OEDFAON PUM-MUNUD CYFNOD COVID 19

Cawn gerdded ymlaen i fywyd llawn gyda Iesu

Oedfa Bum-munud Sul y Pasg, Ebrill 12, 2020 - gan Robat Powell, Arweinydd Capel y Nant

Y Pasg yw uchafbwynt bywyd a gweinidogaeth Iesu. Dylai fod yn uchafbwynt profiad ysbrydol y Cristion hefyd.

Dyma ddisgrifiad dramatig Ioan o fore’r Atgyfodiad.
Ioan 20:10-16: .. 10 Aeth y disgyblion yn ôl adre, 11 ond safodd Mair (Magdalen) wrth ymyl y bedd yn crio. Plygodd i lawr i edrych i mewn i'r bedd 12 a gweld dau angel mewn
dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi cael ei roi i orwedd – un wrth y pen a'r llall wrth y traed.
13 Dyma nhw'n gofyn i Mair, “Wraig annwyl, pam wyt ti'n crio?”
“Maen nhw wedi cymryd fy Arglwydd i ffwrdd,” atebodd, “a dw i ddim yn gwybod ble maen nhw wedi mynd ag e”14 Dyna pryd y trodd hi rownd a gweld rhywun yn sefyll yno.
Iesu oedd yno, ond doedd hi ddim yn sylweddoli mai Iesu oedd e.15 “Wraig annwyl,” meddai Iesu wrthi, “pam wyt ti'n crio? Am bwy rwyt ti'n chwilio?”
Roedd hi'n meddwl mai'r garddwr oedd e, a dwedodd, “Syr, os mai ti sydd wedi'i symud, dywed lle rwyt ti wedi'i roi e, a bydda i'n mynd i'w nôl e.”
16 Yna dyma Iesu'n dweud, “Mair.” Trodd hi ato, ac meddai yn Hebraeg, “Rabbwni!” (sy'n golygu ‛Athro‛) ...

Golygfa gyffrous iawn. Ond mae Mair yn camddeall beth sywedi digwydd. Hi yw’r person cynta i weld Iesu wedi’i atgyfodi, ond mae hi’n meddwl taw’r garddwr sy yno.

Ddylen ni ddim bod yn galed ar Mair. Iesu oedd y person ola oedd i’w ddisgwyl yn sefyll yno. Methu ei adnabod mae hi.

Ac mae cymaint ohonon ni, cynifer o bobol y byd, yn methu adnabod Iesu hyd heddiw. Yn methu deall arwyddocâd Iesu. Yn
methu deall beth sy ganddo i’w gynnig i ni. Neu heb glywed amdano, hyd yn oed.

Mae meddwl Mair Magdalen yn dal i fod yng nghanol Gwener y Groglith. Yng nghanol colled ac ing y groes, yng nghanol y tywyllwch a ddisgynnodd dros y byd bryd hynny.

Rydyn ni hefyd yn sownd yn nydd Gwener y Groglith. Ein croes ni ar hyn y bryd yw Covid-19. Daeth y coronafeirws â dioddef a marwolaeth i’r byd hefyd.

Mae Mair yn rhy syn i adnabod Iesu wrth ei bryd a’i wedd, ond pan mae’n dweud ei henw, mae’n nabod ei lais e. Ydi Mair yn ei weld yn berson o gig a gwaed? Neu’n ei weld rywsut yn ei meddwl hi? Does dim ots. Profiad Mair, a’r holl ddisgyblion wedyn, yw bod Iesu’n fyw, a bod dim angen ofni ei golli. Dim rhaid ofni marwolaeth mwy.

Yng ngoleuni’r Atgyfodiad mae’r ffordd i’r bywyd newydd yn glir. A chyn bo hir cawn ninnau brofi atgyfodiad bywyd eto pan gilia tywyllwch y feirws.

Cawn gerdded ymlaen i fywyd llawn gyda Iesu ac yng nghariad ein gilydd. Amen.

Gweddi
Dyma ddydd yr Atgyfodiad, a thrown atat ti, O Dduw.
Y dydd yr wyt ti’n dangos bod bywyd yn gryfach na marwolaeth; yr wyt ti’n troi ein galar yn ddawns o lawenydd.
Y dydd yr wyt ti’n symud y maen sy’n ein cloi o fewn tywyllwch gofid ac yn gadael y goleuni i mewn.
Y dydd yr wyt ti’n codi ein beichiau o’n hysgwyddau a’n gollwng yn rhydd i fyw.
Helpa ni, felly, O Dduw, i fyw bywyd llawn yn ôl siars Iesu – yn ffyddlon i ti, yn caru eraill, ac yn gwneud daioni i bawb.
Am ddydd yr Atgyfodiad, o Dduw, fe rown ein diolch i ti. Amen.

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

Today | 10:07

Methu ymuno borema, 19 Medi am 10am. Ydi'r amser neu'r ddolen gyswllt Zoom wedi newid? Gobeithio yr aeth y gwasanaeth yn iawn.

...
13.01 | 16:51

Diolch yn fawr, Melda. Roedd criw Capel y Nant wedi gwerthfawrogi'n fawr eich sgwrs ar hanes Undodwyr yr ardal, gyda'u cyfraniad i ennill hawliau pleidleisio.

...
08.01 | 15:43

Braf oedd cael eich cwmni yn Llwynrhydowen. Galwch eto!

...
03.01 | 23:14

Diolch i bawb,a ddaeth i ddarllen y Testament Newydd heddiw yg Nghapel y Nant.Dechrau da i 2020.

...
You liked this page