Capel y Nant yn uniaethu a Chyfeillion y Ddaear

Ymuno a'r ymgyrch i reoli newid hinsawdd

Ar drothwy Cynhadledd Newid Hinsawdd hynod bwysig y Cenhedloedd Unedig ym Mharis rhwng Tachwedd 30 a Rhagfyr 11, 2015, roedd Capel y Nant wedi cytuno i 'ymgysylltu' gyda'r mudiad amgylcheddol Cyfeillion y Ddaear.

Gwnaed y penderfyniad yn unfrydol gan Gwrdd Eglwys ar fore Sul, Hydref 18, fel symbol o bryder aelodau'r eglwys ynghylch bygythiad Newid Hinsawdd. Cytunodd y cyfarfod fod angen i arweinwyr y byd ymrwymo i doriad sylweddol mewn allyriadau Carbon Deuocsid os oes gobaith i fod o ffrwyno Cynhesu Byd-eang.   

Penderfynodd Capel y Nant uniaethu ag ymgyrchoedd Cyfeillion y Ddaear wedi i'r mudiad wahodd sefydliadau amrywiol i ddangos eu hochor ar adeg mor dyngedfennol.

Ein cred fel eglwys oedd, ac yw, iddi fynd yn unfed awr ar ddeg arnom yn wyneb bygythiadau difrifol Newid Hinsawdd. Roeddem yn gweddïo ar y pryd am gytundeb effeithiol rhwng y gwledydd ym Mharis, gan apelio ar eglwysi eraill i ymuno â ni yn ein gweddïau.

*** Danfonwyd Deiseb wedi'i harwyddo gan 18 o aelodau Capel y Nant at Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, Byron Davies, AS Etholaeth Gwyr, a Jill Evans ASE yn datgan:

'Rydyn ni'n galw ar gynrychiolwyr llywodraethau gwledydd y byd sy'n cwrdd yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd Paris, Tachwedd 30 - Rhagfyr 11, 2015, i gytuno ar doriadau llym yn allyriadau CO2 a nwyon ty gwydr eraill er mwyn ceisio cyfyngu Cynhesu Byd-eang i lai na dwy radd centigradd ers y Chwyldro Diwydiannol.'

*** Teithiodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a Jill Evans ASE, i Paris ar gyfer y Gynhadledd - ac fe brofodd y trafodaethau yn hanesyddol. Ar Ragfyr 11, 2015, cytunodd 195 gwlad bod rhaid ymdrechu ar frys i geisio rheoli cynhesu byd-eang sy'n achosi newid hinsawdd peryglus.

*** Felly - ymlaen a'r gwaith i warchod y Ddaear, ein rhodd gan Dduw.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page