Ymgyrchu i warchod y Ddaear

Er diffyg y gofal trwy gyfnodau Cyfyngiadau Covid-19 i'r bylbiau/blodau blannwyd fis Hydref diwethaf - a phlanhigion cynhegid wal ein lawnt - braf gweld bod y cyfan wedi blodeuon'n hapus. Mewn pryd i groesawu'r addolwyr cyntaf ers mis Mawrth, 2020, ddaw yma am wasanaeth ar fore Sul, Mai 16, am 10.30 o'r gloch. Ac yn faeth pwysig i wenyn a gloynod byw fel sy'n addas i Eglwys Werdd Capel y Nant.

Plannu blodau i gynnal ein gwenyn

Ers sawl blwyddyn bellach mae aelodau Capel y Nant wedi bod yn plannu hadau blodau gwyllt, a blodau eraill, sy'n cynnig cynhaliaeth i wenyn amrywiol a gloynod byw.

Mae gennym ardaloedd o flaen ac wrth ochr y capel gyda'r arwyddion bychain Croeso, Cariad, Cymod. Gwnawn hyn fel rhan o'r ymgyrch byd-eang i warchod y creaduriaid bach ond holl-bwysig hyn sydd mewn perygl o ddifodiant oherwydd gweithgarwch dynol.

Rydym hefyd wedi dangos ffilm, More Than Honey, i'r gymuned leol sy'n esbonio'r bygythiad i'r gwenyn. Gwnaethom hyn mewn cydweithrediad a changen Abertawe o Gyfeillion y Ddaear.

Cofrestru gydag A'Rocha fel 'Eglwys Werdd'

Ym mis Hydref, 2018, cafodd Capel y Nant ei chofrestru fel 'Eglwys Werdd' gyda mudiad A'Rocha.

Mudiad Cristnogol / Amgylcheddol yw A'Rocha sydd wedi bod yn gweithio ers rhai blynyddoedd gyda phrosiectau adferiad amgylcheddol mewn sawl rhan o'r byd.

Mae cael ein cydnabod fel 'Eglwys Werdd' yn golygu y bydd Capel y Nant - pan teimlwn ein bod yn gymwys - yn gallu ymgeisio i ennill statws Efydd, Arian neu Aur yn yr her sydd hefyd gan A'Rocha i eglwysi ymhell ac agos leihau ar eu hol-troed niweidiol ar y blaned Ddaear.

Edrychwn ymlaen fel eglwys at allu symud ymlaen i ymgeisio am gydnabyddiaeth statws Efydd. Byddai hyn yn barhad gwerthfawr ar ein cyfraniad at yr ymgyrch i leihau'r allyriadau carbon sy'n achosi Cynhesu Byd-eang peryglus.

Troi cefn ar drydan a nwy niweidiol

Ym mis Medi 2017, cwblhaodd Capel y Nant y broses o newid eu trydan a nwy at Good Energy, sef cwmni sydd wedi arwain gyda datblygu ynni glan ac adnewyddol ers y 1990au - sef trydan o'r haul a'r gwynt a dwr.

Golyga hyn ein bod yn talu nawr am drydan sy'n 100% yn ddi-garbon. Bydd carbon niweidiol ein nwy yn cael ei ateb o hyn ymlaen gan gefnogaeth Good Energy i ddatblygiadau di-garbon mewn rhannau eraill o'r byd. Dim ond 6% o'u nwy sy'n dod o bio-methan ar hyn o bryd, ond mae'r ffigwr yn cynyddu.

Hyd at Fedi 2017, roeddem yn delio a chwmniau mawr sy'n cynhyrchu trydan a nwy gan losgi carbon niweidiol.

Mae Good Energy yn darparu'r ynni 'gwyrdd' i'r Grid Cenedlaethol  ac wrth i ni eu cefnogi yn hynny o beth, mae sector ynni glan ac adnewyddol y Deyrnas Gyfunol yn cynyddu. Ildio mae glo ac olew, er gwrthwynebiad grymus yr hen gorfforaethau llosgi carbon wrth geisio gwarchod eu helw. Y Grid Cenedlaethol sy'n dosbarthu'r trydan a'r nwy.

Roedden ni wedi newid wrth ymateb i ymgyrch Cymorth Cristnogol a Tear Fund yn galw am y 'Big Switch' - sef yn annog eglwysi i droi cefn ar losgi carbon er mwyn torri ar allyriadau carbon deuocsid. Mae CO2 yn un o brif achosion cynhesu byd-eang a'r newid hinsawdd a'r canlyniadau eraill sy'n dilyn o hynny.

Gwnaed y newid yn unol a phenderfyniad unfrydol gan Gwrdd Eglwys o aelodau Capel y Nant.

Ymuno a'r ymgyrch i reoli newid hinsawdd

Ar drothwy Cynhadledd Newid Hinsawdd hynod bwysig y Cenhedloedd Unedig ym Mharis rhwng Tachwedd 30 a Rhagfyr 11, 2015, roedd Capel y Nant wedi cytuno i 'ymgysylltu' gyda'r mudiad amgylcheddol Cyfeillion y Ddaear.

Gwnaed y penderfyniad yn unfrydol gan Gwrdd Eglwys ar fore Sul, Hydref 18, fel symbol o bryder aelodau'r eglwys ynghylch bygythiad Newid Hinsawdd. Cytunodd y cyfarfod fod angen i arweinwyr y byd ymrwymo i doriad sylweddol mewn allyriadau Carbon Deuocsid os oes gobaith i fod o ffrwyno Cynhesu Byd-eang.   

Penderfynodd Capel y Nant uniaethu ag ymgyrchoedd Cyfeillion y Ddaear wedi i'r mudiad wahodd sefydliadau amrywiol i ddangos eu hochor ar adeg mor dyngedfennol.

Ein cred fel eglwys oedd, ac yw, iddi fynd yn unfed awr ar ddeg arnom yn wyneb bygythiadau difrifol Newid Hinsawdd. Roeddem yn gweddïo ar y pryd am gytundeb effeithiol rhwng y gwledydd ym Mharis, gan apelio ar eglwysi eraill i ymuno â ni yn ein gweddïau.

*** Danfonwyd Deiseb wedi'i harwyddo gan 18 o aelodau Capel y Nant at Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, Byron Davies, AS Etholaeth Gwyr, a Jill Evans ASE yn datgan:

'Rydyn ni'n galw ar gynrychiolwyr llywodraethau gwledydd y byd sy'n cwrdd yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd Paris, Tachwedd 30 - Rhagfyr 11, 2015, i gytuno ar doriadau llym yn allyriadau CO2 a nwyon ty gwydr eraill er mwyn ceisio cyfyngu Cynhesu Byd-eang i lai na dwy radd centigradd ers y Chwyldro Diwydiannol.'

*** Teithiodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a Jill Evans ASE, i Paris ar gyfer y Gynhadledd - ac fe brofodd y trafodaethau yn hanesyddol. Ar Ragfyr 11, 2015, cytunodd 195 gwlad bod rhaid ymdrechu ar frys i geisio rheoli cynhesu byd-eang sy'n achosi newid hinsawdd peryglus.

*** Felly - ymlaen a'r gwaith i warchod y Ddaear, ein rhodd gan Dduw.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...
You liked this page