Y WYNEBAU A'R GWEITHGAREDDAU ...

Wrthi'n dysgu gan fwynhau - Ysgol Sul Capel y Nant gydag Annette Hughes yn llywio. Croeso i blant bychain! Chwefror 2017.

Profodd ein dathliad o Ddydd Gwyl Dewi yn llwyddiannus dros ben eto yn 2017. Cawsom ginio penigamp yn y New Inn, Clydach. Dyma John a Brenda Evans a John a Ray Rees ymysg llond ystafell o westeion hapus.

... A dyma Ann a Goronwy Williams.

... A theulu lluosog Doreen Hopkins.

Rhai o'r addolwyr oedd yn bresennol yng Nghapel y Nant ar gyfer oedfa ddwy-ieithog eglwysi Clydach i ddathlu Cwrdd Dydd-Gweddi Gwragedd y Byd - Mawrth 2017.

Ar y dde, Brenda Evans, Arweinydd Cwrdd Dydd-Gweddi Gwragedd y byd, Clydach, gyda Maureen Evans, trysorydd, wedi oedfa ddwy-ieithog ein heglwysi lleol yng Nghapel y Nant.

Cyflwynwyd oedfa afaelgar, fyrlymus a lliwgar gan aelodau Chwaeroliaeth Capel y Nant ar fore Sul, Mehefin 25, 2017. Roedd y gwasanaeth wedi cael ei baratoi gan wragedd Cristnogol eciwmenaidd yn Ynysoedd y Ffilipina. Eu thema oedd, 'Ydw i'n bod yn anheg a chi?" Arweiniwyd y Chwaeroliaeth gan Brenda Evans ac Annette Hughes. Bu'r gynulleidfa'n dal dwylo wrth ganu a gweddio i ddod a'r oedfa i ben.

Llongyfarchiadau i Llinos ac Alun Owen a ddathlodd eu Priodas Aur yn ystod Haf 2017. Pob dymuniad da i'r ddau!

Eglwys Llanfair ar y Bryn, Llanymddyfri, lle cawsom groeso twymgalon i gyd-addoli gyda phlwyfolion wrth ddechrau ar ein Pererindod Haf ar Orffennaf 16. Thema'r dydd hynod o ddiddorol hwn oedd dathlu 300 mlwyddiant geni'r emynydd William Williams Pantycelyn.

Llun hyfryd gan yr artist enwog John Petts yn Eglwys Llanfair ar y Bryn.

Llun arall a grewyd yn yr eglwys gan John Petts ond a ddyluniwyd gan wraig leol er cof am ei brawd a fu farw ar draeth Dunkirk yn yr 2ail Ryfel Byd.

Codwyd William Williams yn Eglwys Llanfair ar y Bryn, ac yno y cafodd ei gladdu hefyd. Dyma'n pererinion ar lan ei fedd.

Cawsom gyfle i ganu un o emynau Pantycelyn ar lan ei fedd.

A dyma ffermdy hynafol Pantycelyn ger pentref Pentre Ty Gwyn lle bu Williams yn ffarmio, yn llunio cannoedd o emynau, ac yn teithio i bregethu ledled Cymru.

Dyma ni wedi cyrraedd a Robat ein Harweinydd yn ein cyflwyno i Cyril Williams, disgynnydd i William Williams, a'i wraig Cynthia, sy'n byw ym Mhantycelyn.

Dyma Dewi Myrddin yn cael sgwrs fach gyda Cyril.

Cawsom groeso cynnes gan Cyril a Cynthia i ymweld a'r ffermdy.

Fel ugeiniau o filoedd eraill o bererinion dros y blynyddoedd, pererinion Capel y Nant yn ymgasglu o flaen Pantycelyn wedi ymweliad gwir gofiadwy.

Cyn gadael, golwg olaf o ffermdy Pentycelyn, cartref William Williams a'i deulu. Mae'r ty hyfryd yn parhau'n gartref i'r 6ed cenhedlaeth o'r teulu.

Eurig ac Eleri Davies yn amlwg yn joio'r cymdeithasu a'r danteithion yn ystod Te Mefus Capel y Nant 2017 ym mis Gorffennaf. Eurig yw Cadeirydd newydd Pwyllgor Gwaith yr eglwys.

Arweinydd Capel y Nant, Robat Powell, gyda'r bobl ifanc gyfrannodd at ein hoedfa Ddiolchgarwch. Hydref 2017.

Dr Fiona Gannon a Brenda Evans, Chwaeroliaeth CyN, gyda llun o Constance Coltman, un o'r gwragedd cyntaf i gael ei hordeinio'n weinidog yn y Deyrnas Gyfunol.

Gwenllian Llyr wedi'i ei pherfformiad ardderchog ar y delyn wrth lansio'i CD newydd, 'O Wyll i Wawr' (Sain) yn Neuadd y Nant . Fe'i diolchwyd gan Robat, Arweinydd yr eglwys. Gwefan Gwenllian yw: www.GwenllianLlyr.com ac mae hi ar Facebook yn ogystal.

Neuadd y Nant dan ei sang ar nos Fawrth, Hydref 3, ar gyfer datganiad Gwenllian Llyr ar y Delyn.

Cafwyd llawer o hwyl a sbri eto ar noson Carolau, Mins Peis a Cwis (a Gluhwein!) Capel y Nant 2017. Dyma'r Cwis Feistr - ein Harweinydd eglwysig Robat Powell - yn arwain y defodau.

... A dyma Dim Buddugol Cwis Nadolig CyN 2017, sef Nel, Sion ac Osian. Llongyfarchiadau iddyn nhw ar drechu'r oedolion (wel, gydag ychydig o help gan Gareth!).

Drama Nadolig yr Ifanc yn cael ei chyflwyno ar fore Sul, Noswyl Nadolig, 2017. Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd y ddrama gan Robat, Arweinydd yr Eglwys, gyda slant annisgwyl ar hanes y Geni. Mwynhawyd yn fawr gan bawb.

Cafwyd cynulleidfa luosog ar gyfer Oedfa Nadolig yr Ifanc ar fore Sul, Noswyl Nadolig, ac i Oedfa Garolau'r Oedolion y Sul blaenorol.

Dyma 2ail dudalen o luniau ar gyfer Oriel Capel y Nant i roi cipolwg ar yr amrywiaethau o weithgareddau sydd gennym fel eglwys - y tro hwn gan ddechrau gyda 2017. Mae'r lluniau blaenorol yn aros ar y tudalen 1af dan y teitl Oriel 2008-2016.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

01.10 | 00:05

Falch iawn eich bod yn rhoi cyfle i bobl o'r un rhyw i Briodi yn Capel y Nant

...
22.10 | 18:24

Helo, Geraint - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:23

Helo, Alun - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
22.10 | 18:22

Helo, Ken - Gair bach i ddweud bod gennym ddatblygiad newydd ar Wefan Capel y Nant, sef Adran Fideo - gyda ffilm o'n Pererindod Flynyddol. Pob dymuniad da.

...
You liked this page