Blog Rob

Cymerwyd sylwadau Robat, Arweinydd Capel y Nant, o daflen fisol Bwrlwm, rhifyn Chwefror 2020 ...

 

Roedd mis Ionawr eleni yn amser i wneud adduned am y flwyddyn. Ond yn ôl ymateb ein cynulleidfa [un bore Sul diweddar, doedd neb o'n haelodau wedi gwneud] yr un addewid o gwbl!


Fodd bynnag, mae dechrau blwyddyn yn adeg boblogaidd i arweinwyr wneud rhyw ddatganiad neu apél. Arweinwyr gwlad neu fudiad o ryw fath.

 

Mae Ysgrifennydd Undeb yr Annibynwyr, y Parch. Dyfrig Rees, wedi rhoi her i bob eglwys ar gyfer 2020: ‘Ewch i arloesi, neu byddwch yn marw!’


Ar dudalennau’r Tyst, roedd y Parch. Iwan Llewelyn o Wynedd yn cefnogi her Dyfrig. Mae e’n poeni’n fawr am eglwysi yn ei ardal. Mae nifer y ffyddloniaid yn disgyn. Ond gwaeth na hynny, mae sawl eglwys yno ond yn cyfarfod o dro i dro oherwydd diffyg pregethwyr.

 

A dyma neges Iwan i bob eglwys: ‘Er mwyn aros yn fyw, gwnewch un peth newydd eleni!’


Efalle ein bod ni yng Nghapel y Nant yn ffodus. Dy’n ni ddim yn gweld yr argyfwng sy’n wynebu sawl cylch arall. Ry’n ni wedi gwneud amryw o bethau ‘newydd’ yn y gorffennol.

 

Ond mae galwad Iwan Llewelyn yn bwysig i ni hefyd. I ddangos ein bod yn fyw ac yn fywiog, beth am wneud rhywbeth newydd yn 2020?


Wrth gwrs, digwyddodd un peth newydd ym mis Ionawr – y Darllen Noddedig, a diolch i bawb a gyfrannodd!

Ond mae 11 mis ar ôl. Mae ein haelodau’n gwneud digon o bethau diddorol fel unigolion. Ond mae’n werth gwneud rhywbeth fel eglwys hefyd. Gyda’n gilydd.

 

  • Ry’n ni’n mynd ar Bererindod ers blynyddoedd.
  • Ryn ni wedi cyflwyno pasiant hanesyddol.
  • Wedi cynnal cyngerdd gyda’n doniau ein hunain.
  • Yn gwneud Bwrlwm bob mis.
  • Daeth rhai aelodau ar daith gerdded yn 2018,
  • ac mae Dewi (Lewis) yn barod i arwain ambell daith natur eleni.

Ond dyma alwad i fentro ar rywbeth gwahanol eto.

 

Tybed beth? Oes syniad gyda chi? Rhyw fenter yn y gymuned? Menter theatrig neu gerddorol? Yn yr awyr iach? Taith i ryw fan arbennig? Rhywbeth ar y cyd â mudiad neu eglwys arall?

 

Mae gyda ni dudalen lân, digon o egni a thipyn o arian, os oes angen, tu ôl i ni. A does dim yn ein rhwystro rhag arloesi gyda mwy nag un peth newydd, chwaith! Dyma’ch cyfle! Ry’n ni’n gwrando.

 

(COFIWCH DDOD I DRAFOD 'ARLOESI' YN NEUADD Y NANT AR NOS FAWR, CHWEFROR 4 AM 7 O'R GLOCH.)

Neges Arweinydd Capel y Nant, Robat Powell, o rhifyn dwbl Rhagfyr 2019 a Ionawr 202 ein cylchgrawn misol, Bwrlwm. Mae Robat yn esbonio ei fod e - a llawer ohonom! - wedi drysu gyda'r holl addewidion yn ystod ymgyrchoedd y pleidiau sy'n arwain at Etholiad Cyffredinol Rhagfyr 12:

Alla i ddim cofio mis Rhagfyr tebyg. Y Nadolig ac Etholiad Cyffredinol yr un mis!

Rwy’n drysu eisoes.

Nawr ’te, mae’r Etholiad ar Ragfyr 25 a’r Nadolig ar Ragfyr 12. Dyna’r drefn eleni, ynte?

Mae Boris, Jeremy a Jo yn teithio’r wlad ar eu camelod. A Liz yn gwarchod ei phraidd ar fryniau Sir Feirionnydd. Ydyn, mae’r ddau beth wedi toddi’n un.

Ac mae Sion Corn pob plaid yn dod a sachaid o addewidion braf ac anhygoel. Bydd Boris yn gwario £40 biliwn ar y peth a’r peth. Ond mae Jeremy yn addo gwario £50 biliwn.

Fel gem o poker. ‘£40 biliwn ar addysg, Boris? Raise you another £40 biliwn!’ Ie, gwlad ffantasi yw’r Nadolig. A phwy fydd yn talu am y gwario Nadoligaidd? Ni, y trethdalwyr?

Wrth gwrs, na! Byddwn yn benthyg y biliynau, medd y Toriaid. Byddwn ni’n benthyg mwy, medd Llafur.

Rhyfedd o fyd. Ers 2008 bu’r Llywodraeth yn dweud wrthon ni fod yn rhaid i’r wlad wario llai. Llawer llai. ‘Ryn ni’n methu benthyg arian,’ medden nhw. ‘Mae benthyg yn mynd a ni i ddyled.’

Ond yn sydyn, mae benthyg arian yn dda! Mynd i I ddyled? Gorau po fwya! Mae dwy addewid arall gan Boris.

Bydd Brecsit yn ei sach erbyn diwedd Ionawr. Ac erbyn diwedd 2020 bydd e wedi setlo’r cytundeb masnach newydd gyda’r Undeb Ewropeaidd. O fewn blwyddyn!

Yn 2014 arwyddodd yr Undeb Ewropeaidd gytundeb masnach mawr gyda Canada. Ond cymerodd hwnnw BUM mlynedd i’w setlo. A bydd cytundeb Prydain-UE yn llawer mwy cymhleth. Byd ffantasi, yn wir.

Yng nghanol yr hud a lledrith yma mae dau gwestiwn yn codi: Pwy gallwn ni gredu? Ble mae’r Gwirionedd? Yn sicr, nid yn yr Etholiad hwn.

Ond cawn weld y Gwirionedd y mis Rhagfyr yma. Mewn stabal ddi-nod, mewn tre fach dlawd yn Jwdea. Yng ngenedigaeth y plentyn Iesu.

Dim ond tair addewid sy gan hwn. Daw a chariad i drechu pob casineb. Y gobaith sy’n trechu pob anobaith. Y cyfiawnder fydd yn sail i Deyrnas Duw.

Dyna’r unig Wirionedd y gallwn ddibynnu arno. Gwirionedd Bethlehem. A chofiwch – ar Ragfyr 25 bydd y Nadolig y mis yma, fel erioed!

Nadolig Llawen i chi gyd, Robat

Latest comments

13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
07.12 | 16:56

Diolch yn fawr am eich ymateb, Geraint. Rydym yn sicrhau presenoldeb i'r eglwys ar Facebook hefyd, erbyn hyn. Pob dymuniad da, Hywel D ar ran cyfeillion CyN.

...