes cyn oedfa'r bore ar ddydd Sul, Mai 17, 2015. Llythyru wnaethon ni dros y llenor a'r blogiwr Druklo yn Nhibet sydd wedi ei garcharu heb gyhuddiad yn ei erbyn gan awdurdodau diogelwch Llywodraeth Tsieina. Un dewr yw Druklo sy'n disgrifio gormes Tsieina yn Nhibet. Danfonon ni ein 15 llythyr at Lysgennad Tsieina yn Llundain gan ofyn am ryddid Druklo. ISOD: LLUNIAU AC ADRODDIAD AM AGORIAD SWYDDOGOL NEUADD Y NANT AR EI NEWYDD WEDD ...
Mawrth 9, 2015
AGORIAD SWYDDOGOL NEUADD CAPEL Y NANT
Cafwyd cyfarfod llwyddiannus a hapus iawn i agor ein Neuadd ar ei newydd wedd ar bnawn Iau, Mawrth 5. Agorwyd y Neuadd yn swyddogol gan Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, y Parch Ddr Geraint Tudur. Diolchwyd i gynrychiolwyr yr adeiladwyr a'r prif noddwr, WREN, oedd hefyd yn bresennol i fwynhau achlysur ynghyd a chriw da o aelodau Capel y Nant. Llywyddwyd y cyfarfod gan Robat Powell, Arweinydd Capel y Nant. Roedd Robat a'r Parch Pam Cram - gweinidog Eglwys Fethodistaidd Clydach sy'n wedi'i phartneru a Chapel y Nant - yn falch i ddiolch Geraint am arwain seremoni'r agoriad. Cafwyd lluniaeth blasus a chyflwyniad o luniau a ffilmiau fideo o weithgareddau'r eglwys ar y sgrin fawr.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page